Unit 2 lớp 12: Getting started



Unit 2 lớp 12: Getting started

1 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. (Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nam: Hi, Lan!

Lan: Hello, Nam. Do you know if our Geography teacher has fixed the date for our presentation on urbanisation?

Nam: It's next Friday. It's time we finalised the content. How long should we talk?

Lan: Well it is recommended that the presentation be no more than 15 minutes. There is also a five-minute Q&A session.

Nam: Wei we'd better work together or we might not prepare well for it.

Lan: You're right I think we should start with the definition of urbanisation and perhaps mention some of its causes, such as lack of resources in rural areas and better work opportunities in urban areas.

Nam: I agree. But before we provide the definition, we should show some thought-provoking photos to illustrate urbanisation in our country. Visuals will grab the attention of our audience and keep people engaged.

Lan: That's a great idea. I'll start looking for some interesting images. What about the body of our presentation? We have a lot of information ...

Nam: Yes, there's a lot to say, but I suggest that we focus on its advantages and disadvantages.

Lan: I agree. We should also provide some examples.

Nam: Yes, this will help listeners to understand our points better.

Lan: Our Geography teacher also advised that we talk about issues that are familiar and important to our classmates.

Nam: So, do you think we should stick to urbanisation in Viet Nam?

Lan: Well, this should be the main part as our audience will be very interested in knowing more about it, but we could also mention urbanisation in well-known places like the UK and USA where most of the population now lives in urban areas.

Nam: Yes, it's important that we talk about how developed countries have solved the urbanisation problems and propose some solutions to those in Viet Nam.

Lan: That would be interesting, but it would make our presentation too long. We shouldn't overload people with information or else they'll just switch off. We could instead mention some solutions and government initiatives in the conclusion.

Nam: Well, is it really necessary that we include new information in the conclusion? We should just summarise the main points.

Lan: OK, but we still need to do some research on the solutions. People may ask us during the Q&A session.

Nam: I agree. So, shall we start creating the PowerPoint slides then and ...?

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Nam: Hi, Lan!

Lan: Xin chào, Nam. Bạn có biết giáo viên Geogra đã cố định ngày thuyết trình về đô thị hóa?

Nam: Đó là vào thứ sáu tới. Đó là thời gian chúng ta đã hoàn thành các nội dung. Chúng ta nên nói chuyện trong bao lâu?

Lan: Ừm. thuyết trình không nên quá 15 phút. Ngoài ra còn có năm phút Q và A.

Nam: Ừm, chúng ta nên làm việc với nhau nếu không có thể không chuẩn bị tốt cho nó.

Lan: Bạn nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với định nghĩa của đô thị hóa và có lẽ đề cập đến một số nguyên nhân của nó, chẳng hạn như thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn và các cơ hội việc làm tốt hơn ở các khu vực đô thị.

Nam: Tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta cung cấp các định nghĩa, chúng ta sẽ hiển thị một số hình ảnh kích thích tư duy để minh họa đô thị hóa ở nước ta. Các hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý của người xem và giữ cho mọi người tham gia.

Lan: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một số hình ảnh thú vị. Nội dung của bài thuyết trình thì sao? Chúng ta có rất nhiều thông tin ...

Nam: Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta tập trung vào những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Lan: Tôi đồng ý. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một số ví dụ.

Nam: Đúng vậy, điều này sẽ giúp người nghe hiểu về quan điểm của chúng ta tốt hơn.

Lan: Giáo viên Địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về các vấn đề quen thuộc và quan trọng với các bạn cùng lớp

Nam: Vì vậy, bạn có nghĩ chúng ta nên gắn liền với đô thị hóa ở Việt Nam?

Lan: Ừ, điều này nên là nội dung chính, bởi người nghe sẽ rất muốn biết thêm về nó, nhưng chúng ta cũng có thể đề cập đến đô thị hóa ở những nơi nổi tiếng như Anh và Mỹ, nơi hầu hết người dân hiện đang sống ở khu vực đô thị.

Nam: Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta nói về cách các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa và đề xuất một số giải pháp để cho những người ở Việt Nam.

Lan: Điều đó rất thú vị, nhưng nó sẽ làm cho bài thuyết trình của chúng ta quá lâu. Chúng ta không nên quá tải thông tin, nếu không bài thuyết trình sẽ bị cắt. Thay vào đó chúng ta có thể đề cập đến một số giải pháp và sáng kiến của chính phủ trong kết luận.

Nam: Ừm, nó thực sự cần thiết khi bao gồm các thông tin mới trong kết luận? Chúng ta chỉ cần tóm tắt những điểm chính.

Lan: OK, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số nghiên cứu về các giải pháp. Mọi người có thể hỏi chúng ta trong thời gian Q và A.

Nam: Tôi đồng ý. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các slide PowerPoint sau đó và ...?

2 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Read the conversation again. Answer the questions about it. (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.)

Quảng cáo

1. What are Lan and Nam doing?  

2. When will they give their presentation?

3. How much time will they have?

4. What content did they agree to include in introduction, body and conclusion?

5. Will they mention any solutions to problems caused by urbanisation? Why/Why not?

6. Do you know if a lot of people have moved in out of your area? What are the reasons?

Đáp án:

1. They are discussing the outline, structure and content of their presentation on urbanisation.

2. Next Friday.

3. They will have no more than 15 minutes for their presentation and five minutes for Q and A session.

4. It will include the definition of urbanisation, its causes, and its main advantages and disadvantages. It will also refer to urbanisation in Viet Nam, the USA and the UK.

5. No, because that would make their presentation too long and overload listeners with lots of information.

6. No, because we are students, not statisticians. Thus, it's hard for us to know exactly the number of people have moved in or out of our area.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang thảo luận về dàn ý, cấu trúc và nội dung của bài thuyết trình về đô thị hóa.

2. Thứ sáu tới.

3. Họ sẽ có không quá 15 phút cho phần trình bày của họ và năm phút cho phần Hỏi và Đáp.

4. Nó sẽ bao gồm định nghĩa về đô thị hóa, nguyên nhân của nó, và những thuận lợi và khó khăn chính của nó. Nó cũng sẽ đề cập đến quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

5. Không, vì điều đó sẽ khiến bài thuyết trình của họ quá dài và khiến người nghe quá tải với nhiều thông tin.

6. Không, vì chúng tôi là sinh viên, không phải nhà thống kê. Vì vậy, thật khó để chúng tôi biết chính xác số lượng người đã chuyển đến hoặc rời khỏi khu vực của chúng tôi.

3 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation. (Nối các từ trong hộp A với các từ trong hộp B để tạo thành các tính từ hỗn hợp được sử dụng trong cuộc trò chuyện.)

A

five

well

thought 

B

provoking

minute

known

Đáp án:

five-minute : 5 phút.

well-known: nổi tiếng.

thought-provoking: kích thích tư duy.

Quảng cáo

4 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

foucs     talk     include     talk     be

1. It is recommended that the presentation ___________ no more than 15 minutes.

2. I suggest that we ___________ on its advantages and disadvantages.

3. Our Geography teacher also advised that we ___________ about issues that are familiar and important to our classmates.

4. It's important that we ___________ about how developed countries have solved the urbanisation problems.

5. Is it really necessary that we ___________ new information in the conclusion?

Đáp án:

1. be2. focus3. talk4. talk5. include

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-2-urbanisation.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác