Cách giải bài tập về Phản ứng trùng hợp polime hay, chi tiếtBài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng polime khi biết lượng monome và hệ số trùng hợp n:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvc, của tơ enang bằng 21590 đvc. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là :

    A. 150 và 170.         B. 170 và 180.         C. 120 và 160.         D. 200 và 150.

Hướng dẫn:

    Mắt xích của tơ capron (nilon-6) và tơ enang (nilon-7) có cấu tạo lần lượt là :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ lần lượt là 150 và 170.

Bài 2: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023)

    A. 7224.1017.         B. 6501,6.1017.         C. 1,3.10-3.         D. 1,08.10-3.

Hướng dẫn:

    Amilozơ là một thành phân cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ –C6H10O5– liên kết với nhau tạo thành.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,642 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna – S là:

    A. 1 : 4

    B. 2 : 3

    C. 1 : 5

    D. 1 : 2

Hướng dẫn:

    Đặt công thức cao su buna – S có dạng:

    [ – CH2 – CH = CH – CH2 – ]n[– CH(C6H5)– CH2 –]m

    M = 54n + 104 gam

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho sơ đồ tổng hợp poli(vinyl clorua) (PVC) như sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Để tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (chứa 955 metan) ở đktc?

    A. 5883 m3

    B. 5888 m3

    C. 5683 m3

    D. 5970 m3

Đáp án: A

    Sơ đồ điều chế:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vì H = 12,825 % ⇒ VCH4 cần dùng là:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :

    A. –CH2–CHCl– .

    B. –CH=CCl– .

    C. –CCl=CCl– .

    D. –CHCl–CHCl– .

Đáp án: A

    Khối lượng của một mắt xích trong polime X là : 3500/560 = 62,5 .

    Vậy công thức của mắt xích là –CH2–CHCl– .

Bài 3: Một loại poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 187,5.103 đvC. Hệ số trùng hợp của polime này bằng:

    A. 1500

    B. 2500

    C. 3000

    D. 3100

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 4: Thực hiện phản ứng clo hóa poli(vinyl clorua) thu được một loại tơ clorin chứa 66,7% clo. Số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) đã tác dụng với một phân tử clo là:

    A. 2

    B. 1

    C. 3

    D. 4

Đáp án: A

    Gọi x là số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) tác dụng với một phân tử clo, ta có:

    (C2H3Cl)x + Cl2 → C2xH3x-1Clx + 1 + HCl

    Theo đề bài, ta có:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Khi đốt cháy m gam polietilen thu được 4480 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là:

    A. 2,8 kg

    B. 1,4 kg

    C. 2,1 kg

    D. 0,28 kg

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    ⇒ m = 100 x 28 = 2800 (gam) = 2,8 (kg)

Bài 6: Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500 g/mol) và của tơ capron (biết M = 15000 g/mol).

    A. 8         B. 9         C. 10         D. 11

Đáp án: D

        +) Tơ capron:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    1 mắt xích tơ capron có M = 113 (g/mol).

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Hệ số trùng hợp: 15000/113 = 133

        +) Tơ nilon – 6,6

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    1 mắt xích nilon -6,6 có M = 226 (gam/mol)

    Mtơ nilon-6,6 = 2500 (g|mol)

    Hệ số trùng hợp: 2500/226 = 11

Bài 7: Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) là 30000, của cao su thiên nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

    A. 134 và 1665

    B.132 và 1544

    C. 132 và 245

    D. 234 và 1876

Đáp án: B

        +) Poli (hexametylen adipamit): (-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO-)n

    nmắt xích = 30000/226 = 132 (mắt xích)

        +) Cao su tự nhiên: [-H2C-C(CH3) = CH-CH2-]n

    nmắt xích = 105000/68 = 1544 (mắt xích)

Bài 8: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4.

    Xác định tỉ lệ mắt xích butađien và triren trong cao su buna – S.

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa