Giải Toán lớp 3 trang 136, 137 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 136, 137 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 3 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) trang 136 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học | Để học tốt Toán 3

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Lời giải:

Quan sát bảng trên ta thấy:

Lớp 3A có 18 học sinh giỏi.

Lớp 3B có 13 học sinh giỏi.

Lớp 3C có 25 học sinh giỏi.

Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A số học sinh giỏi là:

25 – 18 = 7 (học sinh)

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh). Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

Quảng cáo

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3 trang 137 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

a) Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

Lời giải:

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây)

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85 )

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây(40 – 28 = 12)

Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

Quảng cáo

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 3): Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm | Để học tốt Toán 3

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Lời giải:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m.

(1575 m – 1475 m = 100m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 m vải hoa

Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 m vải hoa

Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 m vải hoa

Bài giảng: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Làm quen với thống kê số liệu

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Dãy số liệu: Các số được thống kê và viết theo hàng thì tạo thành một dãy số liệu.

Bảng thống kê: Số liệu có thể được ghi theo bảng với nhiều số liệu hơn.

Ví dụ: Bốn bạn Linh, Hoa, Nga, Mai có chiều cao lần lượt là: 125cm, 136cm, 140cm, 129cm.

Nhìn vào dãy số liệu trên ta biết: 

Bạn Linh cao 125cm, bạn Hoa cao 136cm, bạn Nga cao 140cm, bạn Mai cao 129cm.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số liệu trong dãy số liệu hoặc bảng thống kê cho trước

Phương pháp: Quan sát dãy số liệu và bảng thống kê rồi đọc các thông tin

Ví dụ 1: Dãy các thứ hai của tháng 8 năm 2021 là các ngày: 2, 9, 16, 23, 30. 

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Tháng 8 năm 2021 có mấy ngày thứ hai? 

b) Ngày thứ hai cuối cùng của tháng 8 là ngày nào? 

Lời giải: 

Nhìn vào dãy số liệu trên, ta biết: 

a) Tháng 8 năm 2021 có 5 ngày thứ hai.

b) Ngày thứ hai cuối cùng của tháng 8 là ngày 30.

Ví dụ 2: Dưới đây là bảng thống kê số ki-lô-gam giấy vụn các lớp 3 quyên góp được của một trường tiểu học: 

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số ki-lô-gam giấy

21

26

30

25

Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Lớp 3B quyên góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

b) Lớp nào quyên góp được 30kg giấy? 

Lời giải: 

a) Dựa vào bảng đã cho, lớp 3B quyên góp được 26kg giấy.

b) Lớp quyên góp được 30kg là lớp 3C.

Dạng 2: So sánh, tính toán với các số liệu.

Phương pháp: 

Đọc các số liệu trong bảng.

Tính toán với các số liệu vừa tìm được theo yêu cầu của bài toán.

Ví dụ 1: Số ki--gam bột mì trong mỗi bao được ghi dưới đây: 

Lý thuyết Làm quen với thống kê số liệu lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Hãy viết dãy số ki--gam của 5 bao bột mì trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải: 

Các bao bột mì đã cho có khối lượng lần lượt là: 55kg, 35kg, 65kg, 50kg, 30kg. 

Vì 30kg < 35kg < 50kg < 55kg < 65kg nên viết dãy số ki-lô-gam của 5 bao bột mì trên theo thứ tự từ bé đến lớn ta được: 30kg; 35kg; 50kg; 55kg; 65kg .

Ví dụ 2: Dưới đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp khối 3:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

19

20

18

15

Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

b) Lớp 3A có nhiều hơn lớp 3D bao nhiêu học sinh giỏi? 

Lời giải: 

Dựa vào bảng đã cho, ta có:

Số học sinh giỏi của lớp 3A là 19, số học sinh giỏi của lớp 3B là 20, số học sinh giỏi của lớp 3C là 18, số học sinh giỏi của lớp 3D là 15.

a) Vì 15 < 18 < 19 < 20 nên lớp 3B có nhiều học sinh giỏi nhất.

b) Lớp 3A có nhiều hơn lớp 3D số học sinh giỏi là: 

19 – 15 = 4 (học sinh)

Ví dụ 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm. 

Lý thuyết Làm quen với thống kê số liệu lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Tháng 3 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại? 

b) Trong ba tháng, số vải trắng bán được nhiều hơn số vải xanh bao nhiêu mét? 

Lời giải: 

a) Dựa vào bảng đã cho, trong tháng 3 số mét vải trắng cửa hàng bán được là: 1475m, số mét vải xanh cửa hàng bán được là: 1296m.

b) Số mét vải trắng cửa hàng bán được trong tháng 1, 2 , 3 lần lượt là: 1350m, 1260m, 1475m.

Số mét vải xanh cửa hàng bán được trong tháng 1, 2 , 3 lần lượt là: 1050m, 1120m, 1296m.

Tổng số mét vải xanh cửa hàng bán được trong 3 tháng là: 

1050 + 1120 + 1296 = 3466 (m)

Tổng số mét vải trắng cửa hàng bán được trong 3 tháng là: 

1350 + 1260 + 1475 = 4085 (m)

Trong ba tháng, số vải trắng bán được nhiều hơn số vải xanh số mét là: 

4085 – 3466 = 619 (m)

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học