Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2024 (có đáp án)Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2024 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1.

Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán lớp 3 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán lớp 3 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 80k mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

Phần I. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số gồm 2 trăm, 5 chục và 7 đơn vị được viết là:

A.

B. 257

C.

D.

Câu 2. Trong số 945, giá trị của chữ số 4 gấp mấy lần giá trị của chữ số 5?

A. 8 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 3. Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. A, B, C

B. B, D, A

C. A, C, D

D. B, C, D

Câu 4. Hình có nhiều góc vuông nhất là:

A. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

B. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

C. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

D. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Câu 5. 15 số bóng là:

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. 4 quả bóng

B. 5 quả bóng

C. 3 quả bóng

D. 6 quả bóng

Câu 6. Số?

………. : 5 = 200 – 142 – 58

A. 25

B. 45

C. 5

D. 0

Phần II. Tự luận. (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Tính

4 × 7 = ………

7 × 9 = ………

30 : 6 = ………

63 : 9 = ………

9 × 5 = ………

8 × 5 = ………

42 : 7 = ………

56 : 8 = ………

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

87 + 230

……………..

……………..

……………..

102 + 341

……………..

……………..

……………..

213 – 98

……………..

……………..

……………..

264 – 192

……………..

……………..

……………..

Câu 9. (1 điểm) Số?

8 × ………. = 64

……….. + 56 = 497

……….. : 7 = 6

591 - ………. = 384

Câu 10. (1 điểm) Điền số hoặc từ thích hợp vào chỗ chấm

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

a) Tâm của hình tròn là: ……………………….

b) Đường kính của hình tròn là: ……………….

c) Bán kính của hình tròn là: ……………………

d) Ba điểm thẳng hàng không đi qua tâm là:

…………………………………………………..

Câu 11. (1 điểm) Số?

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

a) 13 số con ong là ………. con ong

b) 16 số con ong là ………. con ong

Câu 12. (1 điểm) Cô giáo chia 72 quyển vở thành các phần thưởng cho các bạn đạt thành tích học tập tốt. Biết mỗi phần thưởng có 8 quyển vở. Hỏi cô giáo chia thành bao nhiêu phần thưởng?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

Phần I. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Gấp 5 lên 9 lần ta được:

A. 15

B. 35

C. 14

D. 45

Câu 2. “5 dm = ………. mm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 500

B. 50

C. 5

D. 55

Câu 3. Cho dãy số: 34, 40, 46, 52, …, …, … Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 58, 63, 69

B. 58, 64, 70

C. 56, 62, 68

D. 56, 64, 70

Câu 4. Hình đã tô màu 13 số ô là:

A. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

B. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

C. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

D. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Câu 5. Mỗi túi có 7 cái kẹo. Vậy 9 túi như thế có số kẹo là:

A. 16 cái kẹo

B. 45 cái kẹo

C. 63 cái kẹo

D. 56 cái kẹo

Câu 6. Số?

56 : 7 = ………. : 4

A. 24

B. 36

C. 28

D. 32

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Tính:

7 × 8 = ……….

5 × 4 = ………..

8 × 6 = ………..

56 : 8 = ……….

63 : 7 = ……….

28 : 4 = ……….

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

254 + 135

………………..

………………..

………………..

345 + 201

………………..

………………..

………………..

658 – 241

………………..

………………..

………………..

812 – 354

………………..

………………..

………………..

Câu 9. (1 điểm) Số.

3 × ………. = 24

56 : ………. = 7

………. × 5 = 40

36 : ………. 4

Câu 10. (1 điểm) Số?

Hình bên có: ……….. hình tam giác

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Câu 11. (1 điểm) Hãy khoanh tròn vào 13 số quả trong mỗi hình:

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Câu 12. (1 điểm) Mẹ An bánh 6 hộp bánh. Mỗi hộp có 8 túi kẹo. Hỏi mẹ An mua bao nhiêu túi kẹo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

Phần I. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Làm tròn số 148 đến hàng chục được số:

A. 100

B. 140

C. 150

D. 200

Câu 2. Số “Bốn trăm bảy mươi tám” được viết là:

A. 478

B. 748

C. 487

D. 847

Câu 3. “5 dm = ………. mm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 550

B. 505

C. 50

D. 500

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

A. 11 giờ 3 phút

B. 11 giờ 15 phút

C. 3 giờ 11 phút

D. 3 giờ 55 phút

Câu 5. Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật là:

A. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

B. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

C. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

D. 5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 6. Viết số 15 bằng chữ số La Mã:

A. IX

B. XV

C. IV

D. XI

Phần II. Tự luận. (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

105 + 356

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

264 – 98

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

23 × 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

64 : 2

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 8. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức

50 – (26 + 13)

= …………………………..

= …………………………..

(64 – 59) × 5

= …………………………..

= …………………………..

Câu 9. (1 điểm) Số?

2 dm 6 cm = ………. cm

1 m 4 dm + 5 dm = ………. cm

50 l + 52 l – 67 l = ………. l

1 km = ………. m

Câu 10. (1 điểm) Khoanh tròn vào 13 số quả trong mỗi hình

5 Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 11. (2 điểm) Lớp 3A có 23 học sinh nữ, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 6 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên