Unit 2 lớp 12: Looking backUnit 2 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1 (trang 28-SGK tiếng anh 12). Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box. (Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.)

Quảng cáo

Bài nghe:

/eɪ/

-

-

/aɪ/

-

-

/ɔɪ/

-

-

/əʊ/

-

-

/aʊ/

-

-

/ɪə/

-

-

/eə/

-

-

/ʊə/

-

-

Đáp án:

/ei//ai//oi//əu//au//iə//eə//ʊə/
agestyledestroygrowcrowdheretherepoor
nationminenoisehopeproudnearwearsure

2 (trang 28-SGK tiếng anh 12). Listen and mark the diphthongs. Then practise saying the sentences with a partner. (Lắng nghe và đánh dấu nguyên âm đôi. Sau đó, thực hành nói câu với một người bạn.)

Bài nghe:

1. He has played for this football club for more than eight years.

2. After working for nine hours without a break, I got very tired.

3. Despite the government environmental policies, air and noise pollution remains potentially dangerous.

4. The process of growing and harvesting rice is unique.

5. I've been unemployed for several years and still have not found a job.

Đáp án:

1. He has played for this football club for more than eight years.

2. After working for nine hours without a break, I got very tired.

3. Despite the government environmental policies, air and noise pollution remains potentially dangerous.

4. The process of growing and harvesting rice is unique.

5. I've been unemployed for several years and still have not found a job.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ta đã từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá này trong hơn tám năm.

2. Sau khi làm việc suốt chín giờ mà không nghỉ ngơi, tôi đã rất mệt mỏi.

3. Dù có chính sách môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn còn nguy hiểm tiềm tàng.

4. Quá trình phát triển và thu hoạch lúa là duy nhất.

5. Tôi đã thất nghiệp trong nhiều năm và vẫn chưa tìm được một công việc.

Quảng cáo

Vocabulary

1 (trang 28-SGK tiếng anh 12). Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân dưới từ chính xác ở mỗi câu.)

1. High crime rate is considered to be the worst effect of (industrialisation/urbanisation).

2. (Industrial/Agricultural) zones are developing rapidly in the urban areas.

3. More and more people are migrating to (urban/ rural) areas to look for better job opportunities.

4. The cost of living in big cities has (fallen/risen) dramatically over the past years. This has caused a lot of difficulties for low-income people.

5. The talk was long and overloaded with useless information, so I switched (on/off).

Đáp án:

1. urbanisation2. Industrial3. urban4. risen5. off

Hướng dẫn dịch:

1. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là ảnh hưởng tồi tệ nhất của đô thị hóa.

2. Các khu công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trong khu vực đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư ra thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người có thu nhập thấp.

5. Buổi nói chuyện lâu và quá tải với thông tin vô ích, vì vậy tôi dừng lại.

2 (trang 28-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, using the compound adjectives in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng các tính từ hỗn hợp trong hộp.)

Quảng cáo

thought-proving          day-to-day         wide-ranging          never-ending           weather-beaten

1. The new law has __________ effects on the migrants.

2. In big cities, sometimes we can see __________ faces of people migrating from the rural areas.

3. We attended an in-depth and __________ presentation on urbanisation and its impact on society.

4. Governments should try to limit the __________ growth of cities.

5. Poor people in big cities still have to deal with many __________ problems.

Đáp án:

1. wide-ranging2. weather-beaten3. thought-provoking4. never-ending5. day-to-day

Grammar

1 (trang 28-SGK tiếng anh 12). Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

1. The girls in our class proposed that our teacher (organise) __________ a camping trip in the countryside.

2. Miss Kim recommended that our class (divide) __________ into six groups to work on the unit project.

3. Lan is now living in the city. Her parents are still living in their home village. They insist that Lan (call) __________ home every day.

4. It is important that parents (give) __________ their children's academic results at the end of each term.

5. The local authority demanded that local residents (support) __________ new migrants.

Đáp án:

1. (should) organise2. (should) be divided3. (should) call4. (should) be given5. (should) support

Hướng dẫn dịch:

1.  Các cô gái trong lớp của chúng tôi đề xuất giáo viên của chúng tôi tổ chức một chuyến đi cắm trại tới vùng quê.

2.  Cô Kim gợi ý lớp chúng tôi nên được chia thành 6 nhóm để làm việc trong dự án đơn vị.

3. Hiện tại Lan đang sống trong thành phố. Bố mẹ cô ấy vẫn đang sống ở làng quê của họ. Họ nhấn mạnh Lan nên gọi điện về quê mỗi ngày.

4. Điều quan trọng là cha mẹ nên được nhận kết quả học tập của con họ vào cuối mỗi kỳ học.)

5. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân địa nên hỗ trợ những người di cư mới.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-2-urbanisation.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác