Unit 2 lớp 12: WritingUnit 2 lớp 12: Writing

Trends in urbanisation

1 (trang 26-SGK tiếng anh 12). Match the phrases in the box with the graphs (a-f). (Khớp cụm từ trong hộp với đồ thị (a-f).)

Quảng cáo

Unit 2 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

a. rise/increase steadilyb. fall/decrease sharplyc. stay the same/remain stable/level off
d. fluctuatee. rise/increase sharplyf. fall/decrease steadily

2 (trang 26-SGK tiếng anh 12). Rewrite the sentences without changing their meaning. (Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng.)

1. The migration of young people to big cities has risen dramatically.

→ There __________________.

2. Due to shortages of jobs, there has been a decrease in the population in rural areas in the last 10 years.

→ Due to shortages of jobs, the population __________________.

3. The urbanisation rate in Indonesia increased by over 30% from 1969 to 2009.

→ There __________________.

4. There was a sharp rise in the rate of urbanisation in South Korea during the period between 1969 and 1989.

→ The rate of urbanisation __________________.

5. The urbanisation rate in this city decreased slightly during the economic crisis in 2008.

→ There was __________________.

Đáp án:

1. There has been a dramatic rise in the migration of young people to big cities.

2. Due to shortages of jobs, the population in rural areas has decreased in the last 10 years.

3. There was an increase of over 30% in the urbanisation rate in Indonesia from 1969 to 2009.

Quảng cáo

4. The rate of urbanisation in South Korea rose sharply during the period between 1969 and 7989.

5. There was a slight decrease in the urbanisation rate in this city during the economic crisis in 2008.

Hướng dẫn dịch:

1. Đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong việc di cư của những người trẻ tuổi đến các thành phố lớn.

2. Do thiếu việc làm, dân số khu vực nông thôn đã giảm trong 10 năm qua.

3. Tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia từ năm 1969 đến năm 2009 đã tăng hơn 30%.

4. Tốc độ đô thị hóa ở Hàn Quốc tăng mạnh trong giai đoạn từ 1969 đến 7989.

5. Tốc độ đô thị hóa ở thành phố này đã giảm nhẹ trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

3 (trang 26-SGK tiếng anh 12). The line graph below shows the urbanisation rate in South Korea and Indonesia. Write a description (of about 150 words) of the trends in the graph. (Đường đồ thị dưới đây cho thấy tỷ lệ đô thị hóa ở Hàn Quốc và Indonesia. Viết mô tả (khoảng 150 từ) về các xu hướng của đồ thị.)

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới
Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

The line graph shows the rate of urbanisation in two countries, namely Indonesia and South Korea, from the mid-1960s to 2009.

In the mid-1960s, the rate of urbanisation in Indonesia was about 17%, followed by a slight increase of 3% in 1969. Then the rate remained stable at around 20% for a ten-year period from 1969 to 1979. In the next fifteen years, there was a steady rise in the rate of urbanisation in this country. From 1995 to 2009, Indonesia's urbanisation rate increased sharply, reaching over 50%.

South Korea's urbanisation rate was about 30% in 1969, roughly 10% higher than that of Indonesia. The rate went up sharply throughout the next thirty-year period to about 82% in 2005, and then levelled off towards 2009.

In conclusion, it is clear that while both countries experienced a growth in their urbanisation rate, in South Korea it almost doubled by the end of the period.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ đường biểu diễn tốc độ đô thị hóa ở hai quốc gia là Indonesia và Hàn Quốc từ giữa những năm 1960 đến 2009.

Vào giữa những năm 1960, tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia là khoảng 17%, sau đó tăng nhẹ 3% vào năm 1969. Sau đó, tỷ lệ này vẫn ổn định ở mức khoảng 20% ​​trong khoảng thời gian 10 năm từ 1969 đến 1979. Trong 15 năm tiếp theo, tốc độ đô thị hóa ở quốc gia này đã tăng lên đều đặn. Từ năm 1995 đến năm 2009, tốc độ đô thị hóa của Indonesia tăng mạnh, đạt trên 50%.

Tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc là khoảng 30% vào năm 1969, cao hơn khoảng 10% so với Indonesia. Tỷ lệ này đã tăng mạnh trong suốt ba mươi năm tiếp theo lên khoảng 82% vào năm 2005, và sau đó chững lại vào năm 2009.

Kết luận, rõ ràng là trong khi cả hai quốc gia đều có tốc độ đô thị hóa tăng trưởng, thì ở Hàn Quốc, tỷ lệ này gần như tăng gấp đôi vào cuối giai đoạn này.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-2-urbanisation.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác