Chèn Document trong MongoDBPhương thức insert() trong MongoDB

Để chèn dữ liệu vào trong Collection trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức insert() hoặc save().

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh insert() như sau:

>db.COLLECTION_NAME.insert(document)

Ví dụ

>db.mycol.insert({
  _id: ObjectId(7df78ad8902c),
  title: 'MongoDB Overview', 
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://www.tutorialspoint.com',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
})

Ở đây, mycol là tên của Collection, đã được tạo trong chương trước. Nếu Collection này chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu, thì MongoDB sẽ tạo Collection này và sau đó chèn Document vào trong nó.

Trong Document được chèn, nếu chúng ta không xác định tham số _id, thì MongoDB gán một ObjectId duy nhất cho Document này.

_id là một số thập lục phân duy nhất, dài 12 byte cho mỗi Document trong một Collection. 12 byte được phân chia như sau (đã được mô tả trong các chương trước):

_id: ObjectId(4 bytes timestamp, 3 bytes machine id, 2 bytes process id, 3 bytes incrementer)
Quảng cáo

Để chèn nhiều Document trong một truy vấn đơn, bạn có thể truyền một mảng các Document trong lệnh insert().

Ví dụ

>db.post.insert([
{
  title: 'MongoDB Overview', 
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://www.tutorialspoint.com',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
},
{
  title: 'NoSQL Database', 
  description: 'NoSQL database doesn't have tables',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://www.tutorialspoint.com',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 20, 
  comments: [	
   {
     user:'user1',
     message: 'My first comment',
     dateCreated: new Date(2013,11,10,2,35),
     like: 0 
   }
  ]
}
])

Để chèn dữ liệu vào trong Document, bạn cũng có thể sử dụng db.post.save(document). Nếu bạn không xác định _id trong Document, thì phương thức save() sẽ làm việc giống như phương thức insert(). Nếu bạn xác định _id, thì nó sẽ thay thế toàn bộ dữ liệu của Document chứa _id khi được xác định trong phương thức save().

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình MongoDB phổ biến khác tại VietJack: