Tiếng Anh 7 Unit 5 Language Focus trang 61 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Language Focus trang 61 trong Unit 5: Achieve Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Language Focus trang 61 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 61 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with the words from the reading text on page 60. (Hoàn thành các câu với các từ trong bài đọc ở trang 60.)

1. You should practise bodybuilding regularly and have a good diet … this.

2. You won't look … a famous bodybuilder.

3. Can I jump … NBA stars?

4. You cannot if you do not eat … calories … them.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. like

2. different from

3. as

4. as … as

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên tập thể hình thường xuyên và có chế độ ăn uống khoa học như sau.

2. Bạn sẽ không khác gì một vận động viên thể hình nổi tiếng.

3. Tôi có thể nhảy cao như các ngôi sao NBA không?

4. Bạn không thể nếu bạn không ăn nhiều calo như họ.

2 (trang 61 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look again at exercise 1, then complete the rules with “like, different from, as ... as”

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 61 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. like

2. different from

3. as … as

4. as … as

dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể sử dụng “like” để thể hiện một thứ tương tự như một thứ khác.

2. Chúng ta có thể sử dụng " different from " để chỉ ra một cái gì đó không giống với một cái gì đó khác.

3. Chúng ta có thể sử dụng “as… as” để thể hiện sự so sánh bình đẳng.

4. Chúng ta cũng sử dụng “as… as” trước và sau many/ much + danh từ.

3 (trang 61 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the information about the athletes. Then complete sentences 1-5 using comparative forms of the adjectives. (Nhìn vào thông tin về các vận động viên. Sau đó, hoàn thành các câu 1-5 bằng cách sử dụng các hình thức so sánh của các tính từ.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 61 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. Archie was faster than Carl.

2. Carl was heavier than Florence.

3. Carl was better than Archie.

4. Archie was not as tall as Florence.

5. Archie was shorter than Carl.

Hướng dẫn dịch:

1. Archie nhanh hơn Carl.

2. Carl nặng hơn Florence.

3. Carl giỏi hơn Archie.

4. Archie không cao bằng Florence.

5. Archie thấp hơn Carl.

4 (trang 61 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with “like, different from, as ... as.” (Hoàn thành các câu với “like, different from, as ... as.”)

1. Mandy doesn't play tennis … well … her sister.

2. This art museum is definitely … the historical museum.

3. Do you think learning Spanish is … difficult … learning German?

4. That big animal over there looks … an elephant.

5. Lan is 1.62 metres tall, but I'm 1.70 metres tall. Her height is …mine.

Hướng dẫn giải:

1. Mandy doesn't play tennis as well as her sister.

2. This art museum is definitely different from the historical museum.

3. Do you think learning Spanish is as difficult as learning German?

4. That big animal over there looks like an elephant.

5. Lan is 1.62 metres tall, but I'm 1.70 metres tall. Her height is different from mine.

Hướng dẫn dịch:

1. Mandy không chơi quần vợt giỏi như chị gái của cô ấy.

2. Bảo tàng nghệ thuật này chắc chắn khác với bảo tàng lịch sử.

3. Bạn có nghĩ học tiếng Tây Ban Nha khó như học tiếng Đức không?

4. Con vật to lớn đằng kia trông giống như một con voi.

5. Lan cao 1,62 mét, nhưng tôi cao 1,70 mét. Chiều cao của cô ấy khác với tôi.

5 (trang 61 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Compare opinions about things in box B using comparative and superlative forms of the adjectives in box A (Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến về những thứ trong hộp B bằng cách sử dụng các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ trong hộp A)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 61 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

- I think tiger is scarier than snake.

- Really? I think snake is the scariest.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghĩ hổ đáng sợ hơn rắn.

- Có thật không? Tôi nghĩ rắn là đáng sợ nhất.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác