Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là

Quảng cáo

 A. 1011

 B. 1001

 C. 1000

 D. 1111

Câu 2: Số lẻ liền sau số 2007 là

 A. 2008

 B. 2009

 C. 2017

 D. 2005

Câu 3: Số nào sau đây được đọc là “Năm nghìn tám trăm bảy mươi hai”

 A. 857

 B. 5782

 C. 5872

 D. 2587

Câu 4: Trong các hình dưới đây. Hình nào thể hiện O là trung điểm của AB.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 3 điểm A, M, B thẳng hàng

 B. 3 điểm A, N, O thẳng hàng

 C. 3 điểm D, N, B thẳng hàng

 D. 3 điểm B, O, C thẳng hàng

Câu 6: Chữ số 2 trong số 2786 có giá trị là bao nhiêu

 A. 20

 B. 200

 C. 2

 D. 2000

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Quảng cáo

 a) 1600, 1601, ...., ...., 1604

 b) 9872, ...., ....., 9785, 9876

 c) 5000, 6000, 7000, ...., ....

 d) 4100, 4200, 4300, ...., ......

Câu 2: Viết các số sau thành số có 4 chữ số

 a. 3000 + 200 + 40 + 7 =

 b. 6000 + 20 + 3 =

 c. 9000 + 2 =

 d. 1000 + 200 + 3 =

Câu 3: Cho hình vẽ bên

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Trả lời các câu hỏi dưới đây

a) Trong hình vẽ trên có 3 điểm nào là 3 điểm thẳng hàng?

b) O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

 M là trung điểm đoạn thẳng nào?

c) Biết N là trung điểm của ED. Tính độ dài ND?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 a) 1600, 1601, 1602, 1603, 1604.

 b) 9872, 9873, 9874, 9875, 9876.

 c) 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.

 d) 4100, 4200, 4300, 4400, 4500.

Câu 2: (2 điểm) Viết các số sau thành số có 4 chữ số

 a. 3000 + 200 + 40 + 7 = 3247

 b. 6000 + 20 + 3 = 6023

 c. 9000 + 2 = 9002

 d. 1000 + 200 + 3 = 1203

Câu 3: (3 điểm) Cho hình vẽ bên

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a) 3 điểm thẳng hàng là:

  A, O, B

  E, N, D

  O, M, N

  F, M, C

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

 M là trung điểm đoạn thẳng ON, M là trung điểm của đoạn FC

c) Vì N là trung điểm của ED nên ND = EN = 3cm

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào sau đây gồm: Hai nghìn, bảy trăm, một đơn vị.

 A. 2710

 B. 2170

 C. 7210

 D. 2701

Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là

 A. 9783

 B. 9876

 C. 9999

 D. 9867

Câu 3: Từ các chữ số: 7, 4, 1,3. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là

 A. 7431

 B. 7341

 C. 3741

 D. 3417

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi dưới đây

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Trong hình vẽ trên, có 3 điểm nào thẳng hàng

 A. A, B, C

 B. B, O, C

 C. A, O, C

 D. A, O, B.

Câu 5: Nếu O là trung điểm của BC, BO = 2cm thì độ dài CO là

 A. 2 cm

 B. 3 cm

 C. 4 cm

 D. 1 cm

Câu 6: Cho AC = 6cm. Gọi N là trung điểm của AC. Tính độ dài AN ?

 A. 6 cm

 B. 2 cm

 C. 3 cm

 D. 4 cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số

a. 5000 + 200 + 1 =

b. 6000 + 300 + 20 =

c. 7000 + 4 =

d. 8000 + 900 + 40 + 8 =

Câu 2: Viết các số sau, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

a) Hai nghìn, ba trăm, tám chục, sáu đơn vị

b) Một nghìn, năm chục

c) Ba nghìn, chín trăm, bảy đơn vị

d) Một nghìn, bảy trăm, hai chục.

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a) Ba điểm nào thẳng hàng

b) Gọi O là trung điểm của FC. Biết FO = 2 cm.

 Vậy OC có độ dài là bao nhiêu?

c) Gọi O là trung điểm của BE. Biết OE = OF

 Hỏi BO dài bao nhiêu?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số còn thiếu: 1000, 1100, 1200, …, 1400

 A. 1300

 B. 1030

 C. 1003

 D. 1201

Câu 2: Từ các chữ số: 2, 3, 6, 8. Số nhỏ nhất tạo thành là

 A. 3268

 B. 2368

 C. 6328

 D. 8326

Câu 3: Số nào dưới đây gồm: Tám nghìn, ba chục, bảy đơn vị

 A. 8370

 B. 8730

 C. 8073

 D. 8037

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi 4,5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng

 B. Ba điểm D, O, C thẳng hàng

 C. Ba điểm A, O, C thẳng hàng

 D. Ba điểm A, O, B thẳng hàng

Câu 5: O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

 A. AC

 B. DB

 C. AB

 D. BC

Câu 6: Số chẵn liền trước của số 3068 là số

 A. 3067

 B. 3069

 C. 3066

 D. 3056

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cho các chữ số 9, 6, 3, 7. Viết các số có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số trên

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Viết số: 9100, đọc số: ...

b) Viết số:..., đọc số: tám nghìn bảy trăm ba mươi hai.

c) Viết số: 9083, đọc số:...

d) Viết số:..., đọc số: năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a. Xác định trung điểm M của AB, trung điểm N của đoạn thẳng DC

b. Xác định độ dài các đoạn thẳng AM, MB, DN, NC

c. Nối M, N. Hỏi MBCN là hình gì? Tại sao

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.