Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

PART I. LISTENING

Question 1. Listen and match.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 2. Listen and tick.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 3. Listen and number.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 4. Listen and complete.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

My toys
These are my toys on the shelf. I have a (1) ________ . It is red. I have a (2) ___________ . It is blue. And I have a pretty (3) _________ . It is Lucy. I like my toys very much. (4) ___________  you have any toys? What are they?

PART II. READING AND WRITING

Question 5. Look and read. Put a tick (√) or a cross (X) in the box.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 6. Look at the picture. Look at the letters. Write words.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 7. Fill in the blanks.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

This is my (1) _________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)___________ and a garden. This is my bedroom. It’s small. There is a (3) _____________ in my bedroom. There is a bed, a desk, a (4)________, and a bookcase.

Question 8 . Reorder the words. (1 pt)

1. have/ Do/ you/ toys/ any/ ?

2.  a robot/ Peter/ has/ .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Fill in each gap with a suitable word from box. (Điền vào chỗ trống với 1 từ trong khung phù hợp.)

windows,    garden,     sea,     library,     future

My dream house will be a villa by (0) sea. It will be a three-storey villa. There will be a (1) ________ in front of the house for my children to play and a garage for keeping our cars. The front (2) ________ will look to the sea and the back windows will look to the mountains. There will be a fireplace to keep the house warm in the winter and a (3) ________ for my favourite books. I hope I will have my dream house in the (4) ________.

II. Choose the correct words/ phrases and write. (Chọn từ / cụm từ đúng)

5. We must cross the street at ________.

A. zebra crossing                  B. traffic lights                      C. bus station

6. Finally, the ________ won the race.

A. hare                                   B. tortoise                              C. cat

7. I am ________ to music in my free time.

A. listen                                 B. listened                             C. listening

8. I went to my home village by ________.

A. motorbike                         B. bicycle                              C. car

III. Fill in each gap with a suitable in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống một từ phù hợp)

ahead / helmets/ accidents/ nose/ night

9. You can avoid ________ when you are careful.

10. The clown has a big red ________.

11. There are a lot of stars in the sky at ________.

12. Go straight ________ and turn right at the next corner.

IV. Reorder the words to make a correct sentence. (Sắp xếp các từ tạo thành câu đúng)

13. the supermarket/ It’s/ and/ between/ the cinema.

=> ______________________________________________________ .

14. would you like/ or/ Which place/ a museum/ to visit,/ a pagoda?

=> ______________________________________________________ ?

15. did/ last weekend ? / What / do / you

=> ______________________________________________________ ?

16. I’d like/ Thien Mu Pagoda. / visit / to

=> ______________________________________________________ .

V. Read and match. (Đọc và nối)

17. I have a headache.

A. You should go to the dentist and brush your teeth after meal.

18. I have a backache.

B. You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.

19. I have a toothache.

C. You should take a bath in warm water

20. I have a stomachache.

D. You shouldn’t lift heavy things.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Part I. Listening 

Question 1. Listen and number 

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 2. Listen and tick 

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 3. Listen and tick T or F


True 

False 

1. My grandfather’s fifty-five years old. 2. Is there a gate?  - No, there isn’t. 3. Where’s the ball? – It’s under the chair.4. There’s a cup on the cupboard. 5. She has a teddy bear. Question 4. Listen and complete. (1p)

1.      Who’s that man?                              - He’s my _________________________.

2.      That’s my grandmother .                

-   How old is she? - She’s ____________________________.

3.      Is there a _________________?                            - No, there isn’t.

4.      Where are my _________________, Mum? 

      I don’t know, dear. Look in your bedroom .

5.      How many _____________ are there?                 - There are two.

 

Part II: Reading and Writing 

Question 5. Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) .

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 6. Look at the picture and the letters. Write the words. (1p)

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 7. Read the passage and write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan and a clock on the wall.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 8. Complete the text.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Hi. My name is Nga. This is my(1)______________. It is large. The  (2)__________ of the house is brown.  There is a beautiful  (3)_________________ in front of the house. And there is a small  (4)________________ in the garden. You can see the   (5)________________________ in the house. It is quite big. 

Question 9. Reorder the words.

1. this/ ?/ who/ is/                                                    - my/ ./ she/ sister / is/ 

____________________________________________________________________

2. is/ ./ this/ house/ my/                                          - is/./ dining/ a/ room/ there/                     

____________________________________________________________________

3. the/ ?/ is/ where/ poster/                                     - on/ ./ it’s/ wall/ the/ 

____________________________________________________________________

4. many/ ?/ there/ fans/ how/ are/                          - six/./ there/ are/ 

____________________________________________________________________

5. a/ ?/have/   do/ car / you/                                     - I / ,/ no/ ./ don’t/

____________________________________________________________________

Xem thêm các bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên