Cập nhật Document trong MongoDBPhương thức update() hoặc save() trong MongoDB được sử dụng để cập nhật Document vào trong một Collection. Phương thức update() cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại trong khi phương thức save() thay thế Document đang tồn tại với Document đã truyền trong phương thức save() đó.

Phương thức update() trong MongoDB

Phương thức update() cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của phương thức update() là như sau:

>db.COLLECTION_NAME.update(SELECTIOIN_CRITERIA, UPDATED_DATA)

Ví dụ

Bạn theo dõi Collection có tên mycol có dữ liệu sau:

{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"MongoDB Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}
Quảng cáo

Ví dụ sau sẽ thiết lập tiêu đề mới 'New MongoDB Tutorial' của Document có tiêu đề là 'MongoDB Overview':

>db.mycol.update({'title':'MongoDB Overview'},{$set:{'title':'New MongoDB Tutorial'}})
>db.mycol.find()
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"New MongoDB Tutorial"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}
>

Theo mặc định, MongoDB sẽ chỉ cập nhật một Document đơn, để cập nhật nhiều Document, bạn thiết lập tham số 'multi' thành true.

>db.mycol.update({'title':'MongoDB Overview'},{$set:{'title':'New MongoDB Tutorial'}},{multi:true})

Phương thức save() trong MongoDB

Phương thức save() thay thế Document đang tồn tại với Document mới đã được truyền trong phương thức save() này.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của phương thức save() như sau:

>db.COLLECTION_NAME.save({_id:ObjectId(),NEW_DATA})
Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ thay thế Document với _id là '5983548781331adf45ec7'.

>db.mycol.save(
   {
      "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point New Topic", "by":"Tutorials Point"
   }
)
>db.mycol.find()
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"Tutorials Point New Topic", "by":"Tutorials Point"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}
>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình MongoDB phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên