Unit 2 lớp 12: ListeningUnit 2 lớp 12: Listening

Urbanisation: pros and cons

1 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Look at the following statistics about urbanisation and then answer the questions. (Xem số liệu thống kê sau đây về đô thị hóa và sau đó trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

• In 1900, two out of every ten people lived in urban areas.

• In 1990, four out of every ten people lived in urban areas.

• In 2010, five out of every ten people lived in urban areas.

• In 2030, six out of every ten people will live in urban areas.

1. What trends do you notice? 

2. What do you think the effects of urbanisation are?

Đáp án:

1. Urbanisation rate has been increasing steadily over the past 30 years./ln 2030, nearly two thirds of the population will live in urban areas.

2. Urban areas become very crowded. A lot of people in the cities are not able to find jobs. Some people have to live in slums with poor sanitation.

Hướng dẫn dịch:

1. Tốc độ đô thị hóa đang tăng đều trong 30 năm qua./ đến năm 2030, gần 2/3 dân số sẽ sống ở các khu vực thành thị.

2. Các khu đô thị trở nên rất đông đúc. Rất nhiều người ở các thành phố không thể tìm được việc làm. Một số người phải sống trong những khu ổ chuột với điều kiện vệ sinh kém.

2 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. mindset (n)

a. the practice of treating one person or group unfairly because of their sex, race or age

2. discrimination (n)

b. the protection of public health by removing and treating dirty water, waste, etc.

3. housing (n)

c. the established set of habitual attitudes held by a person or group

4. sanitation (n)

d. supporting new and modern ideas and favouring change

5. progressive (adj)

e. buildings and other shelters that people live in; provision of accommodation

Đáp án:

1. d2. e3. a4. c5. b
Quảng cáo

3 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Listen to a talk about urbanisation and choose the best title for it. (Nghe cuộc nói chuyện về đô thị hóa và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

Bài nghe:

A. Causes of urbanisation

B. Pros and cons of urbanisation

C. How to reduce the negative impact of urbanisation

Đáp án:

Đáp án B.

Nội dung bài nghe:

Hello, everyone. Last week, we talked about the cause of urbanisation. Today, I'll discuss its advantages and disadvantages.

Urbanisation can bring about a lot of benefits. It can offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs, but also access to schools, hospitals and other social services. As a result, people's overall standard of living can improve.

People in rural areas tend to be more conservative and follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination. The process of urbanisation can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas.

However, there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanisation can contribute to more crime in big cities. Although many people benefit, not all get the opportunity of a good and stable job. Unemployed, people are more likely to engage in robbery, kidnapping, murder and other illegal activities. Another problem caused by urbanisation is the shortage of affordable housing in big cities, which can result in growth of slums with no sanitation or drinking water. In addition, urbanisation leads to the shift of the working population from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely to result in a decrease in agricultural and food production as well.

To sum up urbanisation can bring social and health benefits; however, it also has its own drawbacks. I've only discussed some of them. If you have any questions or comments, please feel free to raise them and I'll try my best to answer them.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tuần trước, chúng ta đã nói về nguyên nhân của đô thị hóa. Hôm nay, tôi sẽ bàn về thuận lợi và bất lợi của nó.

Đô thị hóa có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Nó có thể cung cấp cho con người từ vùng nông thôn không chỉ là những cơ hội kiếm việc làm có mức lương cao hơn, mà còn được tiếp cận với trường học, bệnh viện và các dịch vụ xác hội khác. Kết quả là mức sống chung của người dân có thể được cải thiện.

Người dân ở khu vực nông thôn có xu hướng bảo thủ hơn và cổ hủ như hôn nhân và phân biệt giới tính. Quá trình đô thị hóa có thể thực sự thay đổi suy nghĩ của họ và giúp họ chấp nhận những ý tưởng tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm hiển nhiên. Tỉ lệ đô thị hóa cao ở các thành phố lớn có thể gây ra nhiều tội phạm hơn. Mặc dù nhiều người có lợi ích, nhưng không phải tất cả đều có cơ hội việc làm tốt và ổn định. Thất nghiệp, nhiều người có khả năng tham gia vào các vụ cướp, bắt cóc, giết người và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một vấn đề khác gây ra bởi đô thị hóa là thiếu nhà giá rẻ ở các thành phố lớn, có thể dẫn đến sự gia tăng khu ổ chuột không vệ sinh hoặc nước uống. Thêm vào đó, đô thị hóa dẫn đến sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Thiếu lao động ở nông thôn cũng có thể làm giảm sản xuất nông nghiệp và lương thực.

Tổng kết lại của việc đô thị hóa có thể mang lại lợi ích cho xã hội là sức khỏe con người; tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế của riêng mình. Tôi chỉ bàn về một số trong tất cả. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào, vui lòng đề xuất lên và tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời.

4 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Listen again and choose the best option to complete the sentences. (Nghe một lần nữa và chọn lựa chọn đúng nhất để hoàn thành câu.)

Bài nghe:

1. Thanks to the process of urbanisation, people from rural areas have access to ___________ jobs, education and health care.

A. better-paid

B. badly paid

C. prestigious

2. After moving to cities, rural people become less ___________.

A. traditional

B. conservative

C. progressive

3. Many people benefit from urbanisation, but not everyone has the opportunity to ___________.

A. receive a good education

B. get a high-paying salary

C. find stable employment

4. The shortage of accommodation in big cities can result in___________ with no sanitation or clean water.

A. low-cost houses

B. development of high-cost housing

C. creation of very poor areas

5. The shift of workers from agriculture to industries can lead to ___________ in food production.

A. a fall

B. a rise

C. a fluctuation

Đáp án:

1. A2. B3. C4. C5. A

5 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Read the statements in 4 again. Do you agree or disagree with them? Give examples to support your point of view. (Làm việc nhóm. Đọc các nhận định trong phần 4 lần nữa. Bạn đồng ý hay không đồng ý với chúng? Cho ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn)

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

- I agree with them.

- Urbanisation can offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs, but also access to schools, hospitals and other social services. As a result, people's overall standard of living can improve.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi đồng ý với họ.

- Đô thị hóa có thể mang lại cho người dân nông thôn không chỉ cơ hội có việc làm được trả lương cao hơn mà còn có cơ hội tiếp cận với trường học, bệnh viện và các dịch vụ xã hội khác. Do đó, mức sống chung của mọi người có thể được cải thiện.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-2-urbanisation.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác