Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

1.  “Is your classroom big?” nghĩa là:

A. Trường bạn to phải không?      

B. Lớp bạn to phải không?             

C. Thư viện to phải không?

2. Lan: “ Is your house new ?”       -     Nam: …………….

A. Yes, It is                           B. No, it isn’t. It’s big                      C. Yes, you can

3. How old is Peter ?

A. I’m nine                            B. She’s nine                                     C. He’s nine

4. “Xin phép được viết bài” ta nói?

A. May I speak?                   B. May I write?                                 C. May I come in?

5. “ Kia là phòng máy tính” nói sao?

A. That’s the gym                 B. That’s the playground                C. That’s the computer room

6. Tom: Good morning!      -    Mary: ……………..

A. goodbye                            B. good morning                               C. Hello!

7. May I go out, Mr.Loc?

A. Yes, it is                           B. No, it isn’t                                    C. No, you can.

8. ten – six  = ……….

A. four                                   B. three                                  C. nine

9. My school isn’t new. It is ……………..

A. big                                     B. large                                  C. old

10. The gym isn’t small. It is …………….

A. new                                    B. large                                  C. new

GẠCH RA TỪ KHÔNG CÙNG NHÓM

11. A.six                                B.four                         C.gym                         D. one

12. A.new                              B.old                           C.small                       D. school

13. A.come in                       B.sit down                 C.come here              D. playground

14. A.morning                       B.open                        C.close                       D. talk

SẮP XẾP CÁC CÂU SAU

15.  the  /   That   /   computer   /  is   / room

__________________________________________________

16.      you  /  sit     /  May   /   Yes  /  I  /  down ?  /  can

___________________________________________________________

ĐỌC VÀ KHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Hi! My name is Lien. This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large. The gym is old but beautiful.

1. The school is ___________.

a. old                          b. beautiful                            c.small

2. The classroom is ___________.

a. small                       b. new                                     c.big

3. The music room is ___________.

a. new                         b. large                                   c.old

4. The library is ___________.

a. new                         b. large                                   c. beautiful

5. The gym is ___________.

a. new                         b. big                                      c. beautiful

VIẾT ĐÚNG TÊN BỨC TRANH

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Reoder the letters (Sắp xếp các chữ thành từ có nghĩa)

Example: uorf  four      

1. senev  ⇒ ……………….                        

2. awht    ⇒ ………………

3. nefi     ⇒ ………………                        

4. holel    ⇒ ……………….

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm)

1. A. my                   B. her                  C. he                          D.her

2. A. hello                B. how                C. what                       D. who

3. A. nine                 B. fine                 C. six                          D. eight

4. A. are                   B.am                   C. you                         D. is

5. A. bye                  B.hello                C. goodbye                 D.good night  

III. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. Are they your friends? – Yes, they ______

        A.are                       B.aren’t                        C.am                          D.is

2. How do you spell________name? – C-U-O-N-G

        A.you                      B.they                          C.your                         D.he

3.Nice to ___________you.

        A. it                         B.old                            C.meet                        D.this

4. How old are you? – I’m ________ years old.

       A.fine                        B.nine                         C.friend                       D.nice

5. Tony and Linda are my ___________.

       A.friend                      B.name                       C.these                        D.friends

IV. Match  the sentences in column A with the sentences in column B

(Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) 

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

V. Read and complete the dialouge (Đọc và hoàn thành bài hội thoại )

fine                             are                              name’s                       your

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ___________ you ?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name ?

Nam: My name’s Nam

Cuong: Nice to meet you, Nam.

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) 

1. What is your name?

………………………………………    

2. How old are you?

………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Tải xuống

Xem thêm các bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.