Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking (trang 25, 26) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Speaking trang 25, 26 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking (trang 25, 26) - Global Success

Quảng cáo

Planning a Cultural Diversity Day

1 (trang 25 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và một số nền văn hóa khác mà bạn biết. Sử dụng các ý tưởng trong phần Getting Started, phần Reading, bảng và các ví dụ bên dưới để giúp bạn.)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking (trang 25, 26) | Tiếng Anh 12 Global Success

Gợi ý:

A: South Koreans seem to eat a lot of spicy food, such as kimchi and tteokbokki, while our traditional dishes, like bun cha and pho, are not very spicy in general.

B: I agree. How about music? I think in both countries, young people like to listen to pop music, but K-pop focuses mainly on dance groups while our pop music is usually produced by solo artists.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

A: Người Hàn Quốc dường như ăn nhiều đồ ăn cay, chẳng hạn như kim chi và tteokbokki, trong khi các món ăn truyền thống của chúng tôi, như bún chả và phở, nhìn chung không cay lắm.

B: Tôi đồng ý. Thế còn âm nhạc thì sao? Tôi nghĩ ở cả hai nước, giới trẻ đều thích nghe nhạc pop, nhưng K-pop chủ yếu tập trung vào các nhóm nhạc dance trong khi nhạc pop của chúng ta thường do các nghệ sĩ solo sản xuất.

2 (trang 26 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme. (Làm việc nhóm. Trường học của bạn đang tổ chức Ngày đa dạng văn hóa. Thảo luận về những gì sự kiện nên bao gồm. Sử dụng những ý tưởng ở bài 1 để xây dựng chương trình sự kiện.)

Gợi ý:

A: We’ve decided to organise a Cultural Diversity Day in our school. Let’s discuss what activities to include.

Quảng cáo

B: First, we should set up some food stalls offering traditional dishes from different cultures.

C: That sounds fun! We can call them ‘Taste the World’. We can also show visitors how to cook

these dishes.

D: I like your idea, but we don’t have any cooking experience. We may need to involve professional cooks.

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng tôi đã quyết định tổ chức Ngày Đa dạng Văn hóa ở trường của chúng tôi. Hãy cùng thảo luận về những hoạt động cần đưa vào.

B: Đầu tiên, chúng ta nên mở một số quầy hàng bán các món ăn truyền thống của các nền văn hóa khác nhau.

C: Nghe có vẻ thú vị đấy! Chúng ta có thể gọi chúng là 'Hương vị thế giới'. Chúng tôi cũng có thể chỉ cho du khách cách nấu ăn

những món ăn này.

D: Tôi thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm nấu ăn. Chúng ta có thể cần có sự tham gia của những đầu bếp chuyên nghiệp.

3 (trang 26 Tiếng Anh 12 Global Success): Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme. (Báo cáo ý tưởng của nhóm bạn cho cả lớp. Bình chọn cho chương trình Ngày Đa dạng văn hóa tốt nhất.)

(Học sinh thực hành trên lớp)

Quảng cáo

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên