Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and Culture (trang 28, 29) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Communication and Culture trang 28, 29 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and Culture (trang 28, 29) - Global Success

Quảng cáo

Everyday English

Making introductions and responding to them

1 (trang 28 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. (Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với những từ ngữ trong hộp. Sau đó thực hành chúng theo cặp.)

Track 13

A. It's nice to meet you all

B. I'd like you to meet

C. this is

D. Pleased to meet you

1.

Ms Hoa: Good morning, class. (1) Mr Paul Smith. He's a culture specialist. Today, he'll talk about cultural diversity in the UK.

Mr Smith: Hello, everyone. (2)

Class: Good morning, Mr Smith. It's nice to meet you too!

2.

Mai: Nam, (3) Alan Samson, our new classmate from Australia... Alan, this is my friend, Nam.

Nam: (4) Alan.

Alan: Pleased to meet you too.

Quảng cáo

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. D

Hướng dẫn dịch:

1.

Cô Hoa: Chào buổi sáng cả lớp. Cô sẽ giới thiệu thầy Paul Smith. Thầy là một chuyên gia về văn hóa. Hôm nay, thầy ấy sẽ nói về sự đa dạng văn hóa ở Vương quốc Anh.

Thầy Smith: Chào các em. Rất vui được gặp tất cả các em.

Cả lớp: Chào buổi sáng, thầy Smith. Rất vui được gặp thầy ạ!

2.

Mai: Nam, đây là Alan Samson, bạn cùng lớp mới của chúng ta đến từ Úc... Alan, đây là bạn của tớ, Nam.

Nam: Rất vui được gặp bạn, Alan.

Alan: Tớ cũng rất vui được gặp cậu.

Quảng cáo

2 (trang 28 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in groups of three. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the others are B and C. Use the expressions below to help you. (Làm việc trong nhóm ba. Sử dụng các mẫu ở bài 1 để thực hiện những đoạn hội thoại tương tự trong những tình huống này. Một trong số các bạn là A, những người còn lại là B và C. Hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

1. A is a teacher, B is an exchange student from America, and C represents the class. A introduces B to the whole class. B and C respond to the introduction. (A là giáo viên, B là du học sinh từ Mỹ, C đại diện cho cả lớp. A giới thiệu B với cả lớp. B và C đáp lại phần giới thiệu.)

2. A is a member and B is the president of ASEAN culture club. C is a new member. B introduces C to A. A and C respond to the introduction. (A là thành viên và B là chủ tịch Câu lạc bộ văn hóa ASEAN. C là thành viên mới. B giới thiệu C với A. A và C đáp lại lời giới thiệu.)

Gợi ý:

1.

Student A: Hello class. I would like to introduce Nam – a new member of our class. He has just moved from Nam Dinh High School. Please welcome him.

Student B: Hello, everyone. My name is Nam. It’s nice to meet you.

Student C: Hi, Nam. Nice to meet you, too. Welcome to our class

Quảng cáo

2.

Student B: Hey, Long. Have you met Pit? He has joined our football club this week.

Student A: Not yet. Hi, happy to meet you, Pit. I’m Long.

Student C: Hi Long, great to meet you, too.

Hướng dẫn dịch:

1.

Học sinh A: Chào cả lớp. Tôi xin giới thiệu Nam – một thành viên mới của lớp chúng tôi. Anh mới chuyển đến từ trường THPT Nam Định. Xin hãy chào đón anh ấy.

Học sinh B: Xin chào mọi người. Tên tôi là Nam. Thật vui được gặp bạn.

Học sinh C: Chào Nam. Cũng hân hạnh được gặp bạn. Chào mừng tới lớp của chúng tôi

2.

Học sinh B: Này, Long. Bạn đã gặp Pit chưa? Anh ấy đã tham gia câu lạc bộ bóng đá của chúng tôi trong tuần này.

Học sinh A: Chưa. Xin chào, rất vui được gặp bạn, Pit. Tôi là Long.

Học sinh C: Chào Long, tôi cũng rất vui được gặp bạn.

Culture

1 (trang 29 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the text and put a tick (V) or cross (X) in the box next to the pictures to show the appropriate behaviour in different cultures. (Đọc văn bản và đánh dấu V hoặc X vào ô bên cạnh các bức tranh để thể hiện hành vi phù hợp ở các nền văn hóa khác nhau.)

Culture SHOCK

Culture shock refers to feelings of confusion or anxiety that people may have when experiencing a new and different culture. Culture shock can be caused by language barriers, unfamiliar lifestyles, different climate, or strange food. For example, visitors to the US find it hard to get used to the local tipping culture. By contrast, tipping in Japan can be considered rude and even insulting in many situations.

The best way to overcome culture shock is to start learning about the new culture before moving there. You should try to focus on the positive aspects of your new experiences and keep an open mind. Learning about cultural diversity helps understand different ways of thinking about the world, gain new knowledge and experiences, and promote personal growth.

Research says that almost two-thirds to three-quarters of the world drive on the right, while only one-third to a quarter of the world drive on the left including the UK and Australia. Or you may find out that things that you're used to are banned in another country, In Singapore, for example, the sale of chewing gum is illegal and Singaporeans take this law very seriously. So always remember that culture shock is not a bad experience, but the beginning of an exciting learning journey to cultural diversity.

Hướng dẫn dịch:

SỐC VĂN HÓA

Sốc văn hóa đề cập đến cảm giác bối rối hoặc lo lắng mà mọi người có thể gặp phải khi trải nghiệm một nền văn hóa mới và khác biệt. Sốc văn hóa có thể do rào cản ngôn ngữ, lối sống xa lạ, khí hậu khác biệt hoặc thức ăn lạ. Ví dụ, du khách đến Mỹ khó có thể làm quen với văn hóa tip của người dân địa phương. Ngược lại, việc tip ở Nhật Bản có thể bị coi là thô lỗ và thậm chí là xúc phạm trong nhiều trường hợp.

Cách tốt nhất để vượt qua cú sốc văn hóa là bắt đầu tìm hiểu về nền văn hóa mới trước khi chuyển đến đó. Bạn nên cố gắng tập trung vào những khía cạnh tích cực của trải nghiệm mới và giữ một tâm trí cởi mở. Học về sự đa dạng văn hóa giúp hiểu được những cách suy nghĩ khác nhau về thế giới, thu được kiến thức và kinh nghiệm mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Nghiên cứu cho thấy gần 2/3 đến 3/4 thế giới lái xe bên phải, trong khi chỉ có 1/3 đến 1/4 thế giới lái xe bên trái, bao gồm cả Anh và Úc. Hoặc bạn có thể phát hiện ra rằng những thứ bạn quen thuộc bị cấm ở một quốc gia khác, chẳng hạn như ở Singapore, việc bán kẹo cao su là bất hợp pháp và người Singapore rất coi trọng luật này. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng cú sốc văn hóa không phải là một trải nghiệm tệ mà là sự khởi đầu cho một hành trình học hỏi thú vị về sự đa dạng văn hóa.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and Culture (trang 28, 29) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. ✓

2. ✗

3. ✓

4. ✗

2 (trang 29 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

What kind of culture shock do you think foreigners may experience in Viet Nam? What will you do to help them overcome it? (Bạn nghĩ người nước ngoài có thể gặp phải cú sốc văn hóa nào ở Việt Nam? Bạn sẽ làm gì để giúp họ vượt qua?)

Gợi ý:

Visitors may experience different kinds of culture shock when they come to Viet Nam. For example, they may not be used to using chopsticks when eating or enjoying many dishes in the streets. Some may find Vietnamese people in different regions (the North, Middle and the South) have different dialects.

To help these visitors, we can make friends with them and guide them when they want to explore the city or culture. Moreover, we can design some clips or leafleat to introduce special features of Vietnamese culture and some taboo topics they should avoid.

Hướng dẫn dịch:

Du khách có thể gặp nhiều loại sốc văn hóa khác nhau khi đến Việt Nam. Ví dụ, họ có thể không quen dùng đũa khi ăn hoặc thưởng thức nhiều món ăn trên đường phố. Một số người có thể thấy người Việt ở các vùng khác nhau (Bắc, Trung và Nam) có các phương ngữ khác nhau.

Để giúp đỡ những du khách này, chúng ta có thể kết bạn với họ và hướng dẫn họ khi họ muốn khám phá thành phố hoặc văn hóa. Hơn nữa, chúng ta có thể thiết kế một số clip hoặc tờ rơi giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam và một số chủ đề cấm kỵ mà các em nên tránh.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên