15 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về polime chọn lọc, có đáp ánBài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Những polime nào sau đây có khả năng lưu hóa?

    A. Cao su buna – S

    B. Cao su buna

    C. Poliisopren

    D. Cả A, B và C đều đúng.

Bài 2: Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

    A. CH2=C(CH3)CH=CH2

    B. CH3 – C(CH3)=C=CH2

    C. CH3 – CH2 – C ≡ CH

    D. CH3 – CH = CH – CH3

Bài 3: Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế thông qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

    A. CH2=CH – COOCH3

    B. CH2=CHCl

    C. CH2=CH – COOC2H5

    D. CH2=CH – OCOCH3

Bài 4: Cho các polime sau:

    a) Tơ tằm         b) Sợi bông         c) Len         d) Tơ enang

    e) Tơ visco         f) Tơ Nilon – 6,6         g) Tơ axetat

    Những loại polime có nguồn gốc xenlulozơ là:

    A. b, e, g

    B. a, b, c

    C. d, f, g

    D. a, f, g

Bài 5: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

    A. Tơ capron

    B. Tơ nilon – 6,6

    C. Tơ lapsan

    D. Tơ enang

Bài 6: Hợp chất nào sau đây không dùng để tổng hợp caosu?

    A. Butan

    B. Isopren

    C. Đivinyl

    D. Clopren

Bài 7: Cao su buna được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp hợp chất nào sau đây?

    A. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt P

    B. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt S

    C. CH2=CH – C(CH3)=CH2 và có mặt Na

    D. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt Na

Bài 8: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

    A. [ - NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)4 – CO - ]n

    B. [ - NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO - ]n

    C. [ - NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)6 – CO - ]n

    D. [ - NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)6 – CO - ]n

Bài 9: Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

    A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

    B. Có liên kết đôi

    C. Có từ hai nhóm chức trở lên

    D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 10: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :

    A. PE.         B. Amilopectin.         C. PVC.         D. Nhựa bakelit.

Bài 11: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

    A. Đepolime hoá.

    B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.

    C. Tác dụng với NaOH (dung dịch).

    D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột sắt.

Bài 12: Một mắt xích của teflon có cấu tạo là :

    A. –CH2–CH2– .         B. –CCl2–CCl2–.

    C. –CF2–CF2–.         D. –CBr2–CBr2–.

Bài 13: Một polime Y có cấu tạo như sau :

        ... –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– ...

    Công thức một mắt xích của polime Y là :

    A. –CH2–CH2–CH2– .

    B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

    C. –CH2– .

    D. –CH2–CH2– .

Bài 14: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là :

    A. CH2=C(CH¬3)–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

    B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

    C. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

    D. CH2=CH–CH=CH2, lưu huỳnh.

Bài 15: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su Buna-S có công thức cấu tạo là :

A. (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

B. (–C2H–CH–CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

C. (–CH2–CH–CH=CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

D. (–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

Đáp án và hướng dẫn giải

1 - D 2 - A 3 - D 4 - B 5 - D
6 - A 7 - D 8 - B 9 - B 10 - D
11 - C 12 - C 13 - D 14 - B 15 - A

Bài 2:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa