Unit 2 lớp 12: Communication and CultureUnit 2 lớp 12: Communication and Culture

Communication

The urban world in 2050

1 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences. (Nghe cuộc nói chuyện về những dự đoán cho cuộc sống ở các thành phố trong năm 2050 và chọn tùy chọn đúng trong mỗi câu sau đây.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. By 2050, 50/70 per cent of the world's people will live in cities.

2. Energy, especially electricity/oil, will be very expensive.

3. Human resources/Natural resources are running out due to the excessive exploitation.

4. Many people will probably have their workplaces close to/far from where they live.

5. It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities/the countryside.

6. Many people from the countryside will move to smaller cities/big cities.

Đáp án:

1. 702. oil3. natural resources
4. close to5. really big cities6. smaller cities

Nội dung bài nghe:

1. By 2050, 50/70 per cent of the world’s people will live in cities.

2. Energy, especially electricity/oil, will be very expensive.

3. Human resources/natural resources are running out due to the excessive exploitation.

4. Many people will probably have their workplaces close to/far from where they live.

5. It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities/the countryside.

6. Many people from the countryside will move to smaller cities/big cities.

Hướng dẫn dịch:

1. Đến năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố.

2. Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ rất tốn kém.

3. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. Nhiều người có thể sẽ có những nơi làm việc gần nơi họ sinh sống.

5. Nó sẽ rất khó khăn để cung cấp đủ nước, gas và điện cho các thành phố lớn.

6. Nhiều người từ nông thôn sẽ di chuyển đến các thành phố nhỏ hơn.

Quảng cáo

2 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050. (Làm việc theo nhóm. Dự đoán nào trong phần 1 có khả năng trở thành sự thật với thành phố bạn đang sống, hoặc một thành phố ở VN mà bạn biết rõ nhất? Viết một số dự đoán về thành phố đó vào năm 2050.)

Hướng dẫn làm bài:

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support a sustainable development.

Hướng dẫn dịch:

Hiện chúng tôi đang sống tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Giang. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng vào năm 2050, thị trấn nhỏ của chúng ta sẽ phát triển thành một thành phố nhỏ. Ngày càng có nhiều người từ các làng lân cận đến và lập nghiệp ở đây. Sẽ có nhiều trung tâm giải trí hơn và cơ sở vật chất tốt hơn. Một số nhà máy sẽ được xây dựng trong khu vực, do đó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân địa phương. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là dầu và điện. Ngoài ra, môi trường có thể phải chịu đựng. Không khí và nước sẽ bị ô nhiễm do khói từ ống khói nhà máy và hệ thống thoát nước không được xử lý hợp lý. Điều quan trọng là chính phủ và chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ sự phát triển bền vững.

Culture

1 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show? (Xem hai bức ảnh của Bangkok, Thái Lan. Những khía cạnh nào của cuộc sống thành phố được thể hiện?)

Unit 2 lớp 12: Communication and Culture | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure and high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums and urban poverty.

2 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow. (Đọc văn bản về đô thị hóa ở Bangkok. Trả lời các câu hỏi phía dưới)

As the capital city of Thailand for over 200 years, Bangkok has an important role to play. Its growth is the world's window on the growth of Thailand. Its urbanisation rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social and cultural ones. In terms of economic benefits, the national income statistics have shown that Bangkok and the surrounding areas usually generate more than 50% of the gross domestic product. Regarding the social benefits, Bangkok's inhabitants have access to better services and facilities compared to any other area of the country. Moreover, as a national centre of art and culture, Bangkok provides many opportunities and facilities for leisure and sport activities, and entertainment.

However, urbanisation has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in the city whose road system is unable to cope with the increased number of cars.The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality. Despite the problems, Bangkok still continues to attract more and more migrants every year. The problems of traffic congestion, pollution and urban slums will continue to grow worse if the government does not take any measures to reduce the negative effects of urbanisation.

1. What is the role of Bangkok in Thailand?

2. What benefits has urbanisation brought about?

3. What problems has urbanisation caused?

Đáp án:

1. Bangkok plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world's window on the growth of Thailand.

2. It has brought about economic, social and cultural benefits.

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.

Hướng dẫn dịch:

Là thủ đô của Thái Lan trong hơn 200 năm, Bangkok có một vai trò quan trọng để chơi. Sự tăng trưởng của nó là cửa sổ thế giới về sự tăng trưởng của Thái Lan. Tốc độ đô thị hóa của nước này đã tăng dần trong 50 năm qua, mang lại nhiều lợi ích rõ ràng và rộng khắp cho đất nước. Bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hoá. Về lợi ích kinh tế, thống kê thu nhập quốc gia cho thấy Bangkok và các khu vực xung quanh thường tạo ra hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội. Về lợi ích xã hội, người dân Bangkok có thể tiếp cận các dịch vụ và phương tiện tốt hơn so với bất kỳ khu vực nào khác của đất nước. Hơn nữa, như một trung tâm nghệ thuật và văn hoá quốc gia, Bangkok cung cấp nhiều cơ hội và tiện nghi cho các hoạt động vui chơi giải trí và giải trí.

Tuy nhiên, đô thị hóa cũng dẫn đến những vấn đề lớn. Ví dụ, hàng ngàn người di cư sống trong khu ổ chuột hiện đại bao quanh bởi nghèo đói, tội ác và ma túy, và không có hy vọng kiếm được việc làm. Ách tắc giao thông là một vấn đề lớn ở thành phố mà hệ thống đường sá không thể đối phó được với số lượng xe tăng. Sự tắc nghẽn giao thông kết hợp với các nhà máy tập trung lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và nước. Mặc dù có vấn đề, Bangkok vẫn tiếp tục thu hút ngày càng nhiều người di cư mỗi năm. Các vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và các khu nhà ổ chuột tại khu vực thành thị sẽ tiếp tục tồi tệ hơn nếu chính phủ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa.

Quảng cáo

1. Bangkok plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world's window on the growth of Thailand.

2. It has brought about economic, social and cultural benefits.

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.

3 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Discuss the question below. (Thảo luận về câu hỏi dưới đây.)

What are the similarities and differences between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi?

Hướng dẫn làm bài:

The similarities between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi are: play an important role in the country, have brought about economics, social and cultural benefits; the drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.

Hướng dẫn dịch:

Điểm tương đồng giữa đô thị hóa ở Bangkok và ở Hà Nội là: có vai trò quan trọng đối với đất nước, mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội và văn hóa; những hạn chế bao gồm sự phát triển của các khu ổ chuột, các vấn đề xã hội như ma túy và tội phạm, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-2-urbanisation.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác