Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening (trang 26, 27) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Listening trang 26, 27 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening (trang 26, 27) - Global Success

Quảng cáo

Celebrating Halloween in Viet Nam

1 (trang 26 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam? (Làm việc theo cặp. Dán nhãn cho các hình ảnh sau. Bạn có thường thấy họ ở Việt Nam không?)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening (trang 26, 27) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. trick or treating (cho kẹo hay bị ghẹo)

2. haunted house (ngôi nhà ma ám)

3. pumpkin (bí ngô)

2 (trang 26 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase. (Nghe một cuộc phỏng vấn. Minh và Mai nghĩ gì về Halloween? Khoanh tròn những từ hoặc cụm từ đúng.)

Track 11

1. Minh likes/ dislikes celebrating Halloween.

2. Minh thinks the history of Halloween is boring/ interesting.

Quảng cáo

3. Mai thinks that people should/ shouldn't celebrate Halloween in Viet Nam.

4. Mai believes that the popularity of international festivals in Viet Nam is cause for alarm/ no cause for alarm.

Đáp án:

1. likes

2. interesting

3. shouldn’t

4. no cause for alarm

Nội dung bài nghe:

- Hello. We're at the new era secondary school in Hanoi and the students are preparing for a special event. I'm going to talk to some of them. Hi, Minh. What are you doing?

- I'm helping my classmates create a Halloween haunted house.

- Really? I didn't know you celebrated Halloween in Vietnam.

- Actually, it's an annual event at my school and it's very popular among my classmates.

- Do you like taking part in Halloween parties?

- Yes, it's great fun. But I'm more interested in its origin. Halloween is believed to originate from an ancient festival in Ireland. It marked the beginning of the Celtic new year. Actually, it's an annual event at my school and it's very popular among my classmates.

- Wow, you know so much about Halloween.

Quảng cáo

- Thank you.

- Now let’s interview another student. Hi Mai. Are you going to any Halloween parties today?

- Not really. Wearing scary costumes is very childish. I also find the Halloween custom of trick or treating a bit childish. So what do you think about celebrating Halloween in Vietnam?

- It's a waste of time. Why should we celebrate it here when other countries don't celebrate tet or other Vietnamese festivals?

- You have a point.

Hướng dẫn dịch:

- Xin chào. Chúng tôi đang ở trường trung học cơ sở thế hệ mới ở Hà Nội và các em học sinh đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt. Tôi sẽ nói chuyện với một số người trong số họ. Chào Minh. Bạn đang làm gì thế?

- Tôi đang giúp các bạn cùng lớp tạo ra một ngôi nhà ma Halloween.

- Thật sự? Tôi không biết bạn tổ chức lễ Halloween ở Việt Nam.

- Thực ra, đây là một sự kiện thường niên ở trường tôi và nó rất được các bạn cùng lớp biết đến.

- Bạn có thích tham gia các bữa tiệc Halloween không?

Quảng cáo

- Ừ, vui lắm. Nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc của nó. Halloween được cho là có nguồn gốc từ một lễ hội cổ xưa ở Ireland. Nó đánh dấu sự khởi đầu của năm mới của người Celtic. Thực ra, đây là một sự kiện thường niên ở trường tôi và nó rất được các bạn cùng lớp biết đến.

- Wow, bạn biết nhiều về Halloween quá.

- Cảm ơn.

- Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn một sinh viên khác. Chào Mai. Hôm nay bạn có đi dự tiệc Halloween không?

- Không hẳn. Mặc trang phục đáng sợ là rất trẻ con. Tôi cũng thấy phong tục chơi trò lừa hoặc đối xử trong Halloween hơi trẻ con. Vậy bạn nghĩ sao về việc tổ chức lễ Halloween ở Việt Nam?

- Thật là phí thời gian. Tại sao chúng ta lại ăn mừng ở đây trong khi các nước khác không tổ chức Tết hay các lễ hội khác của người Việt?

- Bạn có lý.

3 (trang 26 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn và hoàn thành mỗi câu không quá HAI từ.)

Track 12

1. The students at the New Era Secondary School are preparing for a(n) ______.

2. Halloween is celebrated annually and it is quite ______ in Minh's school.

3. Halloween has its roots in a(n) ______ Celtic festival celebrated in Ireland.

4. Nowadays, Halloween is quite popular ______.

5. In Viet Nam, ______ are still of great importance.

Đáp án:

1. special event

2. popular

3. ancient

4. in Asia

5. traditional festivals

 

Hướng dẫn dịch:

1. Các em học sinh trường THCS Thời Đại Mới đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt.

2. Halloween được tổ chức hàng năm và nó khá phổ biến ở trường Minh.

3. Halloween có nguồn gốc từ một lễ hội Celtic cổ xưa được tổ chức ở Ireland.

4. Ngày nay Halloween khá phổ biến ở Châu Á.

5. Ở Việt Nam, lễ hội truyền thống vẫn có tầm quan trọng rất lớn.

4 (trang 27 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

What are some other festivals in the world celebrated in Viet Nam? Why are they popular? (Một số lễ hội khác trên thế giới được tổ chức ở Việt Nam là gì? Tại sao chúng phổ biến?)

Gợi ý:

Some Western festivals are celebrated in Viet Nam such as Valentine, Christmas, New Year Eve. The reasons why they are becoming popular are they are organised based on the solar calendar and they are organised all over the world. Moreover, many young Vietnamese people learn English as their second language so they want to celebrate these festivals to learn language and explore western cultures.

Hướng dẫn dịch:

Một số lễ hội phương Tây được tổ chức ở Việt Nam như Valentine, Giáng sinh, đêm giao thừa. Lý do khiến chúng trở nên phổ biến là vì chúng được tổ chức theo dương lịch và được tổ chức trên toàn thế giới. Hơn nữa, nhiều bạn trẻ Việt Nam học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nên họ muốn tổ chức những lễ hội này để học ngôn ngữ và khám phá văn hóa phương Tây.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên