150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 1: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 0,448 lít (đktc) khí N2 và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:

Quảng cáo

A. 23 gam        B. 24,5 gam

C. 22,2 gam       D. 20,8 gam

Hướng dẫn:

Bảo toàn nguyên tố Mg ta có : nMg(NO3)2= nMg+ nMgO=0,15 mol

nkhí N2=0,02 mol.

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e (1)

0,14      →        0,28 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       0,2 ←        0,02 mol

Nểu chỉ có 1 quá trình nhận e (2) thì số mol e cho khác số mol e nhận

Do đó phải có quá trình nhận e (3) và số mol e nhận ở (3) bằng:

0,28- 0,2=0,08 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (3)

       0,08        →        0,01 mol

Muối trong X gồm 0,15 mol Mg(NO3)2 và 0,01 mol NH4NO3

→mmuối= 0,15.148+ 0,01.80=23 gam

Đáp án A

Bài 2: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al hòa tan hết trong V lít dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được 3,136 lít hỗn hợp N2O và N2 (có tỉ lệ thể tích là 5:2 và ở đktc) và dung dịch Z chứa 118,8 gam muối. Thể tích HNO3 cần dùng là:

A. 1,88 lít        B. 1,98 lít        C. 1,74 lít       D. 2,28 lít

Hướng dẫn:

Ta có nhỗn hợp khí= 0,14 mol

Vì tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol (trong cùng điều kiện)

Nên nN2O : nN2= 5 :2 do đó nN2O = 0,1 và nN2= 0,04 mol

2NO3-+ 8e+ 10H++ 8NO3- → N2O + 5H2O + 8NO3(muối)-(1)

       0,8        1,0        ←        0,1mol        →        0,8 mol

2NO3-+ 10e+ 12H++ 10NO3- → N2 + 6H2O + 10NO3 muối- (2)

       0,4        0,48        0,04        0,4 mol

Gọi nMg=a mol ; nAl =b mol

mhhX =24a+27b=15,6 (1)

Gỉa sử muối tạo thành không có NH4NO3

ne nhường=nenhận =2a+3b=0,1.2.4+0,04.2.5=1,2 (2)

Giải hệ (1) và (2) trên ta có b ⟨ 0 nên loại

Vậy muối tạo thành có NH4NO3 c mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (3)

       8c        →        c mol

Tổng nNO3− tạo muối =ne nhường=8c+1,2=2a+3b (3)

mmuối =mAl(NO3)3 +mMg(NO3)2+mNH4NO3

=213b+148a+80c=118,8 (4)

Giải hệ (1), (3) và (4) ta có a=0,2 b=0,4, c=0,05 mol

Bảo toàn Nitơ ta có:

nHNO3=0,1.2+0,04.2+0,05.2+0,2.2+0,4.3=1,98 mol

→V=1,98 lít

Đáp án B

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 12,15 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 103,95        B. 106,65        C. 45,63        D. 95,85

Hướng dẫn:

Đặt nN2O= x mol; nN2= y mol

Ta có nhhY= x+y= 1,344/ 22,4= 0,06 mol

mhhY=44x + 28y= 0,06.18.2

Giải hệ trên được x= 0,03 và y= 0,03

nAl= 0,45 mol= nAl(NO3)3

Quá trình cho e:

Al→ Al3++ 3e (1)

0,45       →        1,35 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       0,3        ←        0,03 mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

       0,24        ←        0,03 mol

Tổng số mol e nhận ở (2) và (3) là ne nhận= 0,3+ 0,24= 0,54 mol ⟨1,35 mol

Do đó còn xảy ra quá trình nhận e: ne nhận ở (4)= 1,35- 0,54= 0,81 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

       0,81        →        0, 10125 mol

Dung dịch X chứa 0,45 mol Al(NO3)3 và 0,10125 mol NH4NO3

→m=103,95 gam

Đáp án A

Bài 4: Cho 12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch A và V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N2O và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch A thu được 75 gam muối khan. Giá trị của V là:

A. 2,48        B. 2,016        C. 2,24        D. 2,688

Hướng dẫn:

nMg=0,5 mol= nMg(NO3)2,

→ mMg(NO3)2= 0,5. 148= 74 gam ⟨75 gam → Muối khan chứa Mg(NO3)2 và NH4NO3

mNH4NO3= 75-74= 1gam → nNH4NO3= 0,0125 mol

Đặt nN2O= x mol, nN2= y mol, M hỗn hợp khí=36

Theo sơ đồ đường chéo suy ra x = y

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e (1)

0,5      →        1 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       10x        x mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

       8x        ←        x mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4+ + 3H2O (4)

       0,1        0,0125 mol

Theo ĐLT BT e: ne cho= ne nhận nên 1= 10x+ 8x+ 0,1→ x= 0,05 mol

→V= (0,05+0,05).22,4= 2,24 lít

Đáp án C

Bài 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y và 0,896 lít một chất khí Z nguyên chất duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 34,84gam muối khan. Xác định công thức phân tử của Z?

A. N2        B. N2O        C. NO2        D. NO

Hướng dẫn:

Bảo toàn nguyên tố Mg ta có:

nMg(NO3)2= 0,2+ 0,03= 0,23 mol → mMg(NO3)2= 0,23. 148= 34,04 gam≠ 34,84 gam

→Muối khan phải chứa cả Mg(NO3)2 và NH4NO3

mNH4NO3=34,84- 34,04= 0,8 gam →nNH4NO3= 0,01 mol

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e (1)

0,2→        0, 4 mol

Quá trình nhận e: nkhí= 0,04mol

NO3-+ 8e + 10H+ → NH4+ + 3H2O (2)

       0,08        0,1        0,01 mol

-Nếu khí có 1 nguyên tử N: Gọi a là số oxi hóa của N có trong khí

N+5 + (5-a) e→ N+a

       (5-a).0,04       0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,4= 0,04. (5-a)+0,08→ a= -3 → Loại

-Nếu khí có 2 nguyên tử N:

2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

       (5-a).0,08        0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0, 4= 0,08. (5-a) + 0,08→ a= 1→Khí N2O

Đáp án B

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 6: Lấy 15,7 gam hỗn hợp Al, Zn (tỉ lệ mol 1:2) tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được 15,68 lít (đktc) khí X là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X?

A. NO2        B. N2       C. NO        D. N2O

Hướng dẫn:

Đặt số mol nAl=x mol, nZn= 2x mol→ 27x+ 65.2x=15,7 → x= 0,1 mol

Quá trình cho e:

Al→ Al3++ 3e (1)

0,1      →        0, 3 mol

Zn→ Zn2++ 2e (1)

0,2      →        0, 4 mol

Tổng số mol e cho = 0,3+0,4= 0,7 mol

Quá trình nhận e: nkhí= 0,7mol

-Nếu khí có 1 nguyên tử N: Gọi a là số oxi hóa của N có trong khí

N+5 + (5-a) e→ N+a

       (5-a).0,7        0,7

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,7= 0,7. (5-a)→ a= 4 → NO2

-Nếu khí có 2 nguyên tử N:

2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

       (5-a).1,4        0,7

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0, 7= 1,4. (5-a) → a= 4,5→LOại

Vậy X là NO2

Đáp án A

Bài 7: Hòa tan hết 2,16 gam FeO trong 0,1 mol HNO3 vừa đủ thấy thoát ra khí X là sản phẩm khử duy nhất. Xác định khí X?

A. N2        B. N2O        C. NO2        D. NO

Hướng dẫn:

Ta có nFeO=0,03 mol= nFe(NO3)3

Bảo toàn nguyên tố N:

nN (HNO3)= nN (Fe(NO3)3)+ nN (khí X)→ 0,1=0,03.3+ nN(khí X)

→ nN(khí X)= 0,01 mol

QT cho e:

Fe+2→ Fe+3+ 1e

0,03        0,03 mol

Quá trình nhận e:

-Nếu khí có 1 nguyên tử N: Gọi a là số oxi hóa của N có trong khí X

N+5 + (5-a) e→ N+a

       (5-a).0,01        0,01

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,03= 0,01(5-a) → a= +2 → X là khí NO

-Nếu khí X có 2 nguyên tử N: → nKhí= nN(khí)/2= 0,005 mol

2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

       (5-a).0,01        0,005

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0, 03= 0,01.(5-a) → a= +2→LOại

Vậy X là NO

Đáp án D

Bài 8: Hòa tan hoàn toàn 7,29 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 1,792 lít khí (đltc) hỗn hợp Y gồm 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 51,12       B. 62,48        C. 76,68        D. 58,41

Hướng dẫn:

Đặt nN2O= x mol; nN2= y mol

Ta có nhhY= x+y= 1,792/ 22,4= 0,08 mol

mhhY=44x + 28y= 0,08.18.2

Giải hệ trên được x= 0,04 và y= 0,04

nAl= 0,27 mol= nAl(NO3)3

Quá trình cho e:

Al→ Al3++ 3e (1)

0,27      →        0,81 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       0,4        ←        0,04 mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

       0,32        ←        0,04 mol

Tổng số mol e nhận ở (2) và (3) là ne nhận= 0,4+ 0,32= 0,72 mol ⟨0,81 mol

Do đó còn xảy ra quá trình nhận e: ne nhận ở (4)= 0,81- 0,72= 0,09 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

       0,09        →        0, 01125 mol

Dung dịch X chứa 0,27 mol Al(NO3)3 và 0,01125 mol NH4NO3

→m=0,27.213+ 0,01125.80=58,41 gam

Đáp án D

Bài 9: Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được 0,448 lít khí X duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 22,7 gam chất rắn khan. Khí X là:

A. N2        B.NO2        C. NO        D. N2O

Hướng dẫn:

nAl= 0,1 mol=nAl(NO3)3 → mAl(NO3)3= 0,1. 213= 21,3 gam≠ 22,7 gam

→Muối khan phải chứa cả Al(NO3)3 và NH4NO3

mNH4NO3=22,7- 21,3= 1,4 gam →nNH4NO3= 0,0175 mol

Quá trình cho e:

Al → Al3++ 3e (1)

0,1       →        0,3mol

Quá trình nhận e: nkhí= 0,02mol

NO3-+ 8e + 10H+ → NH4+ + 3H2O (2)

       0,14        ←        0,0175 mol

-Nếu khí X có 1 nguyên tử N: Gọi số oxi hóa của N trong X là a

N+5 + (5-a) e → N+a

       (5-a).0,02        0,02

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,3= 0,02. (5-a)+0,14 → a= -3 → Loại

-Nếu khí có 2 nguyên tử N:

2N+5 + 2(5-a) e → N2+a

       (5-a).0,04        0,02

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,3= 0,04. (5-a) + 0,14 → a= +1

→ Khí X là N2O

Đáp án D

Bài 10: Cho 5,04 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. Số mol HNO3 bị khử trong quá trình trên là:

A. 0,095 mol        B. 0,11 mol        C. 0,1 mol        D. 0,08 mol

Hướng dẫn:

Ta đặt nMg= 3x, nAl= 2x mol → mhh= 24.3x+ 27.2x=126x= 5,04 →x=0,04 mol→ nMg= 0,12 mol; nAl= 0,08 mol

Sản phẩm khử gồm 2 khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí. Đó là N2 (a mol) và N2O (b mol)

Ta có a+b= 0,896/22,4= 0,04

Và mhh= 28a+ 44b= 18.2.0,04

Giải hệ trên có a= 0,02, b=0,02

QT cho e:

Mg→ Mg2++ 2e

0,12        0,24

Al→ Al3++ 3e

0,08        0,24

Tổng số mol e cho ne cho= 0,24+ 0,24= 0,48 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       0,2        ←        0,02 mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

       0,16        ←        0,02mol

Tổng số mol e nhận ở (2) và (3) là ne nhận= 0,2+ 0,16= 0,36mol ⟨0,48 mol

Do đó còn xảy ra quá trình nhận e: ne nhận ở (4)= 0,48- 0,36= 0,12 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

       0,12        →        0, 015 mol

Theo các bán phản ứng (2), (3), (4) thì

nNO3-bị khử= 2.nN2+ 2. nN2O+nNH4+= 2.0,02+2.0,02+0,015= 0,095 mol

=nHNO3 bị khử

Đáp án A

Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 1,12 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 56,7        B. 58,2        C. 47,4       D. 48,9

Hướng dẫn:

Đặt nN2O= x mol; nN2= y mol

Ta có nhhY= x+y= 1,12/ 22,4= 0,05 mol

mhhY=44x + 28y= 0,05.18.2

Giải hệ trên được x= 0,025 và y= 0,025

nZn= 0,3 mol= nZn(NO3)2

Quá trình cho e:

Zn→ Zn2++ 2e (1)

0,3      →        0,6 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

       0,25        ←       0,025 mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

       0,2        ←        0,025 mol

Tổng số mol e nhận ở (2) và (3) là ne nhận= 0,25+ 0,2= 0,45 mol ⟨ 0,6 mol

Do đó còn xảy ra quá trình nhận e: ne nhận ở (4)= 0,6- 0,45= 0,15mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

       0,15        →        0, 01875 mol

Dung dịch X chứa 0,3 mol Zn(NO3)2 và 0,01875 mol NH4NO3

→m=0,3.189+ 0,01875.80=58,2 gam

Đáp án B

Quảng cáo

Bài 12: Cho m gam hỗn hợp Al và Mg hòa tan vừa hết với dung dịch có 0,275 mol HNO3 không có khí bay ra và thu được 18,25 gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 2,41        B. 2,28        C. 1,97        D. 3,25

Hướng dẫn:

Vì cho Al và Mg vào HNO3 không có khí bay ra nên sản phẩm khử là NH4NO3

Đặt nAl= xmol, nMg= y mol

8Al+ 30HNO3→8Al(NO3)3+3 NH4NO3+ 9H2O

x        30x/8        x        3x/8 mol

4Mg+ 10HNO3→ 4Mg(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

y        10y/4        y        y/4 mol

Khối lượng muối khan là

mmuối= mAl(NO3)3+ mMg(NO3)2+ mNH4NO3=213x+148y+ 80(3x/8+y/4)=18,25 gam

nHNO3= 30x/8+ 10y/4= 0,275 mol

Giải hệ trên ta có x= 23/900 mol và y= 43/600 mol

→m=27x+ 24y= 2,41 gam

Đáp án A

Bài 13: Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) khí Y gồm NO và NO2, có dY/H2= 19 và dung dịch Z (không chứa NH4+). Tính % khối lượng kim loại Fe trong X?

A. 40,24%        B. 37,78%        C. 36,84%        D. 30,56%

Hướng dẫn:

Ta đặt: nNO= x mol; nNO2= y mol

Ta có : nY= x+y= 6,72/22,4= 0,3 mol

mY= 30x+ 46y= nY.MY= 0,3.19.2

Giải hệ có x= 0,15 và y= 0,15

Đặt nFe= a mol ; nCu= b mol

QT cho e:

Fe → Fe3++ 3e

a        3a mol

Cu → Cu2++ 2e

b        2b mol

QT nhận e:

N+5+ 3e→ NO

       0,45        0,15

N+5+ 1e→ NO2

       0,15        0,15

Theo ĐL bảo toàn e có: ne cho= ne nhận nên 3a+2b= 0,45+ 0,15= 0,60

Mặt khác mkim loại= 56a+ 64b= 15,2

Giải hệ trên có a= 0,1, b= 0,15 →%mFe=36,84%

Đáp án C

Bài 14: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ta 0,56 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 2,52        B. 2,22       C. 2,32       D. 2,62

Hướng dẫn:

Fe + O2 → hỗn hợp rắn X

Theo ĐL Bảo toàn khối lượng có mO2= 3-m (gam) → nO2= (3-m)/32 mol

Ta có nNO= 0,025 mol

QT cho e:

Fe→ Fe3++ 3e

m/56        3m/56 mol

QT nhận e :

O2+ 4e→ 2O-2

(3-m)/32        (3-m)/8

N+5+ 3e → NO

0,075      ←      0,025

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận

Nên 3m/56= (3-m)/8+ 0,075 Suy ra m= 2,52 gam

Đáp án A

Bài 15: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 35,50        B. 34,36        C. 49,09        D. 38,72

Hướng dẫn:

Coi như hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe và y mol O

Ta có 56x+16y= 11,36 (1)

Ta có nNO= 0,06 mol

QT cho e :

Fe → Fe3++ 3e

x        3x mol

QT nhận e :

O+        2e      →       O-2

y        2y mol

N+5+ 3e → NO

       0,18      ←      0,06

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận nên 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D

Bài 16: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X và 6,496 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối nitrat khan. Giá trị của m là:

A. 35,09        B. 105,27        C. 70,18        D. 210,54

Hướng dẫn:

Quy đổi oxit sắt gồm có x mol Fe và y mol O

Ta có 56x+16y= 20,88 (1)

Ta có nNO2= 0,29 mol

QT cho e :

Fe → Fe3++ 3e

x        3x mol

QT nhận e :

O+ 2e→ O-2

y        2y mol

N+5+ 1e → NO2

      0,29      ←      0,29

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận nên 3x= 2y+ 0,29 (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,29 và y= 0,29

Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe(NO3)3= nFe= x= 0,29 mol→ mFe(NO3)3=70,18 gam

Đáp án C

Bài 17: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 24,8 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuO, Cu2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc nóng thoát ra 8,96 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 9,6        B. 14,72        C. 21,12        D. 22,4

Hướng dẫn:

Cu + O2 → hỗn hợp rắn X

Theo ĐL Bảo toàn khối lượng có mO2= 24,8-m (gam)

→ nO2= (24,8-m)/32 mol

Ta có nNO2= 0,4 mol

QT cho e:

Cu→ Cu2++ 2e

m/64        2m/64 mol

QT nhận e :

O2+ 4e→ 2O-2

(24,8-m)/32        (24,8-m)/8

N+5+ 1e → NO2

       0,4      ←      0,4

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận

Nên 2m/64= (24,8-m)/8+ 0,4 Suy ra m= 22,4 gam

Đáp án D

Bài 18: Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 126,25 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 17,92        B. 19,04        C. 24,64        D. 27,58

Hướng dẫn:

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe: x mol và S: y mol

Ta có: m2X= 56x+ 32y= 25,6 gam (1)

QT cho e :

Fe → Fe3++ 3e

x        3x mol

S0 → SO42-+ 6e

y        y        6y

Dung dịch Y có Fe3+, SO42-, H+, NO-3

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thì:

Ba2++ SO42- → BaSO4

       y        y mol

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

x        x mol

mkết tủa= mFe(OH)3+ mBaSO4= 107x+ 233y=126,25 (2)

Từ (1) và (2) có x= 0,2 và y= 0,45

Tổng số mol e cho 3x+6y= 3,3 mol

Theo ĐL BT e : ne cho= ne nhận= 3,3 mol

QT nhận e :

N+5+ 3e → NO

       3,3      →        1,1 mol

VNO=24,64 lít

Đáp án C

Bài 19: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 81,55        B. 104,20        C. 110,95        D. 115,85

Hướng dẫn:

Quy đổi hỗn hợp X thành Cu: x mol và S: y mol

Ta có: mX= 64x+ 32y= 30,4 gam (1)

QT cho e :

Cu → Cu2++ 2e

x        2x mol

S0 → SO42-+ 6e

y        y        6y

QT nhận e : nNO= 0,9 mol

N+5+ 3e → NO

       2,7      ←       0,9 mol

Theo ĐL BT e : ne cho= ne nhận nên 2x+6y= 2,7 (2)

Từ (1) và (2) suy ra x= 0,3 và y= 0,35

Dung dịch Y có Cu2+, SO42-, H+, NO-3

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thì:

Ba2++ SO42- → BaSO4

       y        y mol

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2

x        x mol

mkết tủa= mCu(OH)2+ mBaSO4= 98x+ 233y=98.0,3+ 233.0,35=110,95 gam

Đáp án C

Bài 20: Đem nung hỗn hợp X gồm hai kim loại: a mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp Y trên bằng dung dịch HNO3 đậm đặc thì thu được 0,2 mol NO. Trị số của a là:

A. 0,64 mol        B. 0,60 mol        C. 0,70 mol        D. 0,67 mol

Hướng dẫn:

Fe, Cu + O2 → hỗn hợp rắn X

Theo ĐL Bảo toàn khối lượng có mO2= 63,2-56a-0,15.64= 53,6-56a (gam) → nO2= (53,6-56a)/32 mol

Ta có nNO= 0,2 mol

QT cho e:

Fe→ Fe3++ 3e

a        3a mol

Cu → Cu2++ 2e

0,15        0,3

QT nhận e :

O2+ 4e→ 2O-2

(53,6-56a)/32        (53,6-56a)/8

N+5+ 3e → NO

       0,6      ←      0,2

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận

Nên 3a+ 0,3= (53,6-56a)/8+ 0,6 Suy ra a= 0,7

Đáp án C

Bài 21: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch HNO3 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch chứa 7,93 gam hỗn hợp muối nitrat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là:

A. 39,34%        B. 65,57%        C. 26,23%        D. 13,11%

Hướng dẫn:

Quy hỗn hợp X gồm có a mol Fe, b mol Cu và c mol O

Ta có 56a + 64b + 16c= 2,44

Bảo toàn nguyên tố Fe và Cu có nFe(NO3)3= nFe= a mol;nCu(NO3)2= nCu= b mol

Khối lượng muối nitrat là

mmuối= mFe(NO3)3+ mCu(NO3)2=242a + 188b= 7,93 gam

QT cho e:

Fe→ Fe3++ 3e

a        3a mol

Cu → Cu2++ 2e

b        2b

QT nhận e :

O+ 2e→ O-2

c        2c

N+5+ 3e → NO

       0,045      ←        0,015

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận nên 3a+ 2b= 2c+ 0,045 (3)

Giải hệ gồm (1), (2) và (3) có a= 0,025; b= 0,01 và c= 0,025

→%mCu= 0,01.64.100%/2,44=26,23%

Đáp án C

Bài 22: Khi cho m gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg, Cu tan vừa hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được khối lượng muối nitrat là:

A. (m+ 62) gam        B. (m+9,3 ) gam

C. (m+13,95) gam        D. (m+ 27,9) gam

Hướng dẫn:

Ta có nNO= 0,15 mol

QT nhận e:

NO3-+ 3e+ 4H+ → NO+ 2H2O

Ta có nNO3- trong muối= ne= 3.nNO= 3.0,15= 0,45 mol

→mmuối nitrat= mkim loại+ mNO3-trong muối= m+ 0,45.62= m+27,9 (gam)

Đáp án D

Bài 23: 4,86 gam Al phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch X. Để phản ứng với dung dịch X đến khi kết tủa tan vừa hết tạo dung dịch muối trong suốt cần dùng 750 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là:

A. 3,36        B. 4,48        C. 4,032        D. 2,24

Hướng dẫn:

Ta có nAl= 0,18 mol= nAl(NO3)3, nNaOH= 0,75 mol

Dung dịch X chứa Al(NO3)3, có thể có NH4NO3

Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓ (1)

0,18        0,54        0,18

Al(OH)3+ OH- → AlO2-+ 2H2O (2)

0,18        0,18

Tổng mol OH- ở (1) và (2) là nOH-= 0,54+ 0,18= 0,72 mol ⟨ 0,75 mol

Nên có PT (3) với nOH- PT3= 0,75- 0,72= 0,03 mol

NH4++ OH- → NH3+ H2O (3)

0,03        0,03 mol

QT cho e:

Al → Al3++ 3e (1)

0,18        0,54

QT nhận e:

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (2)

       0,24        ←        0, 03 mol

NO3-+ 3e+ 4H+ → NO+ 2H2O (3)

Theo ĐL bảo toàn e: ne cho= ne nhận nên 0,54=8.nNH4++ 3.nNO

Hay 0,54=8. 0,03+ 3.nNO suy ra nNO= 0,1 mol → V= 2,24 lít

Đáp án D

Bài 24: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 17,545 gam        B. 18,355 gam

C. 15,145 gam        D. 2,4 gam

Hướng dẫn:

Gọi x, y lần lượt là tổng số mol Fe và S trong hỗn hợp (cũng có thể coi x, y là số mol Fe và S đã tham gia phản ứng với nhau tạo ra hỗn hợp trên)

Ta có: 56x + 32y = 3,76

Mặt khác: ne (cho) = 3x + 6y = 0,48 = ne (nhận) (vì hỗn hợp H bị oxi hóa tạo muối Fe3+ và H2SO4)

Từ đó có: x = 0,03; y = 0,065

Khi thêm Ba(OH)2 dư kết tủa thu được có: Fe(OH)3 (0,03 mol) và BaSO4 (0,065 mol).

Sau khi nung chất rắn có: Fe2O3 (0,015 mol) và BaSO4 (0,065 mol).

mchất rắn = 160.0,015 + 233.0,065 = 17,545 (gam)

Đáp án A

Bài 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và V lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 2,912       B. 2,24        C. 4,48        D. 3,136

Hướng dẫn:

Ta có sơ đồ phản ứng :

FeS2, Cu2S+ HNO3 →Fe2(SO4)3+ CuSO4+ NO2+ H2O

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3= 1/2. nFeS2= 0,01/2= 0,005 mol

Bảo toàn nguyên tố Cu ta có: nCuSO4= 2.nCu2S= 2 y mol

Bảo toàn nguyên tố S có nS( FeS2, Cu2S)= nS (trong 2 muối sunfat)

Nên 2.0,01+ y= 3.0,005+ 2y → y=0,005 mol

QT cho e :

FeS2       →       Fe3++ 2S+6+15 e

Cu2S       →       2Cu2++ S+6+ 10e

Tổng số mol e cho là

ne cho= 15.nFeS2+ 10. nCu2S = 15.0,01+10.0,005=0,2 mol

QT nhận e :

N+5+ 1e → NO2

       0,2      →        0,2 mol

Theo ĐL BT e : ne cho= ne nhận= 0,2 mol →V= 4,48 lít

Đáp án C

Bài 26: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Xác định giá trị của m?

A. 145,5 gam        B. 151,5 gam       C. 159,5 gam       D. 147,5 gam

Hướng dẫn:

n3NO = 0,15 (mol)

Gọi a là số mol Cu trong X đã phản ứng. Gọi b là số mol Fe3O4 trong X

Ta có: 64a + 232b = 61,2 – 2,4

Các nguyên tố Cu, Fe, O trong hỗn hợp X khi phản ứng với HNO3 chuyển thành muối Cu2+, Fe2+ (vì dư kim loại), H2O do đó theo bảo toàn e: 2a + 2.3b – 2.4b = 3.0,15

Từ đó: a = 0,375; b = 0,15

Muối khan gồm có: Cu(NO3)2 (a = 0,375 mol) và Fe(NO3)2 (3b = 0,45 mol)

mmuối = 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5 (gam)

Đáp án B

Bài 27: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,44 gam Mg và 1,8 gam Al bằng dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được 0,04 mol khí X (sản phẩm khử duy nhất). X là chất nào sau đây?

A. NO2       B. NO       C. N2O        D. N2

Hướng dẫn:

Ta có nMg= 0,06 mol; nAl= 1/15 mol

QT cho e :

Mg → Mg2++ 2e

Al→ Al3++ 3e

Có ne cho=2.nMg+ 3.nAl= 0,32 mol

QT nhận e

-Nếu khí X có 1 nguyên tử N: Gọi số oxi hóa của N trong X là a

N+5 + (5-a) e→ N+a

       (5-a).0,04        0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,32= 0,04. (5-a)→ a= -3→ Loại

-Nếu khí có 2 nguyên tử N:

2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

       (5-a).0,08        0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,32= 0,08. (5-a) → a= +1

→ Khí X là N2O

Đáp án C

Bài 28: Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng , đun nóng. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch D và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3

A. 3,2M        B. 3,5M        C. 2,6M        D. 5,1M

Hướng dẫn:

Khối lượng Fe dư là 1,46g, do đó khối lượng Fe và Fe3O4 đã phản ứng là 17,04g. Vì sau phản ứng sắt còn dư nên trong dung dịch D chỉ chứa muối sắt (II).

Sơ đồ phản ứng:

Fe, Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

Mol:        2n+0,1        n        0,1        0,5( 2n+0,1)

Đặt số mol của Fe(NO3)2 là n, áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với nitơ ta có số mol của axit HNO3 là 2n+ 0,1. Số mol H2O bằng một nửa số mol của HNO3.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

       17,04 + 63(2n + 0,1) = 242n + 0,1.30 + 18.0,5(2n + 0,1)

giải ra ta có n = 2,7, suy ra [ HNO3 ] = (2.2,7 + 0,1): 0,2 = 3,2M

Đáp án A

Bài 29: Lấy m gam P2O5 cho tác dụng với 338 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 11,5        B. 17,5        C. 12,5        D.14,5

Hướng dẫn:

TH 1: P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo muối: nH2O = nNaOH = 0,676mol.

P2O5 + H2O → 2H3PO4

m/142        →        2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O

(2m/142).98 + 0,676x40 = 3m + 0,676x18        →      m = 9,182gam (loại).

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

m/142        0,676 2m/142       3m/142

BTKL: mP2O5+ mNaOHbđ = m rắn + mH2O

m + 0,676x40 = 3m + 18x3m/142→ m = 11,36 gam gần nhất với 11,5.

Đáp án A

Bài 30: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:

A. 12 gam        B. 14,2 gam       C. 11, 1 gam        D. 16,4 gam

Hướng dẫn:

Ta có nP =0,1 mol, nNaOH= 0,2 mol

4P + 5O2→ 2P2O5 (1)

0,1        0,05 mol

Cho P2O5 vào dung dịch NaOH thì:

P2O5+ 3H2O→ 2H3PO4 (2)

0,05        0,1 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

Ta có T= nNaOH/ nH3PO4= 0,2/0,1=2→ Phản ứng theo PT (2)

nNa2HPO4= nH3PO4= 0,1 mol → mNa2HPO4=0,1.142=14,2 gam

Đáp án B

Bài 31: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.. Cô cạn dung dịch X thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 21,3        B. 8,52       C. 12,78        D. 7,81

Hướng dẫn:

TH 1: P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo muối: nH2O = nNaOH = 0,507mol.

P2O5 + H2O → 2H3PO4

m/142        →        2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O

(2m/142).98 + 0,507x40 = 3m + 0,507x18 →m = 6,886gam (loại).

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

m/142        0,507       2m/142       3m/142

BTKL: mP2O5+ mNaOHbđ = m rắn + mH2O

m + 0,2535x2x40 = 3m + 18x3m/142 → m = 8,52g.

Đáp án B

Bài 32: Cho m gam P2O5 tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 0,3M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 1,55m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 15,6        B. 15,5        C. 15,8        D. 15,7

Hướng dẫn:

TH 1: P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo muối: nH2O = nNaOH = 0,12mol.

P2O5 + H2O → 2H3PO4

m/142        →        2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O

(2m/142).98 + 0,12x40 = 1,55m + 0,12x18 →m = 15,555gam gần nhất với 15,6 gam

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

m/142        0,12        2m/142       3m/142

BTKL: mP2O5+ mNaOHbđ = m rắn + mH2O

m + 0,12x40 = 1,55m + 18x3m/142 m = 5,16g. Loại

Đáp án A

Bài 33: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).

-Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư thu được V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được 2V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được V2 lít khí NO

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A. V2 = V1 B. V2 = 3V1

C. V2 = 2V1 D. 2V2 = V1

Hướng dẫn:

Suy luận:

3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2++ 2NO + 4 H2O

TN1:        4V1        ←        V1 lít

TN2:        8V1        ←        2V1 lít

Nhận thấy: nH+ (TN2)= 2nH+ (TN1) → (1) là KNO3; (2) là HNO3; (3) là H2SO4

       3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2++ 2NO + 4 H2O

TN1: ban đầu        5.10-3        10.10-3       

       Phản ứng        5.10-3        1,25.10-3

TN3: ban đầu        15.10-3        5.10-3       

       Phản ứng        15.10-3        3,75.10-3

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nên nNO(TN3)= 3nNO (TN1) → VNO(TN3)= 3VNO (TN1) hay V2= 3 V1

Đáp án B

Bài 34: Đun nóng m gam Cu(NO3)2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn giảm 0,54 gam so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:

A. 1,88 gam        B. 0,47 gam       C. 9,40 gam        D. 0,94 gam

Hướng dẫn:

Đặt số mol Cu(NO3)2 đã phản ứng là x mol

Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2+ ½ O2

X        2x        x/2 mol

Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng NO2 và O2 thoát ra

Ta có: mrắn giảm= mNO2+ mO2= 46.2x+ 32.x/2=108x= 0,54

suy ra x=0,005 mol→ mCu(NO3)2 pứ= 188x=0,94 gam

Đáp án D

Bài 35: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối hơi của X so với khí H2 bằng 18,8). Tính khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu?

A. 8,60 gam        B. 20,50 gam       C. 11,28 gam       D. 9,4 gam

Hướng dẫn:

Đặt số mol Cu(NO3)2 và KNO3 lần lượt là x, y mol

→188 x+101y= 34,65 (1)

Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2+ ½ O2

x 2x x/2 mol

KNO3 → KNO2 + ½ O3

y y/2 mol

Hỗn hợp khí X thu được gồm 2x mol NO2 và x/2+ y/2 mol O2

Ta có:150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2) suy ra 14x=2,8y (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,05, y=0,25 → mCu(NO3)2=9,4 gam

Đáp án D

Bài 36:Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng hoàn toàn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

A. 0,764        B. 0,448        C. 1,792        D. 0,672

Hướng dẫn:

Ta có nCu=0,05 mol, nHNO3=0,08 mol; nH2SO4=0,02 mol, nH+= 0,12 mol, nNO3-= 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3-→ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05        0,12        0,08        0,03 mol

Ta có 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2) → H+ phản ứng hết → nNO= 2/8.nH+= 0,03 mol

→V= 0,672 lít

Đáp án D

Bài 37: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m và V là:

A. 10,8 và 4,48        B. 10,8 và 2,24

C. 17,8 và 2,24        D. 17,8 và 4,48

Hướng dẫn:

nCu2+ = 0,16; nNO3- = 0,32 ; nH+ = 0,4. Kim loại dư muối Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,15← ----- 0,4 ------------→ 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)

0,16← 0,16 -------→ 0,16

m – 0,15.56 (1) + mtăng(2) = 0,6m → m = 17,8 g và V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Đáp án C

Bài 38: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

A. 360        B. 240        C. 400        D. 120

Hướng dẫn:

Ta có: nFe=0,02 mol; nCu= 0,03 mol, nH2SO4= 0,2 mol, nNaNO3= 0,08 mol

nH+= 2nH2SO4= 0,4 mol, nNO3-= 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3-→ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03        0,08        0,02        0,03 mol

Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2O (2)

0,02        0,08        0,02        0,02 mol

Tổng số mol H+ tham gia phản ứng (1) và (2) là 0,08+ 0,08= 0,16 mol

→nH+ dư= 0,4-0,16= 0,24 mol

Dung dịch X có chứa Cu2+, Fe3+ và H+

H++ OH-→H2O (3)

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2 (4)

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3 (5)

Theo PT (3), (4), (5) ta có

nOH-= nH++ 2nCu2++ 3nFe3+= 0,24+ 2.0,03+ 3.0,02= 0,36 mol= nNaOH

→V= 0,36 lít= 360 ml

Đáp án A

Bài 39: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl dư và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 ở đktc. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là:

A. 16,085        B. 18,300        C. 14,485        D. 18,035

Hướng dẫn:

Ta có nMg=0,145 mol

Gọi x và y lần lượt là số mol của H2 và N2

Ta có: x+ y= 0,025; 2x+ 28y= 0,025.(11,4.2) → x= 0,005; y= 0,02

Vì có khí H2 thoát ra → NO3- hết → Muối thu được là muối clorua

QT cho e:

Mg → Mg2++ 2e (1)

0,145      →        0,29 mol

QT nhận e:

2N+5+ 10e →N2 (2)

       0,2      ←        0,02 mol

2H+1+2e→ H2 (3)

       0,01      ←       0,005 mol

Nếu chỉ có quá trình nhận (2) và (3) thì

ne nhận= 0,2+ 0,01= 0,21 mol≠ 0,29 mol

→ Còn có quá trình nhận e tạo muối NH4+

Theo ĐL bảo toàn e: ne cho=ne nhận = 0,29 mol → e nhận ở (4)= 0,29-0,21=0,08 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

       0,08        →        0, 01 mol

Bảo toàn nguyên tố N ta có

nN(KNO3)= nN(N2)+ nN (NH4+)=2.0,02+ 0,01= 0,05 mol= nKNO3= nK+

Muối chứa Mg2+: 0,145 mol, NH4+: 0,01 mol, K+: 0,05 mol, Cl-

Dùng bảo toàn điện tích: 0,145.2+ 0,01.1+ 0,05= nCl-= 0,35 mol

→mmuốimuối=m= 0,145.24+ 0,01.18+ 0,05.39+ 0,35.35,5= 18,035 gam

Đáp án D

Bài 40: Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 1,76        B. 2,13        C. 4,46        D. 2,84

Hướng dẫn:

Đặt nP= x mol, nOH- =0,15 mol

TH1: Axit dư, x > 0,15

Dễ thấy chất rắn gồm

(x-0,15)/2 mol P2O5, 0,1 mol NaH2PO4, 0,05 mol KH2PO4

→mrắn= 142. (x-0,15)/2+ 99.0,1+ 136.0,05 > 8,56 gam (Vô lí)

TH2: Kiềm dư, x ⟨ 0,15/3= 0,05

Chất rắn gồm: x mol PO43-, 0,15-3x mol OH-, 0,1 mol Na+, 0,05 mol K+

→ mrắn= 95x+ 17. (0,15-3x)+ 23.0,1+ 39.0,05= 8,56 gam

→ x= 0,04

Vậy nP2O5= 0,02 mol→m= 2,84 gam

TH3: Tạo hỗn hợp muối, 0,05 ⟨ x⟨ 0,15

Chất rắn gồm:

H2PO4-, HPO42-, PO43- (hai trong 3 gốc này): x mol; K+: 0,05 mol, Na+: 0,1 mol

→mrắn= M.x+ 23.0,1+ 39.0,05

Vì x> 0,05 và M> 95 nên mrắn > 95.0,05+ 2,3+1,95=9 >8,56

→Không thỏa mãn

Đáp án D

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nhom-nito-photpho.jsp

2004 - Toán Lý Hóa