Ngữ pháp, bài tập Động từ khuyết thiếu lớp 6 có đáp án

Ngữ pháp, bài tập Động từ khuyết thiếu lớp 6 có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Ngữ pháp, bài tập Động từ khuyết thiếu lớp 6 có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như các dấu hiệu nhận biết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 6.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THUYẾT

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là loại động từ có chức năng bổ trợ nghĩa cho động từ chính, không được sử dụng là động từ chính trong câu. Nó dùng để diễn đạt khả năng, sự dự định, sự cấm đoán hay cả sự cần thiết…  Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính ở dạng nguyên thể để bổ sung nghĩa cho động từ chính.

Một số động từ khuyết thiếu phổ biến như: have to, must, can, could, may, might, should, ought to,…

Cấu trúc:

S + Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Linda can play volleyball very well. (Linda có thể chơi bóng chuyền rất giỏi.)
 • You should finish your homework before going to the theatre. (Bạn nên hoàn thành bài tập về nhà của mình trước khi đi xem phim.)

2. Đặc điểm của động từ khuyết thiếu

Do không mang đầy đủ chức năng và tính chất của động từ thường, khi sử dụng các động từ khuyết thiếu chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây.

Không phải chia theo các ngôi số ít hay số nhiều

Các động từ khuyết thiếu không phải chia theo các ngôi số ít hay số nhiều, chỉ sử dụng ở hai thời điểm đó là hiện tại và quá khứ.

Dạng của hiện tại: may, should, can, will, ought to, had better

Dạng của quá khứ: might, should, could, would, ought to, had better

Ví dụ: 

 • My brother can speak French fluently. (Anh trai của tôi có thể nói tiếng Pháp thành thạo.)
 • We could go out if it didn’t rain. (Chúng tôi đã có thể ra ngoài đi chơi nếu mà trời không mưa.)

Không có dạng nguyên mẫu, không có “to” hay các dạng phân từ khác.

Thay vì được sử dụng cho tất cả các thì như động từ thường, động từ khuyết thiếu không có dạng nguyên mẫu, không có “to” hay bất kỳ dạng phân từ nào khác.

Ví dụ:

 • Linda can dance very beautifully. (Linda có thể nhảy rất đẹp.)
 • Bill will go to Cat Ba tomorrow. (Bill sẽ đi Cát Bà vào ngày mai.)

Không cần trợ động từ đi kèm trong câu hỏi Yes/No hoặc câu hỏi có vấn từ.

Ví dụ:

      A: Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

      B: Yes, I can (Tôi có thể.)

Có cách dùng tương đối như một trợ động từ trong câu.

Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính và bổ nghĩa cho động từ đó, vì vậy chúng mang cách dùng tương tự như một trợ động từ.

Ví dụ:

 • I will go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ đi tới biển Sầm Sơn vào chủ nhật tới đây.)
 • I won’t go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ không đi tới biển Sầm Sơn vào chủ nhật tới đây.)

3. Các động từ khuyết thiếu thường gặp

Mỗi động từ khuyết thiếu sẽ có một ý nghĩa và chức năng riêng biệt. Vì vậy chúng ta phải nắm rõ cách dùng của từng từ để có thể vận dụng linh hoạt trong tiếng Anh cũng như tránh những nhầm lẫn không đáng có. Hãy cùng Step Up tổng hợp lại một số động từ khuyết thiếu thường gặp nhất qua bảng ngay sau nhé.

Động từ khuyết thiếu

Chức năng 

Ví dụ

Chú ý

Can: có thể

Diễn tả khả năng tại hiện tại hoặc tương lai về ai đó có thể làm được những gì hoặc một sự việc có thể sắp xảy ra.

 • This class can start in September
 • Linda can sing and dance very well

Can và Could trong tiếng Anh còn được sử dụng trong các câu hỏi, câu đề nghị, xin phép và yêu cầu.

Ví dụ:

 • Could you repeat your name, please?

Could: có thể (dạng quá khứ của “can”)

Diễn đạt một khả năng xảy ra trong thì quá khứ

My daughter could read books when she was only four years old.

Have to: phải

Diễn tả sự cần thiết phải làm điều gì nhưng là do tác động bởi yếu tố khách quan (nội quy, quy định…)

“You have to stop  smoking.” Her doctor said.

Don’t have to = Don’t need to (không cần thiết phải làm gì)

Must: phải, chắc hẳn

 • Diễn đạt sự cần thiết, điều bắt buộc ở thì hiện tại hoặc trong tương lai
 • Đưa ra lời khuyên hay sự suy luận mang tính chắc chắn, yêu cầu được nhấn mạnh
 • All students must hand in their assignments before 18th August.
 • It’s raining. It must be cold.

Mustn’t – chỉ sự một cấm đoán

Ví dụ:

 • You mustn’t smoke here!

May: có thể

Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại

It may rain today

May và might còn có thể dùng để xin phép. Nhưng might ít sử dụng trong văn nói, chủ yếu sử dụng trong câu gián tiếp:

Ví dụ:

 • May I close the door?.

Might: có thể (dạng quá khứ của “may”)

Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở quá khứ (cũng có thể dùng cho hiện tại nhưng ít khả năng hơn “may”)

Who has just called Lam might be June.

Will: sẽ

 • Diễn đạt về sự dự đoán sự việc xảy sẽ ra trong tương lai.
 • Đưa ra một quyết định ngay tại thời điểm nói.
 • Tomorrow will be rainy.
 • Did you buy a pen for me ? Oh, sorry. I’ll go now.


Will và Would còn được dùng trong câu đề nghị, yêu cầu và lời mời
Ví dụ:

 • Will you take a photo?
 • Would you like a cup of tea?

Would: sẽ  (quá khứ của “will”)

diễn tả một giả định xảy ra hoặc một dự đoán về sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

I would go picnicking if it didn’t rain.

Shall: sẽ

Thường dùng để xin ý kiến và lời khuyên.   (Hiện nay “will” được sử dụng nhiều hơn so với “shall”)

Where shall we eat tomorrow evening?


Should: nên

 • Diễn đạt sự bắt buộc hay nhiệm vụ bắt buộc nhưng ở mức độ nhẹ hơn so với “must”
 • Dùng để đưa ra lời khuyên và ý kiến
 • Dùng để đưa ra suy đoán
 • You should send this contract to John before 5 p.m.
 • You should go to bed before 11 p.m everyday.
 • He studied very hard, he should get better grades.


Ought to: nên

Chỉ sự bắt buộc, có tính chất mạnh hơn “Should” nhưng bé hơn “Must”

You ought not to eat ice cream at night.


B. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Chọn đáp án thích hợp

1. When John was young, he _____ work in the garden for long hours.

a. can 

b. could  

c. will  

d. should

2. He_____ have gone out with Mary because he was with me that day.

a. mustn’t    

b. shouldn’t    

c. won’t    

d. couldn’t

3. Because we have to be there by 7.30, we_____ take a grabcar.

a. ought to     

b. may     

c. ought     

d. are able to

4. It_____ rain today. Let’s take an umbrella.

a. could be    

b. must   

c. might    

d. had better

5. _____ you help me with the homework?

a. May    

b. Shall    

c. Should    

d. Will

Đáp án:

 1. b
 2. d

Bài 2: Chọn đáp án đúng trong ngoặc

 1. She ……. go to work early, didn’t she? (had to/ has to/ ought to)
 2. His eyes were so bad that he ……….. read the newspapers. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t)
 3. There’s the waiter. We …….. ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could)
 4. ………..you be able to come to the B.M workshop? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should)
 5. His car broke down so he ………..come by bus. (had to/ must/should/ could)
 6. ……………. ask you some questions? – Okay, go ahead. (Shall I / Will I / Should I / May I )
 7. She ……….. go now. She’s getting late. (had rather/ had better/ ought/ would rather)

Đáp án

 1. had to
 2. couldn’t
 3. will
 4. will
 5. had to
 6. May I
 7. had better

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

1. Young people ______ obey their parents.

A. must

B. may

C. will

D. ought to

2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work late today.

A. can

B. have to

C. could

D. would

3. I ______ be delighted to show you round the factory.

A. ought to

B. would

C. might

D. can

4. Leave early so that you ______ miss the bus.

A. didn’t

B. won’t

C. shouldn’t

D. mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune.

A. must

B. might

C. will

D. should

6. You ______ to write them today.

A. should

B. must

C. had

D. ought

7. Unless he runs, he______ catch the train.

A. will

B. mustn’t

C. wouldn’t

D. won’t

8. When _____you come back home?

A. will

B. may

C. might

D. maybe

9. _____you

A. may

B. must

C. will

D. could.

Exercise 2: Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa không đổi.

1. Perhaps Susan knows the address. (may)
 => Susan______________________________________________

2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)
 => Joanna ______________________________________________

3. The report must be on my desk tomorrow. (has)
 => The report ______________________________________________

4. I managed to finish all my work. (able)
 => I______________________________________________

5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)
 => Nancy______________________________________________

Exercise 3: Trong những câu sau đây, có một số câu chính xác và một số câu chứa một lỗi sai. Nếu câu đó đúng, hãy đánh dấu ü, nếu câu đó sai, hãy tìm và sửa lỗi sai đó.

1. You must have be surprised when you heard the news.

2. You needn’t have do all this work.

3. The window must have been broken on purpose.

4. You must tired after working so hard.

5. One of the men may have died on the mountain.

6. You must been driving too fast.

7. The thief must have come in through the window.

8. If he is not in the office, he must at home.

Tải xuống

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 đầy đủ, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7