Unit 13 lớp 12: Language FocusUnit 13: The 22nd Sea Games

E. Language Focus (Trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Practise reading these sentences. Make sure you link the words together as shown.

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép một nửa câu từ khung A với một nửa câu phù hợp từ khung B.)

Gợi ý:

1. c2. e3. a4. b5. d6. g7. f

Exercise 2. Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative ... . (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc so sánh hơn + and + so sánh hơn với các từ trong ngoặc.)

Example:

It is becoming ........ to find a job. (hard)

=> It is becoming harder and harder to find a job.

Gợi ý:

1. shorter and shorter2. more and more expensive
3. worse and worse4. more and more complicated
5. belter and better6. more and more active
7. more and more difficult8. closer and closer

Exercise 3. Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the + comparative. Choose a suitable half-sentence from the box. (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc: the + so sánh hơn, the + so sánh hơn. Chọn nửa câu thích hợp từ trong khung.

Example:

The earlier we leave ........................... .

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

Gợi ý:

1. ......, the better I feel.2. ......, the faster you will learn.
3. ......, the more impatient he became.4. ......, the higher your bill will be.
5. ......, the better the service.6. ......, the more I liked him.
7. ......, the more you want.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 13 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-the-22nd-sea-games.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác