Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 26

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm 4 tấn 14 kg = ….. kg là:

      A. 414

      B. 4014

      C. 4140

      D. 41400

Câu 3.Chọn câu đúng

      A. Hình thoi là hình chữ nhật đặc biệt

      B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt

      C. Hình thoi là hình vuông đặc biệt

      C. Hình vuông là hình thoi đặc biệt

Câu 4. Phân số lớn nhất trong các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số dầu đó. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Quảng cáo

      A. 168l dầu

      B. 252l dầu

      C. 630l dầu

      D. 262l dầu

Câu 6.Một tấm bìa hình thoi có độ dài đường chéo dài là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án m và dài hơn đường chéo ngắn Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là m. Diện tích tấm bìa hình thoi đó là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào ô trống:

a. 3 giờ 3 phút ▭ 300 phút

b. 7 phút 30 giây ▭ 450 giây

c. 6 m2 7 dm2 ▭ 607 dm2

d. 4 tấn 8 tạ ▭ 4080 kg

Câu 2 (2 điểm): Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số của hai mẹ con là 43 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Câu 3 (3 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi 32cm, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Một hình thoi có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật trên. Hỏi chu vi hình thoi là bao nhiêu cm?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a. <       b. =      c. =      d. >

Câu 2: (2 điểm) Bài giải

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi. Ta có sơ đồ :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Tuổi con là :

      (43 – 25) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ là :

      9 + 25 = 34 (tuổi)

      Đáp số: Con 9 tuổi

      Mẹ 34 tuổi.

Câu 3: (3 điểm) Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

      32 : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

      (16 – 4) : 2 = 6 (cm)

Vì cạnh hình thoi bằng chiều rộng hình chữ nhật nên cạnh hình thoi là 6 cm.

Chu vi hình thoi là:

      6 x 4 = 24 (cm)

      Đáp số: 24 cm

Quảng cáo

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 26

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án lớn hơn phân số:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Trong các phân số: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án , phân số tối giản là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 41m2 4dm2 = …. cm2:

      A. 4104

      B. 41040

      C. 410400

      D. 41400

Câu 4. Chọn câu đúng

      A. Hình thoi là hình vuông đặc biệt

      B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau

      C. Hình thoi có 4 góc vuông

      D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 5. Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nam bằng 2/5 học sinh cả lớp.

Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

      A. 18 bạn

      B. 27 bạn

      C. 36 bạn

      D. 42 bạn

Câu 6. Số thích hợp điền váo chỗ chấm để 12/21= (….)/7 là:

      A. 12

      B. 21

      C. 7

      D. 4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Tìm y:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm): Một bể đang cạn hết nước. Nếu 2 vòi cùng chảy thì sau 4 giờ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ đầy bể. Hỏi nếu riêng vòi thứ hai chảy thì sau mấy giờ đầy bể?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 26

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Hình vẽ bên có mấy hình bình hành?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 2 hình

      B. 3 hình

      C. 4 hình

      D. 5 hình

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. >

      B. <

      C. =

Câu 5. Quốc lộ 1A từ Hà Nội qua thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài 150km. Biết đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài bằng 2/5 đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Tính đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố ninh Bình.

      A. 90 km

      B. 60 km

      C. 120 km

      D. 150 km

Câu 6.Một hình chữ nhật có chu vi là 32/15m, chiều rộng bằng 2/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tìm x:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Bác Hùng đi từ nhà lên tỉnh bằng xe đạp. Trong 1 giờ đầu bác đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án quãng đường thì dừng lại nghỉ. Hỏi bác Hùng còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa để đến tỉnh.Biết đi từ quãng đường từ nhà bác lên tỉnh dài 20 km.

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên