100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1)

Với 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại (nâng cao – phần 1) có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại (nâng cao – phần 1)

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1)

Bài giảng: Tổng hợp bài tập về kim loại - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Câu 1: Đốt cháy 6,48 gam bột Al trong oxi, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu được a mol khí H2 và dung dịch Y có nồng độ là 8,683%. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a là:

A. 0,24.             B. 0,15.

C. 0,12.             D. 0,18.

Lời giải:

Có nAl = 0,24 mol

4Al + 3O2 → 2Al2O3

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ 2x + y = 0,24

Có m(dd HCl) = 3(2x + y).36,5 : 7,3% = 1500.(2x + y) = 360 g

m(dd Y) = 133,5.(2x + y) : 8,683% = 1537,487.(2x + y) ≈ 369 g

BTKL: 102x + 27y + 360 = 369 + 3y

Giải hệ: x = 0,06; y = 0,12

Suy ra mol H2 là 0,18 mol

→ Đáp án D

Câu 2: Cho 2,97 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 chỉ thu được m gam hỗn hợp oxit và muối clorua. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 8,5              B. 10,2

C. 9,7              D. 5,8

Lời giải:

Gọi số mol của Cl2 và O2 lần lượt là x, y

Bảo toàn e

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Có hpt: x + y = 0,12 và 2x + 4y = 0,33 ⇒ x = 0,075 và y = 0,045 ⇒ m = 9,735 gam

→ Đáp án C

Câu 3: Cho 12,45 gam hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành?

A. 33 gam              B. 33,75 gam

C. 34 gam              D. 33,50 gam

Số mol của Hiđro bằng: nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Lại có: nCl- (trong muối) = 2nH2 = 2.0,3 = 0,6 (mol)

Khối lượng muối tạo thành bằng: 12,45 + 0,6. 35,5 = 33,75 (gam).

→ Đáp án B

Câu 4: Cho 16 gam hỗn hợp bột Fe và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 33,75 gam.              B. 1,5 gam.

C. 87 gam.              D. 51,5 gam

Lời giải:

Số mol của Hiđro bằng: nH2 = 1/2 = 0,5 (mol)

Lại có: nCl- (trong muối) = 2nH2 = 2.0,5 = 1 (mol)

Khối lượng muối tạo thành bằng: 16 + 1. 35,5 = 51,5 (gam).

→ Đáp án D

Câu 5: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:

A. 38,93 gam.              B. 103,85 gam.

C. 25,95 gam.              D. 77,86 gam.

Lời giải:

Số mol của Hiđro bằng: nH2 = 8,736/22,4 = 0,39 (mol)

Lại có: nHCl = (500/1000). 1 = 0,5 (mol); nH2SO4 = (500/1000). 0,28 = 0,14 (mol)

Khối lượng muối tạo thành bằng: 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 – 0,39.2 = 38,93 (gam).

→ Đáp án A

Câu 6: Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 2,912 lít H2 ở đktc. M là kim loại nào dưới đây?

A. Zn              B. Mg

C. Fe              D. Al

Lời giải:

Số mol của Hiđro bằng: nH2 = 2,912/22,4 = 0,13 (mol).

Đặt hoá trị của M là n, khối lượng mol là M. Số mol của M: nM = (2/n). 0,13 = 0,26/n.

Ta có: 7,28 = (0,26/n). M nên M = 28n.

Chỉ có n = 2; M = 56 thoả mãn. M là kim loại sắt.

→ Đáp án C

Câu 7: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là :

A. 101,68 gam.              B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.              D. 97,80 gam.

Lời giải:

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol → nH2SO4 = nH2 = 0,1 mol

→ mH2SO4 = 0,1. 98 = 9,8 gam → mdd H2SO4 = (9,8.100)/10 = 98 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

mdd sau = mdd bd + mKL - mH2 = 98 + 3,68 - 0,1.2 = 101,48 gam

→ Đáp án C

Câu 8: Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là:

A. Mg              B. Fe

C. Cr              D. Mn

Lời giải:

Gọi kim loại cần tìm là M.

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 (1)

Theo bài ta có:

mmuối = mKL + mSO42- ⇔ mSO42- = 6,84 – 2,52 = 4,32 gam

→ nSO42- = 4,32/96 = 0,045 mol → nH2SO4 = 0,045 mol

Theo phương trình (1) ta có:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

n 1 2 3
MM 28 56 84
Loại Fe (TM) Loại

→ Đáp án B

Câu 9: Cho hỗn hợp Cu và Fe hòa tan vào dung dịch H2SO4 đặc nóng tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và một phần Cu không tan. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Thành phần của kết tủa Y gồm

A. Fe(OH)2.              B. Fe(OH)2, Cu(OH)2

C. Fe(OH)3, Cu(OH)2.              D. Fe(OH)3.

Lời giải:

- Quá trình:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lưu ý: Các hiđroxit hay muối của các kim loại Cu, Ag, Zn, Ni tạo phức tan trong dung dịch NH3 dư.

→ Đáp án A

Câu 10: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là

A. Mg.              B. Cu.

C. Ca.              D. Zn.

Lời giải:

- Khi cho m gam kim loại M tác dụng với 0,68 mol NaOH thì:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

-BTKL→ mM + 63nHNO3 = mX + 30nNO + 18nH2O ⇒ m = 16,9 g

- Ta có ne trao đổi = 3nNO + 8nNH4+ = 0,52 mol

- Mà 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

(với a là số e trao đổi của M)

→ Đáp án D

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,25              B. 0,20

C. 0,10              D. 0,15

Lời giải:

nNO2 = 2nCu = (3,2/64).2 = 0,1 mol

→ Đáp án C

Câu 12: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội dư thu được 8,96 khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất là

A. 17,72.             B. 36,91.

C. 17,81.             D. 36,82.

Lời giải:

Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 loãng dư chỉ có Fe phản ứng (vì Cu đứng sau H)

Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 đặc nguội dư thì chỉ có Cu phản ứng (Fe bị thụ động)

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án D

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm 2 hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,95 mol.             B. 1,81 mol.

C. 1,91 mol.             D. 1,80 mol.

Lời giải:

Do thu được khí không màu và MZ = 37 ⇒ có 2 trường hợp.

TH1: Z gồm N2 và N2O. Đặt nN2 = x; nN2O = y

⇒ nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 28x + 44y = 7,4(g).

⇒ giải hệ có: x = 0,0875 mol; y = 0,1125 mol. Đặt nNH4NO3 = a.

∑nNO3-/KL = ne = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3 = (8a + 1,775) mol.

→ mmuối khan = 25,3 + 62.(8a + 1,775) + 80a = 122,3(g) ⇒ a = – 0,02 ⇒ loại.

TH2: Z gồm NO và N2O. Đặt nNO = x; nN2O = y

⇒ nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 30x + 44y = 7,4(g).

⇒ giải hệ có: x = y = 0,1 mol. Đặt nNH4NO3 = a.

∑nNO3-/KL = ne = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = (8a + 1,1) mol.

→ mmuối khan = 25,3 + 62.(8a + 1,1) + 80a = 122,3(g) ⇒ a = 0,05 mol.

⇒ nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 1,9 mol

→ Đáp án C

Câu 14: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc). Số mol axit đã phản ứng là

A. 0,3 mol.              B. 0,6 mol.

C. 1,2 mol.              D. 2,4 mol.

Lời giải:

4HNO3 + 3e → NO + 3NO3- + 2H2O ⇒ nHNO3 = 4nNO = 1,2 mol

→ Đáp án C

Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là

A. MgSO4 và FeSO4.

B. MgSO4.

C. MgSO4 và Fe2(SO4)3.

D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4

Lời giải:

Mg + 2H2SO4(đ) -to→ MgSO4 + SO2 ↑ +2H2O

2Fe + 6H2SO4(đ) -to→ Fe2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O

Sau phản ứng Fe dư:

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Chất tan có trong dung dịch Y gồm MgSO4 và FeSO4

→ Đáp án A

Câu 16: Hòa tan m gam hỗn hợp T gồm FexOy, Fe và Cu bằng dung dịch chứa 1,8 mol HCl và 0,3 mol HNO3, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m + 60,24) chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m - 6,04) rắn và hỗn hợp Y gồm hai khí (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí) có tỉ khối so với He bằng 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 21,0              B. 23,0

C. 22,0              D. 24,0

Lời giải:

MY = 18,8 → Y chứa NO (3y) và H2 (2y) → X chứa H+ và NO3- dư.

nNO = 0,26 mol

Bảo toàn khối lượng:

m + 1,8.36,5 + 0,3.63 = m + 60,24 + 0,26.30 + mH2O

→ nH2O = 0,92 mol

Bảo toàn nguyên tố H → nH+ = 0,26 mol

Đặt nNH4+ = x

Bảo toàn nguyên tố N → x + 3y + 0,26 = 0,3

nH+, dư = 10x + 4.3y + 2.2y = 0,26

→ x = y = 0,1 mol

Ban đầu: nH+, pư = 0,92.2 = 4nNO + 2.nO (A) → nO (A) = 0,4 mol4

Trong khi cho Mg vào X thu được m – 6,04 > m – 6,4 nên Mg dư.

→ mMg dư = 6,4 - 6,04 = 0,36 gam

Mg + X Dung dịch chứa Mg2+ (p mol), NH4+ (0,01 mol), Cl- (1,8 mol)

Bảo toàn điện tích → p = 0,895 mol

→ mMg bd = 24.0,895 + 0,36 = 21,84 gam

→ Đáp án C

Câu 17: Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4, FeS, FeS2. Nếu hòa tan hoàn toàn cùng số mol mỗi chất trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì số mol H2SO4 đã phản ứng lớn nhất ở phản ứng với

A. FeS2              B. Fe3O4

C. FeCO3             D. FeS

Lời giải:

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

→ Đáp án A

Câu 18: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm:

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)3, AgNO3

C. Fe(NO3)2, AgNO3

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Lời giải:

Sau thí nghiệm ta thu được dd X là muối Fe(NO3)3 và AgNO3 dư.

Fe + 2AgNO3 (dư) → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3(dư) → Fe(NO3)3 + Ag

→ Đáp án B

Câu 19: Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng sunfat, sau phản ứng khối lượng lá sắt tăng thêm 1,2 g. khối lượng đồng tạo ra bám trên sắt là bao nhiêu?

A. 6,9g.              B. 7,2g.

C. 2,7g.              D. 9,6g.

Lời giải:

Ta có :

Fe (x) + CuSO4 (x) → FeSO4 (x) + Cu (x)

Suy ra: mtăng = -56.x + 64x = 1,2

8x = 1,2 ⇒ x = 0,15.

mCu = 0,15.64 = 9,6 g

→ Đáp án D

Câu 20: Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

A. 42,3g.              B. 21,6g.

C. 43,2g.              D. 26,1g.

Lời giải:

Ta có: nFe = 0,15 mol, nAgNO3 = 0,4mol.

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Suy ra: mAg = (0,1 + 0,3).108 = 43,2g.

→ Đáp án C

Câu 21: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,5 M . Tính khối lượng muối và khối lượng kim loại thu được?

A. 21,1g; 27g.              B. 27g; 21,1g.

C. 21g; 27g.              D. 27g; 21g.

Lời giải:

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol; nAgNO3 = 0,5.0,5 = 0,25 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ AgNO3 dư: 0,05 mol, Fe(NO3)2 tạo thành: 0,1 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Fe(NO3)2 dư : 0,05 mol , Fe(NO3)3 tạo thành 0,05 mol

→ Tổng số mol Ag ở hai phản ứng: 0,25 mol → mAg = 0,25.108 = 27 gam

Khối lượng muối: 0,05.180 + 0,05.242 = 21,1 gam

→ Đáp án A

Câu 22: Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liên hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại.

A. a ≥ 2b              B. b > 3a

C. b ≥ 2a              D. b = 2a/3

Lời giải:

Zn (a) + 2Fe(NO3)3 (2a) → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 (1)

Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe (2)

Từ 2 phương trình trên ta thấy, để sau phản ứng không có kim loại thì Zn phải phản ứng hết ở phản ứng (1), khi đó 2a ≤ b hay b ≥ 2a.

→ Đáp án C

Câu 23: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là

A. Mg              B. Cu

C. Zn              D. Fe

Lời giải:

nAgNO3 = 1. 0,2 = 0,2 mol

M (0,1) + 2AgNO3 (0,2) → M(NO3)2 (0,1) + 2Ag

mmuối = 0,1(M + 62.2) = 18,8 → M = 64

Vậy M là Cu.

→ Đáp án B

Câu 24: Nhúng 1 thanh kim loại Zn(dư) vào 1 dd chứa hỗn hợp 3,2g CuSO4 và 6,24g CdSO4. Sau khi Cu và Cd bị đẩy hoàn toàn khỏi dd thì khối lượng Zn tăng hoặc giảm bao nhiêu:

A. Tăng 1,39 g              B. giảm 1,39g

C. tăng 4g              D. kết quả khác

Lời giải:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Δm = 0,02.64 + 0,03.112 – 0,05.65 = 1,39 gam

→ Tăng 1,39 gam.

→ Đáp án A

Câu 25: Nhúng 19,5g thanh kim loại Zn vào dd chứa 0,2mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol Pb(NO3)2. Chất rắn thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có khối lượng là:

A. 10,2g              B. 12,5g

C. 33,5 g              D. 46.5g

Lời giải:

nZn = 19,5 : 65 = 0,3 mol 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Vậy khối lượng rắn sau phản ứng là:

mrắn = mCu + mPb = 0,2.64 + 0,1.207 = 33,5 gam

→ Đáp án C

Câu 26: Cho 6,48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là:

A. 14,5 gam              B. 16,4 gam

C. 15,1 gam              D. 12,8 gam

Lời giải:

nAl = 6,48/27 = 0,24 mol; nFe2(SO4)3 = 0,1 mol; nZnSO4 = 0,8. 0,1 = 0,08 mol

→ nFe3+ = 0,1.2 = 0,2 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Phản ứng (1) kết thúc Fe3+ hết, Al dư: 0,24 - 1/15 = 13/75 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Phản ứng (2) kết thúc Fe2+ hết, Al dư: 13/75 - 2/15 = 0,04 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Phản ứng (3) kết thúc Al hết, Zn2+ còn dư.

Vậy sau khi các phản ứng kết thúc, ta thu được hỗn hợp các kim loại Fe (0,2 mol); Zn (0,06 mol)

→ m = mFe + mZn = 0,2.56 + 0,06.65 = 15,1 gam.

→ Đáp án C

Câu 27: Cho 1 đinh Fe vào 1 lit dd chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi pư kết thúc thu đc dd A với màu xanh đã nhạt 1 phần và 1 chất rắn B có khối lượng lớn hơn khối lượng của đinh Fe ban đầu là 10,4g. Tính khối lượng của đinh Fe ban đầu.

A. 11,2g              B. 5,6g

C. 16,8g              D. 8,96g

Lời giải:

nCu(NO3)2 = 0,2.1 = 0,2 mol; nAgNO3 = 0,12.1 = 0,12 mol.

Sau khi pư kết thúc thu đc dd A với màu xanh đã nhạt 1 phần → Fe đã phản ứng hết với AgNO3 và phản ứng với một phần Cu(NO3)2.

Gọi số mol Cu(NO3)2 phản ứng là x mol.

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Vậy mtăng = 0,12.108 + x.64 – 0,06.56 – x.56 = 10,4 → x = 0,1 mol

Vậy khối lượng đinh sắt ban đầu là: mFe = 0,1.56 + 0,06.56 = 8,96 gam.

→ Đáp án D

Câu 28: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. 59,4.              B. 64,8.

C. 32,4.              D. 54,0.

Lời giải:

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 mol, nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol, nAgNO3 = 0,55.1 = 0,55 mol

Khi cho hỗn hợp kim loại gồm Al , Fe vào dung dịch AgNO3 thì Al sẽ phản ứng trước nếu Al hết sẽ đến Fe phản ứng , nếu AgNO3 dư sau phản ứng với Fe thì có phản ứng:

Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Al hết ⇒ Tính theo Al, nAgNO3 = 3.nAl ⇒ AgNO3 dư: 0,55 – 3.0,1 = 0,25 mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ Sau phản ứng AgNO3 dư 0,05 mol tiếp tục có phản ứng

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Từ (1), (2), (3) tổng số mol Ag = 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,55 ⇒ mAg = 0,55.108 = 59,4 gam

→ Đáp án A

Câu 29: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

A. 12,67%.              B. 90,27%.

C. 82,20%.              D. 85,30%.

Lời giải:

Gọi số mol của Zn và Fe lần lượt là x và y mol

Phương trình hóa học:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Theo bài ta có: mrắn bđ = mrắn sau → 65x + 56y = 64x + 64y ⇔ x = 8y.

Coi số mol của Fe là 1 mol thì số mol của Zn là 8 mol.

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Câu 30: Cho 5,6g gồm Mg và Cu tác dụng với 400ml dd AgNO3 1M. Phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 g chất rắn A và dd nước lọc B. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu (lần lượt Mg và Cu) là:

A. 2,6 và 3              B. 4,15 và 1,45

C. 3,52 và 2,08              D. Đáp án khác

Lời giải:

Giả sử AgNO3 phản ứng hết khi đó Ag+ chuyển hết thành Ag

nAg = nAgNO3 = 0,4 mol → mAg = 0,4.108 = 43,2 gam > mA (=32,4 gam)

→ AgNO3 chưa phản ứng hết.

mA = mAg = 32,4 gam → nAg = 0,3 mol

Gọi số mol của Mg và Cu lần lượt là x và y mol

Theo bài ta có: 24x + 64y = 5,6 (1)

Ta có:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bảo toàn e ta có: 2x + 2y = 0,3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:

mMg = 0,1.24 = 2,4 gam; mCu = 0,05.64 = 3,2 gam.

→ Đáp án D

Câu 31: Cho hỗn hợp (Y) gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch (C) chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch (D) và 8,12 gam chất rắn (E) gồm ba kim loại. Cho (E) tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính nồng độ mol/l AgNO3, Cu(NO3)2 trước khi phản ứng.

A. CM AgNO3 = 0,15M; CM Cu(NO3)2 = 0,25M.

B. CM AgNO3 = 0,16M; CM Cu(NO3)2 = 0,25M.

C. CM AgNO3 = 0,25M; CM Cu(NO3)2 = 0,15M.

D. CM AgNO3 = 0,26M; CM Cu(NO3)2 = 0,15M.

Lời giải:

Vì phản ứng giữa Al và AgNO3 xảy ra trước nên kim loại sau phản ứng phải có Ag, kế đến là CuSO4 có phản ứng tạo thành Cu. Theo giả thiết, có ba kim loại → kim loại thứ ba là Fe còn dư.

Ta có: nFe = 2,8/5,6 = 0,05 (mol)

nAl = 0,81/27 = 0,03 (mol)

và nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

Phản ứng: Fedư (0,03) + 2HCl → FeCl2 + H2 (0,03)

→ Số mol Fe phản ứng với muối: 0,05 – 0,03 = 0,02 (mol)

2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Ta có sự trao đổi electron như sau:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ x + 2y = 0,09 + 0,04 = 0,13 (1); 108x + 64y + 56.0,03 = 8,12 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được x = 0,03; y = 0,05.

Vậy: CM AgNO3 = 0,03 : 0,2 = 0,15M

CM Cu(NO3)2 = 0,05 : 0,2 = 0,25M.

→ Đáp án A

Câu 32: Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam được cho vào 200ml dung dịch chứa CuSO4 0,5 M và AgNO3 0,3M. Tính khối lượng chất rắn A thu được?

A. 26,1g              B. 23,6g

C. 21,6g              D. 34,2g.

Lời giải:

Thay vì tính chất phản ứng giữa Mg, Zn với CuSO4 và AgNO3, ta tính số mol e mà hỗn hợp X có thể cung cấp và dung dịch Y có thể nhận:

nZn = 6,5/65 = 0,1 mol;

nMg = 4,8/24 = 0,2 mol

do: Zn → Zn2+ + 2e;

Mg → Mg2+ + 2e

Tổng ne (Mg, Zn): (0,1 + 0,2). 2 = 0,6 mol

nAg+ = nAgNO3 = 0,2.0,3 = 0,06 mol

nCu2+ = nCuSO4 = 0,2.0,5 = 0,1 mol

Ag+ + 1e → Ag

Cu2+ + 2e → 2Cu

Tổng ne (Ag+, Cu2+): 0,06 + 0,1.2 = 0,26 mol

Để khử hết Ag+ và Cu2+ chỉ cần 0,26 mol electron trong khi X có thể cung cấp 0,6 mol vậy Ag+, Cu2+ bị khử hết.

Ag và Cu kết tủa. Mg có tính khử mạnh hơn Zn nên Mg phản ứng trước: 0,2 mol Mg cung cấp 0,4 mol electron > 0,26 mol vậy chỉ có Mg phản ứng và

nMg phản ứng = 0,26 : 2 = 0,13 mol; còn dư: 0,2 – 0,13 = 0,07 mol

Do đó chất rắn A gồm 0,06 mol Ag và 0,1 mol Cu, 0,07 mol Mg và 0,1 mol Zn

mA = 0,06.108 + 0,1.64 + 0,07.24 + 0,1.65 = 21,6 gam

→ Đáp án C

Câu 33: Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa x mol Cu(NO3)2 và y mol HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Ta có đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng:

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Tỉ lệ x : y là ?

A. 1:12              B. 1:8

C. 1:6              D. 1:10

Lời giải:

Dựa vào đồ thị thấy tại thời điểm m-18 gam thì Mg phản ứng hết H+ và NO3- sinh ra Mg2+ và NO

Khi đó toàn bộ lượng NO3- chuyển hóa hết thành NO: 2a mol

Có nMg phản ứng = 18 : 24 = 0,75 mol

Bảo toàn electron → 0,75.2 = 2a. 3 → a = 0,25 mol

→ nH+ = 0,25. 8 = 2 mol → nH+: b - 2 mol

Tại thời điểm m - 8 thì Mg phản ứng với Cu2+ sinh ra Cu

Tại thời điểm m - 14 thì Mg tiếp tục phản ứng với HCl dư sinh khí H2

Bảo toàn electron → nMg phản ứng = 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án = 0,5b

Khi đó 14 = 24. 0,5b - 0,25. 64 → b = 2,5

a : b = 0,25 : 2,5 = 1: 10.

→ Đáp án D

Câu 34: Cho 2 thanh kim loại M có hóa trị II và có khối lượng bằng nhau. Nhúng thanh 1 vào dd Cu(NO3)2 và thanh 2 vào dd Pb(NO3)2. Sau 1 thời gian khối lượng thanh 1 giảm 0,2% và thanh 2 tăng 28,4 % so với thanh kim loại đầu. Số mol của Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 trong 2 dd giảm như nhau. Kim loại M là:

A. Zn              B. Fe

C. Mg              D. Cd

Lời giải:

Số mol của Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 trong 2 dung dịch giảm như nhau → số mol M phản ứng ở 2 thí nghiệm là như nhau.

Coi khối lượng thanh M là 10 gam.

Gọi số mol M phản ứng là x mol.

Xét thí nghiệm ở thanh 1.

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Δm = Mx – 64x = 0,998m = 0,02 (1)

Xét thí nghiệm ở thanh 2.

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Δm = 207x – Mx = 2,84 (2)

Từ (1) và (2) ta có: Mx = 1,3; x = 0,02 → M = 65 → M là Zn

→ Đáp án A

Câu 35: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng.

A. 0,8 mol              B. 0,4mol

C. 0,3 mol              D. 0,25 mol

Lời giải:

Nhận xét: Kim loại + HCl → muối + H2

Ta có: mdung dịch tăng = mkim loại – mkhí thoát ra

⇒ mH2 = 7,8 - 7 = 0,8 (gam) ⇒ nH2 = 0,4 (mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl = 2.nH2 = 0,8 (mol).

→ Đáp án A

Câu 36: Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là

A. 20,704 gam.              B. 20,624 gam.

C. 25,984 gam.              D. 19,104 gam.

Lời giải:

n↓ BaSO4 = 27,96/233 = 0,12 mol

Gọi số mol của CuSO4 và FeSO4 lần lượt là x và y mol.

Bảo toàn nhóm SO42- ta có: x + y = 0,12 (1)

Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn

Bảo toàn e ta có: nZn.2 = x.2 + y.2 → nZn = x + y

m rắn thu được sau thí nghiệm trên là Cu và Fe.

Theo bài ta có: mZn = mCu + mFe → (x + y).65 = 64x + 56y → x – 9y = 0 (2)

Từ (1) và (2) ta có: x = 0,108 mol; y = 0,012 mol.

→ p = 0,108.160 + 0,012.152 = 19,104 gam.

→ Đáp án D

Câu 37: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị của m là

A. 3,36 gam.              B. 2,88 gam.

C. 3,6 gam.              D. 4,8 gam.

Lời giải:

nCu(NO3)2 = 0,1.1 = 0,1 mol; nFe(NO3)2 = 0,1.1 = 0,1 mol

Mg phản ứng trước với Cu(NO3)2 sau đó phản ứng với Fe(NO3)2.

Giả sử Mg phản ứng vừa đủ với Cu(NO3)2, khi đó:

mrắn = mCu = 0,1.64 = 6,4 gam < 9,2 gam

Giả sử Mg phản ứng vừa đủ với 2 dd trên, khi đó:

mrắn = mCu + mFe = 0,1.56 + 0,1.64 = 12 gam > 9,2 gam

→ Cu(NO3)2 phản ứng hết, Fe(NO3)2 phản ứng một phần.

mFe = 9,2 – 6,4 = 2,8 gam → nFe = nFe(NO3)2 = 2,8 : 56 = 0,05 mol.

→ Bảo toàn e: nMg.2 = 0,05.2 + 0,1.2 → nMg = 0,15 mol → mMg = 0,15.24 = 3,6 gam.

→ Đáp án C

Câu 38: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Al ở dạng bột vào 200ml dd CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 7,84g chất rắn A gồm 2 kim loại và dung dịch B. Để hòa tan hoàn toàn chất rắn A cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dd HNO3 2M, biết rằng phản ứng sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO?

A. 211,12 ml              B. 221,13 ml

C. 166,67 ml              D. 233,33 ml

Lời giải:

Chất rắn sau phản ứng gồm 2 kim loại → 2 kim loại đó là Cu và Fe, Al đã phản ứng hết

→ CuSO4 không dư → nCu = 0,105 mol ⇒ m = 6,72 gam → còn 1,12 gam là của Fe .

Phản ứng: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

nFe = 0,02 mol → nHNO3 = 0,08 mol .

nFe3+ = 0,02 mol

chú ý phản ứng: Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

0,01 mol Cu + 0,02 mol Fe3+ → 0,01 mol Cu2+ và 0,02 mol Fe2+

Để HNO3 cần dùng là tối thiểu thì cần dùng 1 lượng hòa tan vừa đủ 0,105 – 0,01 = 0,095 mol Cu

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Từ đây tính được nHNO3 = 0,095.8/3 = 0,253 mol

→ tổng nHNO3 đã dùng là 0,253 + 0,08 = 0,333 mol

→ VHNO3 = 0,16667 lít = 166,67 ml

→ Đáp án C

Câu 39: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào trong dung dịch AgNO3 dư thu được m + 54,96 gam chất rắn và dung dịch X. Nếu cho m gam X tác dụng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít NO (đktc). m có giá trị là:

A. 19,52 gam.              B. 16,32 gam.

C. 19,12 gam.              D. 22,32

Lời giải:

nNO = 4,928 : 22,4 = 0,22 mol

Gọi số mol của Cu và Fe là x và y mol

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

mrắn tăng = (2x + 3y).108 – x.64 – y.56 = 54,96 → 152x + 268y = 54,96 (1)

100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bảo toàn e ta có: 2x + 3y = 0,66 (2)

Từ (1) và (2) ta được: x = 0,15 mol và y = 0,12 mol

→ m = 0,15. 64 + 0,12. 56 = 16,32 gam.

→ Đáp án B

Câu 40: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Fe, Ni, Sn              B. Zn, Cu, Mg

C. Hg, Na, Ca              D. Al, Fe, CuO

Lời giải:

- Các kim loại đứng trước cặp H+/H2 có thể tác dụng được với HCl.

- Các kim loại đứng trước cặp Ag+/Ag có thể tác dụng được với AgNO3.

Vậy các kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là Mg, Zn, Al, Fe, Ni và Sn.

→ Đáp án A

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

dai-cuong-ve-kim-loai.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên