Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 32

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chọn số thích hợp: 563 + 856 = 856 + ......?

      A. 856

      B. 563

      C. 1419

      D. 293

Câu 2. Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:

      A. 7

      B. 10

      C. 9

      D. 8

Câu 3.Kết quả của phép cộng: 697583 + 245736 =?

      A. 843319

      B. 942319

      C. 943219

      D. 943319

Câu 4. Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Số đó là:

      A. 93

      B. 39

      C. 26

      D. 62

Câu 5. Một trại chăn nuôi có 3608 con gà và vịt. Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số vịt. Hỏi lúc đầu trại đó có bao nhiêu con mỗi loại?

Quảng cáo

      A. 1353 con gà và 2255 con vịt

      B. 1488 con gà và 2120 con vịt

      C. 2255 con gà và 1353 con vịt

      D. 2120 con gà và 1488 con vịt

Câu 6. Chọn câu đúng

Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài 15cm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất

      a. 36 × 25 × 4

      b. 18 × 24 : 9

      c. 215 × 86 + 215 × 14

Câu 2 (2 điểm): Bác Lan và bác Hương mua 37kg gạo. Bác Hồng mua số gạo kém trung bình cộng của cả ba bác là 3kg. Tìm số gạo mà mỗi bác mua, biết rằng bác Lan mua nhiều hơn bác Hương 5kg.

Câu 3 (2 điểm): Diện tích ruộng nhà ông A lớn gấp ba lần diện tích nhà ông B và lớn hơn 2200m2. Tính diện tích ruộng của mỗi nhà

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

      a. 36 × 25 × 4 = 36 × 100 = 3600

      b. 18 × 24 : 9 = ( 18 : 9) × 24 = 2 × 24 = 48

      c. 215 × 86 + 215 × 14 = 215 × ( 86 + 14) = 215 × 100 = 21500

Câu 2 (2 điểm) Bài giải

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Theo sơ đồ ta có hai lần trung bình cộng số gạo của ba bác là :

      37 – 3 = 34 (kg)

Số gạo bác Hồng mua là:

      34: 2 – 3 = 14 (kg)

Số gạo bác Hương mua là:

      (37 – 5) : 2 = 16 (kg)

Số gạo bác Lan mua là:

      37 – 16 = 21 (kg)

      Đáp số: Bác Hồng: 14kg gạo

         Bác Hương: 16kg gạo

         Bác Lan: 21kg gạo

Câu 3 (2 điểm) Bài giải

Quảng cáo

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Hiệu số phần bằng nhau là:

      3 – 1 = 2 (phần)

Diện tích ruộng nhà ông A là:

      2200 : 2 x 3 = 3300 (m2)

Diện tích ruộng nhà ông B là:

      3300 – 2200 = 1100 (m2)

      Đáp số: Diện tích ruộng nhà ông A: 3300 m2

          Diện tích ruộng nhà ông B: 1100 m2

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 32

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 15m2 600cm2= ….

      A. 15006dm2

      B. 150600cm2

      C. 15600cm2

      D. 15m²60dm2

Câu 2. Tuấn có 7 viên bi màu xanh và 9 viên bi màu hồng. Tỉ số của số bi xanh và số bi hồng là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 111. Ba số đó là:

      A. 35; 36; 37

      B. 34; 35; 36

      C. 36; 37; 38

      D. 35; 37; 39

Câu 4. Tổng của hai số là 136. Tỉ số của hai số đó là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Tìm hai số đó. Đáp số đúng là :

      A. 56 và 80

      B. 70 và 56

      C. 56 và 70

      D. 42 và 84

Câu 5. Ba bạn Đoàn, Kết, Thành góp được tất cả 174000 đồng, sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn góp bao nhiêu tiền? Đáp số đúng:

      A. 56000 đồng

      B. 57000 đồng

      C. 58000 đồng

      D. 57500 đồng

Câu 6. Tìm diện tích của hình M, biết chu vi hình vuông ABCD là 24cm. Đoạn EH = 4cm và vuông góc với AB.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 60cm2

      B. 48cm2

      C. 36cm2

      D. 72cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và vải đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn hơn độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải.

Câu 3 (3 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 32

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?

      A. Hàng nghìn, lớp nghìn.

      C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

      B. Hàng trăm, lớp nghìn.

      D. Hàng trăm, lớp đơn vị.

Câu 2. Tìm x biết: 549 + x = 976.

      A. x = 427

      B. x = 327

      C. x = 437

      D. x = 337

Câu 3. Trung bình cộng của các số: 43 ; 166 ; 151 ; là:

      A. 360

      B. 120

      C. 180

      D. 12

Câu 4. Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

      A. 24m và 4m

      B. 25m và 2m

      C. 24m và 3m

      D. 21m và 7m

Câu 5. Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

      A. 124 kg

      B. 256 kg

      C. 60000 kg

      D. 124000 kg

Câu 6. Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?

      A. 43800 xe đạp.

      C. 80700 xe đạp

      B. 70700 xe đạp

      D. 50700 xe đạp

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Điền vào chỗ trống

      a. 6 km2 = …… m2

      b. 32 m2 25 dm2 = ……… dm2

      c. 408 m2 = ……… dm2 ………… cm2

      d. 4700 cm2 = ……… dm2.

Câu 2 (3 điểm): Năm học 2007 – 2008, trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 779 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 9/10 số học sinh nữ. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 3 (2 điểm): Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó .

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên