Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 16 đầy đủ, chi tiết nhấtUnit 16 lớp 12: The Association of Southeast Asian Nations

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 16

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as,…

a. Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện tại đơn

Ví dụ: I will wait here until she comes back.

b. Tương lai đơn + after + Hiện tại hoàn thành

Ví dụ: He will go home after he has finished his work.

c. While / when / as + Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ đơn

Ví dụ: While I was going to school, I met my friend.

d. Quá khứ đơn + while / when / as + Quá khứ hoàn thành

Ví dụ: It started to rain while the boys were playing football.

e. Quá khứ tiếp diễn + while + Quá khứ tiếp diễn

Ví dụ: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

f. Hiện tại hoàn thành + since + Qúa khứ đơn

Ví dụ: I have worked here since I graduated.

g. Tương lai hoàn thành + by / by the time + Hiện tại đơn

Ví dụ: They will have left by the time you arrive.

h. Qúa khứ hoàn thành + by the time / before + Qúa khứ đơn

Ví dụ: He had left by the time I came.

i. After + Qúa khứ hoàn thành/Quá khứ đơn

Ví dụ: After I had finished my homework, I went to bed.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 16 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên