Cách tính Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime (hay, chi tiết)Bài viết Cách tính Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách tính Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime.

Cách tính Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    * Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

Ví dụ minh họa

Bài 1: PVC được sản xuất từ khí thiên nhiên theo sơ đồ phản ứng cho dưới đây trong đó có ghi chú hiệu suất của mỗi giai đoạn sản xuất. Tính thể tích khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 và 5% các tạp chất trơ khác theo thể tích) ở điều kiện tiêu chuẩn cần để sản xuất được 10 tấn PVC.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

    Số mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)

    Số mol CH4 theo lí thuyết là 2.10000/62,5(kmol)

    Số mol CH4 theo thực tế cần là :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy là: 493,83.22,4. 100/95 = 11644 m3

Bài 2: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,6% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%

    A. 11,28 lít

    B. 786 lít

    C. 36,5 lít

    D. 27,723 lít

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Thể tích dung dịch axit HNO3 là:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Thủy phân 500 gam poli (metyl metacrylat) trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau một thời gian khối lượng polime còn là 454 gam. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân pili (metyl metacrylat).

    A. 35,72%         B. 65,71%         C. 52,71%         D. 36,98%

Lời giải:

Đáp án: B

    Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Ta thấy cứ 1 mắt xích bị thủy phân thì phân tử khối của polime giảm 14 đvC, hay 1 mol mắt xích bị thủy phân khối lượng thay đổi là 14 gam.

    Vậy số mol mắt xích đã bị thủy phân là: (500 - 454)/14 = 46/14

    Số mol mắt xích trong 500 gam polime là : 500/( 100) = 5 (mol)

    Hiệu suất phản ứng thủy phân :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%.

    A. 1182,4 và 377,4         B. 1027,6 và 534,9

    C. 986,2 và 125,6         D. 2162,1 và 321,4

Lời giải:

Đáp án: A

    Phản ứng tổng hợp

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Khối lượng phenol cần: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Khối lượng fomanđehit cần là: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

    A. 10,5 gam

    B. 8,4 gam

    C. 7,4 gam

    D. 9,5 gam

Lời giải:

Đáp án: B

    Khối lượng polime: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 4: Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế 1 tấn PVC thì thể tích (ở đktc) khí thiên nhiên (chứa 100% metan) cần dùng là:

    A. 3500 m3

    B. 3560 m3

    C. 3584 m3

    D. 5500 m3

Lời giải:

Đáp án: C

    Giả sử đi từ 2 mol CH4, theo sơ đồ sau đây:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là :

    A. 7,520.         B. 5,625.         C. 6,250.         D. 6,944.

Lời giải:

Đáp án: B

    CH2=CHCl → [CH2 – CHCl]n

    Khối lượng PVC thu được là 62,5 . 0,1 .90% = 5,625g

Bài 6: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%.

    A. 215 kg và 80 kg.         B. 171 kg và 82 kg.

    C. 65 kg và 40 kg.         D. 175 kg và 70 kg.

Lời giải:

Đáp án: A

    CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH → CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    n poli(metyl metacrylat) = 120/100 = 1,2(kmol)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 7: Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muối điều chế 1 tấn PVC thù thể tích (ở đktc) khí thiên nhiên (chứa 100% metan) cần là bao nhiểu?

    A. 2568 m3         B. 3584 m3         C. 1476 m3         D. 2184 m3

Lời giải:

Đáp án: B

    Vì H = 20% ⇒ nCH4 cần dùng = 32000.100/20 = 160000(mol)

    ⇒ VCH4 = 160000 .22,4 = 3584000(lít) = 3584 (m3)

Bài 8: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

    A. 2,55         B. 2,8         C. 2,52         D. 3,6

Lời giải:

Đáp án: C

    Bảo toàn C phản ứng tỉ lệ 1:1

    Khối lượng PE thu được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên