Top 10 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Tải xuống

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Quảng cáo

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 6289, 6299, 6298, 6288 là

A. 6289     B. 6299

C. 6298     D. 6288

Câu 2: Số liền trước của số 9999 là

A. 9899     B. 9989

C. 9998     D. 9889

Câu 3: Ngày 1 tháng 6 là ngày thứ ba. Vậy ngày 8 tháng 6 là ngày thứ mấy

A. Thứ hai     B. Thứ ba

C. Thứ tư     D. Thứ năm

Câu 4: 9 m 4 dm =…dm

A. 94 dm     B. 904 dm

C. 940 dm     D. 13 dm

Câu 5: Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ

A. 5 giờ kém 15 phút     B. 5 giờ 9 phút

C. 5 giờ 45 phút     D. 5 giờ 15 phút‘

Câu 6: Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh

Quảng cáo

A. 7 học sinh     B. 14 học sinh

C. 21 học sinh     D. 35 học sinh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347     b/ 9822 – 2918

c) 1816 x 4     d) 3192 : 7

Câu 2: Tìm x biết

a. 28 326 – x = 15327 + 6783

b. x x 6 = 3048 : 2

Câu 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số “Sáu nghìn hai trăm mười” được viết là

Quảng cáo

A. 6201     B. 6210

C. 6021     D. 621

Câu 2: Số 1089 được viết thành tổng đúng là

A. 1000 + 8 + 9     B. 10 + 8 + 9

C. 10 + 80 + 9     D. 1000 + 80 +9

Câu 3: Các tháng có có 31 ngày là

A. Tháng 1, 3, 5, 9, 11, 12

B. Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12

C. Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

D. Tháng 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12

Câu 4: Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là

A. Thứ hai     B. Thứ ba

C. Thứ tư     D. Thứ năm

Câu 5: Các số La Mã: VI, XI, VIII, XIX được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. VI, XI, VIII, XIX     B. XIX, XI, VI, VIII

C. VI, VIII, XI, XIX     D. VIII, XI, VI, XIX

Câu 6: Đâu là đường kính của đường tròn tâm O dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. OM     B. ON

C. PN     D. MN

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6091 + 1076     b) 9406 – 2578

c) 1509 x 2     d) 3072 : 6

Câu 2: Tìm y biết

a. y : 3 = 1058 (dư 2)

b. y x 9 = 3834

Câu 3: Hà có 9000 đồng gồm 3 tờ giấy bạc có giá trị như nhau. Hỏi nếu Nga có 5 tờ giấy bạc như thế thì Nga có bao nhiều tiền?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho dãy số 3000, 4000, 5000, …, … Các số thích hợp điển vào chỗ chấm là

A. 5500, 6500     B. 6000, 7000

C. 5500, 6000     D. 6000, 6500

Câu 2: Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 6327, 6189, 5874     B. 5689, 8902, 8067

C. 8935, 9013, 4790     D. 2456, 2457, 3019

Câu 3: Giá trị của x trong biểu thức 3 × x = 2691

A. 2694     B. 2688

C. 897     D. 8073

Câu 4: Phép tính nào dưới đây là đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 5: Số : Hai nghìn sáu trăm sáu lăm được viết là

A. 265     B. 20665

C. 26605     D. 2665

Câu 6: Số lớn nhất có bốn chữ số là

A. 9990     B. 9000

C. 1999     D. 9999

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính giá trị biểu thức: 347 +39 – 69 : 3

Câu 2: Tìm x biết

a. 3 × x = 1521

b. x : 4 = 1823 - 595

Câu 3: Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1225 m, đội đã sửa được 1/5 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 4: Nếu một số chia cho 7 thì số dư có thể là những số nào?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 (nâng cao - Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết x < 7 và x là số chẵn. Vậy x có thể là

A. 2 và 0     B. 0, 2, 4, 6

C. 4 và 6     D. 2, 4, 6

Câu 2: Có hai ngăn để sách. Ngăn thứ nhất có 9 cuốn, ngăn thứ 2 nếu có thêm 2 cuốn thì sẽ gấp đôi số sách của ngăn thứ 1. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách

A. 21 cuốn    B. 25 cuốn

C. 27 cuốn     D. 12 cuốn

Câu 3: Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần: 23456, 23546, 23564, 23465, 23 654

A. 23456, 23546, 23654, 23564, 23465

B. 23456, 23465, 23546, 23564, 23654

C. 23456, 23465, 23564, 23654, 23546

D. 23546, 23654, 23564, 23465, 23456

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. 2 giờ 10 phút

B. 10 giờ 2 phút

C. 2 giờ kém 10 phút

D. 10 giờ 10 phút

Câu 5: 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh?

A. 30 cái bánh     B. 25 cái bánh

C. 24 cái bánh     D. 34 cái bánh

Câu 6: Số liền trước của số nhỏ nhất có 4 chữ số có hàng trăm bằng 5 là

A. 1000    B. 1049

C. 1499     D. 1490

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a. x : 7 = 5 (dư 2)

b. x × 8 + 25 = 81

Câu 2: Một đội công nhân ngày đầu sửa được 537 m đường. Ngày thứ hai đội sửa dược ít hơn ngày đầu 24 m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày

Câu 3: Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút màu?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 (nâng cao - Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà có chữ số 5?

A. 15 số    B. 18 số

C. 20 số     D. 24 số

Câu 2: Số liền sau của số tròn chục có hàng đơn vị là

A. 0     B. 1

C. 8     D. 9

Câu 3: Một năm có bao nhiêu tháng có 30 ngày

A. 4     B. 5

C. 5     D. 6

Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

A. 1 tam giác

B. 4 tam giác

C. 5 tam giác

D. 7 tam giác

Câu 5: Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán 1/3 số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn?

A. 405 chai     B. 810 chai

C. 1212 chai     D. 1200 chai

Câu 6: Cho AB = 8 cm, AC = CB = 5 cm. Chọn phát biểu đúng :

A. C là trung điểm AB

B. A là trung điểm BC

C. B là trung điểm AC

D. A, B, C không thẳng hàng

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a) x + 4357 = 2186 + 5468

b) x – 2109 = 8106 – 2537

Câu 2: Một hình chữ nhật có chu vi 80 cm. Nếu tăng chiều dài 5 cm thì diện tích tăng 75 cm2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó

Câu 3: Có 48 kg gạo chia đều vào 8 túi. Hỏi cần bao nhiêu túi loại đó để đựng hết 84 kg gạo?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.