Unit 16 lớp 12: ListeningUnit 16: The Association of Southeast Asian Nations

C. Listening (Trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Quảng cáo

Which ASEAN countries use English as a second language? (Những quốc gia ASEAN nào dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?)

=> They are the Philippines, Malaysia, and Brunei.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue between Mr Hung and his daughter Nga, and ... . (Nghe cuộc đối thoại giữa ông Hùng và cô con gái Nga, và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. C2. A3. C4. A5. B

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

Quảng cáo

1. When will Nga have to submit the essay to her teacher? (Khi nào thì Nga phải nộp bài luận cho giáo viên của cô ấy?)

=> She has to submit it to her teacher tomorrow morning.

2. What country has the largest number of English speakers? (Quốc gia nào có số người nói tiếng Anh nhiều nhất?)

=> The US.

3. How many people speak English in the ASEAN region? (Có bao nhiêu người nói tiếng Anh trong khu vực ASEAN?)

=> It's around 50 million.

4. In what country in the region is English mostly spoken? (Ở Quốc gia nào trong khu vực thì Tiếng Anh được nói nhiều nhất?)

=> It's Ihe Philippines.

5. How many main religions exist in the ASEAN countries and what are they? (Có bao nhiêu tôn giáo chính ở trong các quốc gia ASEAN và chúng là gì?)

=> There are three. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. In your opinion, what do you think Nga's essay will be about? (Làm việc nhóm. Theo ý kiến của bạn thì bài tiểu luận của Nga sẽ viết về đề tài gì?)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo

A: What do you think Nga's essay will be about?

B: In my opinion, her essay will be about the culture and religions of the ASEAN countries.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Mr Hung: What are you doing? it's so late. Why don't you go to bed?

Nga: I'm trying to finish my essay about the culture and religion of the ASEAN countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something. Dad?

Mr Hung: Yes? What's that?

Nga: Do you know how many people in the Southeast Asia speak English?

Mr Hung: I'm not sure. But the ASEAN countries have the third largest number of English speakers - just alter the US and UK.

Nga: Really? Exactly how many people speak English?

Mr Hung: Around 50 million, I think... mostly in the Philippines.

Nga: Do you know anything about religions?

Mr Hung: The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

Nga: What is Islam?

Mr Hung: A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims.

Nga: Can you tell me something more about the Muslims?

Mr Hung: It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geo-political entity.

Nga: But how many Muslims, Dad?

Mr Hung: Oh, let me try to remember ... about a quarter of a billion, mostly in Indonesia and Malaysia

Nga: And what about the other religions?

Mr Hung: Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists, and the Catholics in the Philippines.

Nga: What is the main religion in Vietnam?

Mr Hung: It's Buddhism. Many people go to pagoda.

Nga: Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad.

Mr Hung: That's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning.

Hướng dẫn dịch:

Ông Hưng: Con đang làm gì đó? Tối muộn quá rồi. Tại sao con không đi ngủ?

Nga: Con đang cố gắng hoàn thành bài luận về văn hoá và tôn giáo của các nước ASEAN. Con sẽ phải nộp nó cho giáo viên vào ngày mai. Con có thể hỏi bố vài điều được không ạ?

Ông Hùng: Ừm? Con hỏi gì?

Nga: Bố có biết bao nhiêu người ở khu vực Đông Nam Á nói tiếng Anh không?

Ông Hùng: Bố không chắc. Nhưng các nước ASEAN có số lượng người nói tiếng Anh lớn thứ ba - chỉ sau Mỹ và Anh.

Nga: Thật sao? Chính xác bao nhiêu người nói được tiếng Anh?

Ông Hùng: Khoảng 50 triệu người, bố nghĩ thế ... chủ yếu ở Philippines.

Nga: Bố có biết gì về tôn giáo không?

Ông Hùng: Các nước ASEAN bao gồm ba tôn giáo chính. Đó là Hồi giáo, Phật giáo và Công giáo.

Nga: Hồi giáo là gì ạ?

Ông Hùng: Một tôn giáo dựa trên niềm tin vào một vị thần và giáo huấn của Muhammad. Đó là tôn giáo của người Hồi giáo.

Nga: Bố có thể cho con biết thêm về người Hồi giáo?

Ông Hùng: Đó là một câu hỏi thú vị. Các nước ASEAN có nhiều người Hồi giáo hơn bất kỳ một thực thể chính trị địa chính khác.

Nga: Nhưng có bao nhiêu người Hồi giáo, cha?

Ông Hùng: Ồ, để bố nhớ lại ... khoảng một phần tư tỷ, chủ yếu ở Indonesia và Malaysia

Nga: Còn các tôn giáo khác thì sao?

Ông Hùng: Các tôn giáo chính khác của các nước trong khu vực bao gồm số lượng lớn Phật tử, và người Công giáo ở Phi Luật Tân.

Nga: Tôn giáo chính ở Việt Nam là gì ạ?

Ông Hùng: Đó là Phật giáo. Nhiều người đi chùa.

Nga: Vâng, và bây giờ con nghĩ rằng tôi đã có tất cả các thông tin con cần cho bài luận của con. Cảm ơn bố rất nhiều, ạ.

Ông Hùng: Không có gì đâu con. Hoàn thành xong bài tập của con và đi ngủ nhé. Con e rằng con sẽ dậy muộn vào ngày mai.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên