51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê 51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 3 cơ bản và nâng cao. Bạn vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập cuối tuần Toán 3 và phần đáp án tương ứng.

Lời giải bài tập môn Toán lớp 3 sách mới:

Tải xuống

Mục lục Bài tập cuối tuần Toán 3 Học kì 2

Quảng cáo

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Quảng cáo

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Quảng cáo

Tuần 34

Tuần 35

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào sau đây gồm: Hai nghìn, bảy trăm, một đơn vị.

 A. 2710

 B. 2170

 C. 7210

 D. 2701

Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là

 A. 9783

 B. 9876

 C. 9999

 D. 9867

Câu 3: Từ các chữ số: 7, 4, 1,3. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là

 A. 7431

 B. 7341

 C. 3741

 D. 3417

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi dưới đây

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Trong hình vẽ trên, có 3 điểm nào thẳng hàng

 A. A, B, C

 B. B, O, C

 C. A, O, C

 D. A, O, B.

Câu 5: Nếu O là trung điểm của BC, BO = 2cm thì độ dài CO là

 A. 2 cm

 B. 3 cm

 C. 4 cm

 D. 1 cm

Câu 6: Cho AC = 6cm. Gọi N là trung điểm của AC. Tính độ dài AN ?

 A. 6 cm

 B. 2 cm

 C. 3 cm

 D. 4 cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số

a. 5000 + 200 + 1 =

b. 6000 + 300 + 20 =

c. 7000 + 4 =

d. 8000 + 900 + 40 + 8 =

Câu 2: Viết các số sau, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

a) Hai nghìn, ba trăm, tám chục, sáu đơn vị

b) Một nghìn, năm chục

c) Ba nghìn, chín trăm, bảy đơn vị

d) Một nghìn, bảy trăm, hai chục.

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a) Ba điểm nào thẳng hàng

b) Gọi O là trung điểm của FC. Biết FO = 2 cm.

 Vậy OC có độ dài là bao nhiêu?

c) Gọi O là trung điểm của BE. Biết OE = OF

 Hỏi BO dài bao nhiêu?

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống 4m4dm = ……… mm

 A. 4040

 B. 4400

 C. 4004

 D. 4000

Câu 2: Dãy số nào sau đây theo thứ tự tăng dần:

 A. 2368, 3248, 3486, 4864

 B. 3248, 2368, 4864, 3486

 C. 2368, 3486, 3248, 4864

 C. 4864, 3486, 2368, 3248

Câu 3: Số lớn nhất trong các số sau là:

 A. 4763

 B. 7463

 C. 6743

 D. 7643

Câu 4: Số nhỏ nhất trong các số sau là:

 A. 1010

 B. 1001

 C. 1100

 D. 4100

Câu 5: Tìm x: 4896 – x = 231

 A. 4566

 B. 4655

 C. 4665

 D. 4656

Câu 6: Tổng sau dây bằng 2381 + 3248 = ?

 A. 9508

 B. 5629

 C. 5908

 D. 8509

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 7368 – 2415

b, 8679 + 9782

c, 6370 + 7431

d, 8374 - 5673

Câu 2: Nhà bác Nam có 2000 quả cam. Bác đã bán đi 683 quả. Hỏi nhà bác Nam còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 3: Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án. Hãy so sánh A và B

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: x + 683 = 1284

 A. 598

 B. 601

 C. 602

 D. 603

Câu 2: Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 năm đó là thứ mấy:

 A. Thứ hai

 B. Thứ ba

 C. Thứ tư

 D. Thứ năm

Câu 3: Trong một năm có mấy tháng có 31 ngày?

 A. 7 tháng

 B. 6 tháng

 C. 5 tháng

 D. 4 tháng

Câu 4: Số gồm năm chục nghìn, năm trăm, năm chục viết là:

 A. 50550

 B. 55550

 C. 50505

 D. 50050

Câu 5: Hình tròn tâm I có bán kính là 8cm. Hỏi đường kính của hình tròn là bo nhiêu?

 A. 9cm

 B. 6cm

 C. 4cm

 D. 16cm

Câu 6: Cho hình vẽ, đường tròn tâm O trên có đường kính là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. AB, CO    B. AB, CD    C. AO, CD    D. BO, CD

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cửa hàng có 2586 mét vải. Buổi sáng bán được 1/3 số vải, buổi chiều bán được thêm 108m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Câu 2: Ngày 8/3/2019 là thứ sáu. Hỏi ngày 8/3/2020 là thứ mấy?

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a, Vẽ bán kính OM, đường kính CD của hình tròn tâm O bên

b, Câu nào sau đây đúng:

 _ Độ dài đoạn OC dài hơn độ dài đoạn OD

 _ Độ dài đoạn OC ngắn hơn độ dài đoạn OM

 _ Độ dài đoạn OC bằng ½ độ dài đoạn CD

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính giá trị biểu thức: 627 – 143 = ?

 A. 448

 B. 484

 C. 424

 D. 524

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1, 2, 3, 5, 8, ...

 A. 11

 B. 12

 C. 13

 D. 15

Câu 3: Kết quả của biểu thức: 5 × 5 + 5 × 4 là:

 A. 45

 B. 100

 C. 25

 D. 90

Câu 4: Một đàn chó người ta đếm được 36 cái chân. Hỏi đàn chó đó có bao nhiêu con?

 A. 6 con

 B. 7 con

 C. 8 con

 D. 9 con

Câu 5: Mai có 5 cái kẹo, Hồng có 9 cái kẹo. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau:

 A. 1 cái kẹo

 B. 2 cải kẹo

 C. 3 cái kẹo

 D. 4 cái kẹo

Câu 6: Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà chứa chữ số 5?

 A. 8

 B. 9

 C. 17

 D. 15

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 542 – 318

 b, 367 + 120

 c, 487 + 380

 d, 541 – 127

Câu 2: Một cuộc họp chuẩn bị 9 dãy ghế, mỗi dãy có 8 chiếc. Hỏi cuộc họp đó chuẩn bị bao nhiêu chiếc ghế?

Câu 3: Tìm một số có ba chữ số biết rằng, nếu xoá chữ số hàng chục đi ta được số mới kém số ban đầu 210 đơn vị. Tìm số đó.

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học