Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 29

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tổng hai số là 60, tỉ số của hai số là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án :

Quảng cáo

      A. 25 và 35

      B. 20 và 40

      C. 15 và 45

      D. 10 và 50

Câu 2. Hiệu của 2 số là 60. Số nhở bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số lớn. Tìm 2 số?

      A. 24 và 36

      B. 100 và 40

      C. 30 và 90

      D. 15 và 75

Câu 3: Cho a = 9kg, b = 11kg. Tỉ số của a và b là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Hiệu 2 số là số lớn nhất có 1 chữ số. Số lớn gấp rưỡi số bé. Tìm số bé?

      A. 10

      B. 9

      C. 18

      D. 27

Câu 5. Cho 2 số. nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn. Tỉ số của số lớn và số bé là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Tỉ số của số thứ nhất và thứ hai là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Khi vẽ sơ đồ:

      A. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 5 phần.

      B. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 7 phần.

      C. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 12 phần.

      D. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 12 phần.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 3 điểm) Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số vải bán được ngày thứ 2. Tính số vải bán được mỗi ngày biết trong 2 ngày đó trung bình mỗi ngày bán được 35m vải.

Câu 2. (4 điểm) Hiện nay, mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 ( 4 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 29

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Hiệu hai số là 24, tỉ số của 2 số là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Số bé là:

      A. 4

      B. 8

      C. 12

      D. 16

Câu 2: Tìm a và b biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. a = 48 ; b = 60

      B. a = 36 ; b = 72

      B. a = 40 ; b = 68

      D. a = 25 ; b = 80

Câu 3: Tỉ số của số bé nhất có 2 chữ số khác nhau và số lớn nhất có 2 chữ số là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4: Cho m = 9 dm ; n = 10 cm. Tỉ số của m và n là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5: Bố cao hơn con 68 cm. Tỉ số giữa chiều cao của bố và chiều cao của con là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Chiếu cao của bố là:

      A. 34 cm

      B. 102 cm

      C. 170 cm

      D. 180 cm

Câu 6: Trung bình cộng của hai số là 12. Số lớn gấp 2 lần số bé. Số lớn là:

      A. 12

      B. 4

      C. 8

      D. 16

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Người ta pha sơn đỏ với sơn trắng theo tỉ lệ 3 : 1. Hỏi đã dùng bao nhiêu lít sơn đỏ để pha, biết sau khi pha được tất cả 28 lít sơn.

Câu 2: (4 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có tỉ số giữa chiều cao và đáy là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án , chiều cao kém đáy 18m. Tính diện tích mảnh đất đó.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 29

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tức tỉ số của hai số là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Cho x = 12 m2 , y = 1600 dm2 . Tỉ số của x và y là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Trên bãi cỏ có 25 con trâu và bò. Số trâu bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số bò. Số bò là:

      A. 5

      B. 10

      C. 15

      D. 20

Câu 4. Cho hai số. Nếu giảm số thứ nhất đi 7 phần thì được số thứ hai. Khi vẽ sơ đồ

      A. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 2 phần.

      B. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 1 phần.

      C. Số thứ nhất là 1 phần, số thứ hai là 8 phần.

      D. Số thứ nhất là 1 phần, số thứ hai là 7 phần.

Câu 5. Số thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Số thứ hai là số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Hiệu chiều dài và rộng của hình chữ nhật là 6 cm. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là:

      A. 6 cm2

      B. 9 cm2

      C. 18 cm2

      D. 27 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hai kho chứa 306 tấn thóc. Số thóc ở hai kho thứ 1 bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa có bao nhiêu tấn thóc

Câu 2. (4 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án chiều dài. Nếu bớt chiều dài 12m, chiều rộng thêm vào 4m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.