Top 10 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Tải xuống

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Câu 1. Số gồm ba trăm và năm đơn vị là

A. 350     B. 503     C. 530    D. 305

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 2m 3 cm = … cm

A. 23     B. 32     C. 230    D. 203

Câu 3. Một giờ có 60 phút thì Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1) giờ có:

A. 10 phút

B. 14 phút

C. 15 phút

D. 16 phút

Câu 4. Kết quả của phép tính 69 : 3 + 167

A. 190     B. 200     C. 189    D. 188

Câu 5. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 56 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày thứ nhất 26 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

A. 72 lít

B. 82 lít

C. 92 lít

D . 102 lít

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Quảng cáo
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 45 x 8     b. 76 : 5

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 102 + x = 257     b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4. (2 điểm) Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 6 trong 206 có giá trị là

Quảng cáo

A. 6    B. 60    C. 600     D. 26

Câu 2. Giảm số 35 đi 5 lần ta được

A. 40     B. 30     C. 5     D. 7

Câu 3. y : 3 = 15. Vậy y là

A. 18     B. 12     C. 45     D. 30

Câu 4. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10 cm là

A. 35cm

B. 25 cm

C. 50 cm

D. 40 cm

Câu 5. 1m + 15 dm = ...

A. 16 dm

B. 25 dm

C. 15 dm

D . 15cm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc vuông

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 6

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 156 + 272

b.689 – 295

c. 436 x 2

d. 540 : 3

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 8 × x = 184

b) x : 5 = 156

Câu 3. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 (cơ bản - Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong phép chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phép chia đó là

A. 0    B. 3    C. 5    D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

Câu 3. của 36m là

A. 4 m     B. 6m     C. 32 m     D. 9m

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 68 cm

B. 86 cm

C. 46cm

D. 76 cm

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410

B. 400

C. 140

D . 310

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136

b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thứ ba ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 (nâng cao - Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14, 18, 22,…, 30

A. 16

B. 20

C. 24

D.26

Câu 2. Chọn đáp án đúng

A. 7dm 8 cm = 78 cm

B. 6m 7 dm = 670 dm

C. 8hm = 80 cm

D. 3m2cm = 320 cm

Câu 3. Tìm x biết x : 7 = 21 dư 3

A. x = 150

B. x = 147

C. x = 144

D. X = 143

Câu 4. Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 7cm. Chu vi hình tam giác đó là

A. 15 cm

B. 18 cm

C. 21 cm

D. 28 cm

Câu 5. Mẹ nuôi được 24 con gà, số vịt mẹ nuôi nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi mẹ đã nuôi bao nhiêu con vịt?

A. 80 con vịt

B. 28 con vịt

C. 96 con vịt

D . 98 con vịt

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hình bên có... góc vuông, ... góc không vuông

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. 2 – 2

B. 2 – 3

C. 3 – 1

D. 3 – 2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tìm x

a. x : 3 + 23 = 34

b. 24 – 4 × x = 8

Câu 2. (2 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm

b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m

d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 3. (2 điểm) Chị Lan có 84 quả cam. Sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan đã bán bao nhiêu quả cam?

Câu 4. (2 điểm) Có một sợi dây dài 150 cm. Bạn Mai cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 10 cm. Hỏi

a. Có bao nhiêu đoạn như vậy?

b. Phải cần đến bao nhiêu nhát cắt?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 (nâng cao - Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số nào dưới đây được đọc là: Ba nghìn không trăm linh năm

A. 3500

B. 305

C. 3050

D. 3005

Câu 2. Kết quả của phép tính: 23 + 5 x 3 là

A. 28     B. 84     C. 38    D. 48

Câu 3. Tìm x biết 35 < 3x < 37

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

D. x = 8

Câu 4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất có thể có là

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

Câu 5. Cô giáo chia một lớp có 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi lớp đó chia được thành bao nhiêu nhóm?

A. 4 nhóm

B. 5 nhóm

C. 6 nhóm

D. 7 nhóm

Câu 6. Đã tô màu vào ¼ số hình tam giác của hình nào?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu *

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2. (2 điểm) Viết số bé nhất, lớn nhất trong từng trường hợp sau

a. Số đó có hai chữ số

b. Số đó có 3 chữ số

c. Số đó có 3 chữ số lẻ khác nhau

d. Số đó có 3 chữ số chẵn khác nhau

Câu 3. (2 điểm) Năm nay mẹ 35 tuổi.Cách đây 5 năm, tuổi con bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2) tuổi mẹ. Hỏi hiện nay, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4 (2 điểm) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 20

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.