Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit.

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

*Phương pháp

- Nắm chắc các tính chất hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

- Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

* Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau: canxicacbua→ axetilen→ etan→ nitroeta→

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

                                    C2H5NHCH3

Lời giải

                                    CaC2 + 2H2O → C2 H2 + Ca(OH)2

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

C2H5NH3Cl + NaOH → C2 H5 NH2 + NaCl + H2O

2C2 H5 NH2 + H2 SO4 →(C2 H5 NH3 )2 SO4

C2 H5 NH2 + CH3 I → C2 H5 NHCH3 + HI

Ví dụ 2:Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Lời giải

a)

(A): C2 H5 OOC-CH2 -CH(NH2 )-CH 2COOC2 H5

(B): NaOOC-CH2 -CH(NH2 )-CH 2COONa

(C): CH3 -CH2 OH

(D): HOOC-CH2 -CH(NH3 Cl)-CH2 -COOH

b)

C2 H5 OOC-CH2 -CH(NH2 )-CH2 -COOC2 H5 + 2NaOH → NaOOC-CH2 -Cl(NH2 )-CH2 -CH2 -COONa + 2C2 H5 OH

NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COONa + 3HCl → HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH + 2NaCl

Ví dụ 3:Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài tập vận dụng

Câu 1:Cho chuỗi phản ứng : C6 H6 → Z → anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Lời giải:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án

Câu 2:Cho chuỗi phản ứng: CH3 CHO → X → CH3 COOH → Y → CH3 CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COONa

B. C2H5OH, CH3COO – CH = CH2

C. CH2=CH – CH2OH, CH3COONa

D. CH3COOH, C2H5OH

Lời giải:

CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH → CH3COO – CH = CH2→ CH3CHO

1) CH3CHO + H2 → C2H5OH

2) C2H5OH + O2 → CH3COOH

→ Đáp án B

Câu 3:Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ→X→Y→Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C6 H12 O6 ; C2 H5 OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3 CHO; C2H4

C. C 6H 12O 6; CH 3COOH; C 2H 4

D. CH3 COOH; C2 H5 OH; C2 H4

Lời giải:

→ Đáp án

Câu 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

A. (X) là CH3 – CHCl2 và (Y) là CH2 =CH2

B. (X) là CH2 =CH2 và (Y) là CH3 CHO

C. (X) là CH3 CHO và (Y) là CH3 CHOCH2 – CH3

D. (X) là CH2 =CHCl và (Y) là CH3 – CHCl2 .

Lời giải:

→ Đáp án

Câu 5:Cho các chất: CaC2 (1); CH3 CHO (2); CH3 COOH (3); C2 H2 (4) Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

A. (1) → (2) → (4) → (3)

B. (4) → (1) → (2) → (3)

C. (2) → (1) → (4) → (3)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

Lời giải:

→ Đáp án

Câu 6:Xác định T trong sơ đồ sau

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

A. C2H2

B. C6H5NO2

C. C6H5NH2

D. C6H6

Lời giải:

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Hãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

A. CH3 -CH(OH)-COOCH3

B.CH3-CH(NH2 )-COOCH3

C. CH3 -CH(NH2 )-CH3

D.CH3 -NH2

Lời giải:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

H3 N+ CH(CH 3 )COOCH3 Cl-+NH3→CH3 -CH(NH2 )-COOCH3 +NH4 Cl

H2 N-CH(CH3 )-COOCH3 +HNO2→CH3-CH(OH)-COOCH3+N2+H2 O

→ Đáp án

Câu 8:Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3 -CH(NH2 )-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3 )-CO-)n

C. (-CH2 -CH(NH2 )-CO-)n

D. (-NH-CH2 -CH2 -CO-)n

Lời giải:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên