Cách giải bài tập về Phản ứng trùng hợp polime (hay, chi tiết)Bài viết Cách giải bài tập về Phản ứng trùng hợp polime với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về Phản ứng trùng hợp polime.

Cách giải bài tập về Phản ứng trùng hợp polime (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng polime khi biết lượng monome và hệ số trùng hợp n:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvc, của tơ enang bằng 21590 đvc. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là :

    A. 150 và 170.         B. 170 và 180.         C. 120 và 160.         D. 200 và 150.

Lời giải:

    Mắt xích của tơ capron (nilon-6) và tơ enang (nilon-7) có cấu tạo lần lượt là :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ lần lượt là 150 và 170.

Bài 2: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023)

    A. 7224.1017.         B. 6501,6.1017.         C. 1,3.10-3.         D. 1,08.10-3.

Lời giải:

    Amilozơ là một thành phân cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ –C6H10O5– liên kết với nhau tạo thành.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,642 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna – S là:

    A. 1 : 4

    B. 2 : 3

    C. 1 : 5

    D. 1 : 2

Lời giải:

    Đặt công thức cao su buna – S có dạng:

    [ – CH2 – CH = CH – CH2 – ]n[– CH(C6H5)– CH2 –]m

    M = 54n + 104 gam

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho sơ đồ tổng hợp poli(vinyl clorua) (PVC) như sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Để tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (chứa 955 metan) ở đktc?

    A. 5883 m3

    B. 5888 m3

    C. 5683 m3

    D. 5970 m3

Lời giải:

Đáp án: A

    Sơ đồ điều chế:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vì H = 12,825 % ⇒ VCH4 cần dùng là:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :

    A. –CH2–CHCl– .

    B. –CH=CCl– .

    C. –CCl=CCl– .

    D. –CHCl–CHCl– .

Lời giải:

Đáp án: A

    Khối lượng của một mắt xích trong polime X là : 3500/560 = 62,5 .

    Vậy công thức của mắt xích là –CH2–CHCl– .

Bài 3: Một loại poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 187,5.103 đvC. Hệ số trùng hợp của polime này bằng:

    A. 1500

    B. 2500

    C. 3000

    D. 3100

Lời giải:

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 4: Thực hiện phản ứng clo hóa poli(vinyl clorua) thu được một loại tơ clorin chứa 66,7% clo. Số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) đã tác dụng với một phân tử clo là:

    A. 2

    B. 1

    C. 3

    D. 4

Lời giải:

Đáp án: A

    Gọi x là số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) tác dụng với một phân tử clo, ta có:

    (C2H3Cl)x + Cl2 → C2xH3x-1Clx + 1 + HCl

    Theo đề bài, ta có:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Khi đốt cháy m gam polietilen thu được 4480 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là:

    A. 2,8 kg

    B. 1,4 kg

    C. 2,1 kg

    D. 0,28 kg

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    ⇒ m = 100 x 28 = 2800 (gam) = 2,8 (kg)

Bài 6: Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500 g/mol) và của tơ capron (biết M = 15000 g/mol).

    A. 8         B. 9         C. 10         D. 11

Lời giải:

Đáp án: D

        +) Tơ capron:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    1 mắt xích tơ capron có M = 113 (g/mol).

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Hệ số trùng hợp: 15000/113 = 133

        +) Tơ nilon – 6,6

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    1 mắt xích nilon -6,6 có M = 226 (gam/mol)

    Mtơ nilon-6,6 = 2500 (g|mol)

    Hệ số trùng hợp: 2500/226 = 11

Bài 7: Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) là 30000, của cao su thiên nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

    A. 134 và 1665

    B.132 và 1544

    C. 132 và 245

    D. 234 và 1876

Lời giải:

Đáp án: B

        +) Poli (hexametylen adipamit): (-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO-)n

    nmắt xích = 30000/226 = 132 (mắt xích)

        +) Cao su tự nhiên: [-H2C-C(CH3) = CH-CH2-]n

    nmắt xích = 105000/68 = 1544 (mắt xích)

Bài 8: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4.

    Xác định tỉ lệ mắt xích butađien và triren trong cao su buna – S.

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Phân tử khối trung bình của polyethylene X là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 12000.

B. 13000.

C. 15000.

D. 17000.

Câu 2: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thuỷ tinh hữu cơ plexiglas là 36720 và 47300 (amu). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polymer trên là

A. 540 và 550.

B. 540 và 473.

C. 680 và 473.

D. 680 và 550.

Câu 3: Polysaccharide ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 amu có hệ số trùng hợp là

A. 1600.

B. 162.

C. 1000.

D.10000.

Câu 4: Hệ số polymer hóa trong mẫu cao su buna (M » 40000) bằng

A. 400.

B. 550.

C. 740.

D. 800.

Câu 5: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nylon-6,6 là 27346 amu và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 amu. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nylon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152.

B. 121 và 114.

C. 121 và 152.

D. 113 và 114.

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên