Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading (trang 23, 24, 25) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Reading trang 23, 24, 25 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading (trang 23, 24, 25) - Global Success

Quảng cáo

Globalisation and cultural diversity

1 (trang 23 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

1. What is globalisation?

2. How does globalisation affect local cultures?

Gợi ý:

1. Globalization is the the fact that different cultures and economic systems around the world are becoming connected and similar to each other because of the influence of large multinational companies and of improved communication.

2. Globalization has had a beneficial and detrimental impact on local cultures. It has provided chances for cultural interaction, revival, and economic development. However, it has resulted in economic disparities and threats to local businesses and identities.

Hướng dẫn dịch:

1. Toàn cầu hóa là gì?

- Toàn cầu hóa là thực tế là các nền văn hóa và hệ thống kinh tế khác nhau trên khắp thế giới đang ngày càng được kết nối và giống nhau nhờ ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia lớn và sự giao tiếp được cải thiện.

Quảng cáo

2. Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến văn hóa địa phương như thế nào?

- Toàn cầu hóa đã có tác động có lợi và bất lợi đối với văn hóa địa phương. Nó đã tạo cơ hội cho sự tương tác văn hóa, sự hồi sinh và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nó đã dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế và các mối đe dọa đối với các doanh nghiệp và bản sắc địa phương.

2 (trang 23-24 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. (Đọc bài viết và nối mỗi phần (A-C) với một tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề thừa.)

1. Discovering K-pop music

2. Blending fashion styles

3. Fast food popularity

4. No borders for music

5. Variety of cuisines

The effects of globalisation on cultural diversity

As a result of globalisation, the world is becoming more and more connected. This has changed people's way of life, beliefs, art and customs, or their culture, in many respects. Although people's experiences around the world have become very similar, globalisation has also encouraged cultural diversity. Below are some examples.

A. _________

Quảng cáo

Fast food chains and international restaurants have become popular, offering a wide range of dishes and more food choices to local people. For example, here in Viet Nam, we can enjoy Italian pizza or Japanese sushi, in addition to our traditional food. Moreover, some international dishes use local ingredients, which make them unique and more suitable to local tastes. On the other hand, Vietnamese specialties, such as pho and banh mi, are also gaining popularity worldwide.

B. _________

Thanks to globalisation, people can quickly discover new music from all over the world. People nowadays enjoy listening to music from different countries and cultures, and in different languages. For example, American teens are captivated by K-pop music and dance. There are also many music festivals around the globe that bring artists and music fans together. In today's connected world, it is very common for musicians across the world to work on music projects and share ideas together.

Quảng cáo

C. _________

Globalisation has also impacted fashion by opening it up to a variety of styles and influences from around the world. Cross-cultural styles that blend both traditional and modern elements are on the rise. This presents opportunities for fashion designers to be creative and reflect the cultural richness of the world. It is now easier for people to keep up with fashion trends from different cultures and regions, and express their identities in new and exciting ways.

In conclusion, globalisation has helped strengthen cultural diversity in the world and made people appreciate different cultures and lifestyles.

Đáp án:

A. 3

B. 4

C. 2

Hướng dẫn dịch:

Tác động của toàn cầu hóa tới đa dạng văn hóa

Kết quả của toàn cầu hóa khiến thế giới ngày càng trở nên kết nối hơn. Điều này đã thay đổi lối sống, tín ngưỡng, nghệ thuật và phong tục, hoặc văn hóa của con người ở nhiều khía cạnh. Mặc dù trải nghiệm của mọi người trên khắp thế giới đã trở nên rất giống nhau, nhưng toàn cầu hóa cũng khuyến khích sự đa dạng văn hóa. Dưới đây là một số ví dụ.

A. Các chuỗi thức ăn nhanh và nhà hàng quốc tế đã trở nên phổ biến, cung cấp nhiều món ăn đa dạng và nhiều lựa chọn thực phẩm hơn cho người dân địa phương. Ví dụ, tại Việt Nam, chúng ta có thể thưởng thức pizza Ý hoặc sushi Nhật Bản bên cạnh các món ăn truyền thống. Hơn nữa, một số món ăn quốc tế sử dụng nguyên liệu địa phương, khiến chúng trở nên độc đáo và phù hợp hơn với khẩu vị địa phương. Mặt khác, các món đặc sản của Việt Nam như phở, bánh mì cũng đang được ưa chuộng trên toàn thế giới.

B. Nhờ toàn cầu hóa, mọi người có thể nhanh chóng khám phá âm nhạc mới từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay mọi người thích nghe nhạc từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau và bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, thanh thiếu niên Mỹ bị thu hút bởi âm nhạc và vũ đạo K-pop. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội âm nhạc trên toàn cầu quy tụ các nghệ sĩ và người hâm mộ âm nhạc. Trong thế giới kết nối ngày nay, việc các nhạc sĩ trên khắp thế giới cùng nhau thực hiện các dự án âm nhạc và chia sẻ ý tưởng là điều rất bình thường.

C. Toàn cầu hóa cũng đã tác động đến thời trang bằng cách mở ra nhiều phong cách và ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới. Phong cách đa văn hóa pha trộn cả yếu tố truyền thống và hiện đại đang gia tăng. Điều này mang đến cơ hội cho các nhà thiết kế thời trang sáng tạo và phản ánh sự phong phú về văn hóa của thế giới. Giờ đây, mọi người dễ dàng theo kịp xu hướng thời trang từ các nền văn hóa và khu vực khác nhau cũng như thể hiện bản sắc của mình theo những cách mới và thú vị.

Tóm lại, toàn cầu hóa đã giúp tăng cường sự đa dạng văn hóa trên thế giới và khiến mọi người trân trọng các nền văn hóa và lối sống khác nhau.

3 (trang 24-25 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the article again and choose the correct answer A, B, or C. (Đọc lại bài viết và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. How has globalisation affected people's eating habits?

A. It has decreased the popularity of traditional food.

B. It has limited people's food choices to local dishes.

C. Local people are trying new cuisines.

2. Which of the following is NOT mentioned as something that local people can try in Viet Nam?

A. Dishes from other cultures using ingredients grown in Viet Nam.

B. Traditional dishes using international ingredients.

C. A Japanese dish of cooked rice and raw fish.

3. What can be inferred from the passage about music?

A. Music has connected people across cultures.

B. Teens around the world love listening to K-pop music.

C. It is easier to organise music festivals.

4. How has globalisation affected fashion?

A. It has introduced more traditional elements in fashion design.

B. It has promoted the exchange of fashion ideas and styles from around the world.

C. It has made it easier for people to create their own clothes.

5. What is the purpose of the article?

A. To discuss the positive impacts of globalisation on cultures.

B. To introduce features of new cultures to readers.

C. To explain how globalisation can help people have the same experiences.

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. B

5. B

Giải thích:

1. Thông tin: “Fast food chains and international restaurants have become popular, offering a wide range of dishes and more food choices to local people.” (Các chuỗi thức ăn nhanh và nhà hàng quốc tế đã trở nên phổ biến, cung cấp nhiều món ăn đa dạng và nhiều lựa chọn thực phẩm hơn cho người dân địa phương.)

2. Thông tin: “Moreover, some international dishes use local ingredients, which make them unique and more suitable to local tastes.” (Hơn nữa, một số món ăn quốc tế sử dụng nguyên liệu địa phương, khiến chúng trở nên độc đáo và phù hợp hơn với khẩu vị địa phương.)

3. Thông tin: “Thanks to globalisation, people can quickly discover new music from all over the world.” (Nhờ toàn cầu hóa, mọi người có thể nhanh chóng khám phá âm nhạc mới từ khắp nơi trên thế giới.)

4. Thông tin: “Globalisation has also impacted fashion by opening it up to a variety of styles and influences from around the world.” (Toàn cầu hóa cũng đã tác động đến thời trang bằng cách mở ra nhiều phong cách và ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới.)

Hướng dẫn dịch:

1. Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con người như thế nào?

- Người dân địa phương đang thử các món ăn mới.

2. Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập là những điều mà người dân địa phương có thể thử ở Việt Nam?

- Món ăn truyền thống sử dụng nguyên liệu quốc tế.

3. Đoạn văn về âm nhạc có thể suy ra điều gì?

- Âm nhạc đã kết nối mọi người giữa các nền văn hóa.

4. Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến thời trang như thế nào?

- Nó đã thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng và phong cách thời trang từ khắp nơi trên thế giới.

5. Mục đích của bài viết là gì?

- Giới thiệu đến bạn đọc những nét đặc trưng của nền văn hóa mới.

4 (trang 25 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What are some other effects of globalisation on cultural diversity? Give some examples in the context of Viet Nam. (Một số tác động khác của toàn cầu hóa đối với sự đa dạng văn hóa là gì? Cho một số ví dụ trong bối cảnh của Việt Nam.)

Gợi ý:

Globalisation can foster cultural exchange, enabling individuals from different backgrounds to learn from one another, celebrate diversity, and develop a deeper appreciation for varied cultural expressions.

Hướng dẫn dịch:

Toàn cầu hóa có thể thúc đẩy trao đổi văn hóa, cho phép các cá nhân từ các nền tảng khác nhau học hỏi lẫn nhau, tôn vinh sự đa dạng và phát triển sự đánh giá sâu sắc hơn đối với các biểu hiện văn hóa đa dạng.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên