Tham chiếu Database trong MongoDBNhư đã được trình bày trong chương Relationship trong MongoDB, để triển khai một cấu trúc cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn hóa trong MongoDB, chúng ta sử dụng khái niệm Referenced Relationship, còn được gọi là Manual References, trong đó chúng ta thao tác để lưu giữ id của các Document được tham chiếu bên trong Document khác. Tuy nhiên, trong các trường hợp mà một Document chứa nhiều tham chiếu từ các Collection khác nhau, thì chúng ta sử dụng DBRefs trong MongODB.

DBRefs và Manual References

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng DBRefs thay cho Manual References. Giả sử có một Database chúng ta dùng để lưu giữ các kiểu địa chỉ khác nhau (home, office, mailing, …) trong các Collection khác nhau (address_home, address_office, address_mailing, …). Bây giờ, khi một user collection tham chiếu một địa chỉ, nó cũng cần xác định xem collection nào nó sẽ nhìn vào, dựa trên kiểu địa chỉ. Trong tình huống như vậy, khi một Document tham chiếu tới Document khác từ nhiều Collection, chúng ta nên sử dụng DBRefs.

Sử dụng DBRefs trong MongoDB

Có 3 trường trong DBRefs:

$ref: Trường này xác định Collection của Document được tham chiếu.

$id: Trường này xác định trường _id của Document được tham chiếu.

Quảng cáo
$db: Trường này là một trường tùy ý, chứa tên của Database mà Document được tham chiếu ở trong đó.

Giả sử một user document có trường address dạng DBRefs như sau:

{
  "_id":ObjectId("53402597d852426020000002"),
  "address": {
  "$ref": "address_home",
  "$id": ObjectId("534009e4d852427820000002"),
  "$db": "tutorialspoint"},
  "contact": "987654321",
  "dob": "01-01-1991",
  "name": "Tom Benzamin"
}

Trường address dạng DBRefs ở đây xác định rằng address document được tham chiếu ở trong address_home collection dưới tutorialspoint database và có một id là: 534009e4d852427820000002.

Phần code sau sẽ nhìn vào Collection được xác định bởi tham số $ref (là address_home trong trường hợp này) cho một Document với id được xác định bởi tham số $id trong DBRefs.

>var user = db.users.findOne({"name":"Tom Benzamin"})
>var dbRef = user.address
>db[dbRef.$ref].findOne({"_id":(dbRef.$id)})

Code trên trả về address document sau đây, mà có mặt trong address_home collection:

{
  "_id" : ObjectId("534009e4d852427820000002"),
  "building" : "22 A, Indiana Apt",
  "pincode" : 123456,
  "city" : "Los Angeles",
  "state" : "California"
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình MongoDB phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên