Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

*Phương pháp

- Nắm chắc các tính chất hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

- Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

* Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau: canxicacbua→ axetilen→ etan→ nitroeta→

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

                                    C2H5NHCH3

Lời giải

                                    CaC2 + 2H2O → C2 H2 + Ca(OH)2

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

C2H5NH3Cl + NaOH → C2 H5 NH2 + NaCl + H2O

2C2 H5 NH2 + H2 SO4 →(C2 H5 NH3 )2 SO4

C2 H5 NH2 + CH3 I → C2 H5 NHCH3 + HI

Ví dụ 2:Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Lời giải

a)

(A): C2 H5 OOC-CH2 -CH(NH2 )-CH 2COOC2 H5

(B): NaOOC-CH2 -CH(NH2 )-CH 2COONa

(C): CH3 -CH2 OH

(D): HOOC-CH2 -CH(NH3 Cl)-CH2 -COOH

b)

C2 H5 OOC-CH2 -CH(NH2 )-CH2 -COOC2 H5 + 2NaOH → NaOOC-CH2 -Cl(NH2 )-CH2 -CH2 -COONa + 2C2 H5 OH

NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COONa + 3HCl → HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH + 2NaCl

Ví dụ 3:Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài tập vận dụng

Câu 1:Cho chuỗi phản ứng : C6 H6 → Z → anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án

Câu 2:Cho chuỗi phản ứng: CH3 CHO → X → CH3 COOH → Y → CH3 CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COONa

B. C2H5OH, CH3COO – CH = CH2

C. CH2=CH – CH2OH, CH3COONa

D. CH3COOH, C2H5OH

CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH → CH3COO – CH = CH2→ CH3CHO

1) CH3CHO + H2 → C2H5OH

2) C2H5OH + O2 → CH3COOH

→ Đáp án B

Câu 3:Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ→X→Y→Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C6 H12 O6 ; C2 H5 OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3 CHO; C2H4

C. C 6H 12O 6; CH 3COOH; C 2H 4

D. CH3 COOH; C2 H5 OH; C2 H4

→ Đáp án

Câu 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

A. (X) là CH3 – CHCl2 và (Y) là CH2 =CH2

B. (X) là CH2 =CH2 và (Y) là CH3 CHO

C. (X) là CH3 CHO và (Y) là CH3 CHOCH2 – CH3

D. (X) là CH2 =CHCl và (Y) là CH3 – CHCl2 .

→ Đáp án

Câu 5:Cho các chất: CaC2 (1); CH3 CHO (2); CH3 COOH (3); C2 H2 (4) Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

A. (1) → (2) → (4) → (3)

B. (4) → (1) → (2) → (3)

C. (2) → (1) → (4) → (3)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

→ Đáp án

Câu 6:Xác định T trong sơ đồ sau

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

A. C2H2

B. C6H5NO2

C. C6H5NH2

D. C6H6

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Hãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

A. CH3 -CH(OH)-COOCH3

B.CH3-CH(NH2 )-COOCH3

C. CH3 -CH(NH2 )-CH3

D.CH3 -NH2

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

H3 N+ CH(CH 3 )COOCH3 Cl-+NH3→CH3 -CH(NH2 )-COOCH3 +NH4 Cl

H2 N-CH(CH3 )-COOCH3 +HNO2→CH3-CH(OH)-COOCH3+N2+H2 O

→ Đáp án

Câu 8:Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3 -CH(NH2 )-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3 )-CO-)n

C. (-CH2 -CH(NH2 )-CO-)n

D. (-NH-CH2 -CH2 -CO-)n

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa