Tiếng Anh 7 Unit 5 Language Focus trang 63 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Language Focus trang 63 trong Unit 5: Achieve Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Language Focus trang 63 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Change the words in bold from affirmative to negative, or negative to affirmative, to make sentences. (Chuyển các từ in đậm từ khẳng định sang phủ định hoặc phủ định thành khẳng định để đặt câu.)

1. Most children can read until they're six.

2. Mozart couldn't compose music when he was five.

Hướng dẫn giải:

1. Most children cannot read until they're six.

2. Mozart could compose music when he was five.

Hướng dẫn dịch:

1. Hầu hết trẻ em không thể đọc cho đến khi lên sáu.

2. Mozart có thể sáng tác nhạc khi mới 5 tuổi.

2 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules. (Nhìn lại các câu trong bài tập 1 và chọn từ đúng trong Quy tắc.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 63 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. present – past

2. without

3. can

4. can’t and couldn’t

5. don’t use

Hướng dẫn dịch:

1. Ta dùng ‘can’ để nói về hiện tại và ‘could’ để nói về quá khứ.

2. Ta dùng dạng nguyên thể không ‘to’ sau ‘can’ và ‘could’.

3. Dạng he/she/it của ‘can’ là ‘can’.

4. Dạng phủ định là ‘can’t’ và ‘couldn’t’.

5. Ta không dùng ‘do’ và ‘did’ để tạo câu hỏi với ‘can’ và ‘could’.

3 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules. (Nhìn lại các câu trong bài tập 1 và chọn từ đúng trong Quy tắc.)

William Sidis - Supergenius

Most people can't read until they're six and they (1) usually speak one, two or maybe three languages as children.

William Sidis was born in 1898, and when he was eighteen months old, he (2) read. Before he was eight he wrote four books and (3) speak eight languages.

William was a genius with a very high IQ, but in the end he lived a lonely life. He went to university at eleven, but he (4) make friends and was very unhappy. William died in 1944. Prodigies (5) do special or amazing things, but they (6) always find a place in society. Life is sometimes difficult when you're different.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. can’t

2. can

3. could

4. couldn’t

5. can

6. can’t

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết mọi người không thể đọc cho đến khi lên sáu và họ thường không thể nói một, hai hoặc có thể ba ngôn ngữ khi còn nhỏ.

William Sidis sinh năm 1898, khi mới mười tám tháng tuổi, anh đã biết đọc. Trước khi lên tám, ông đã viết bốn cuốn sách và có thể nói tám thứ tiếng.

William là một thiên tài với chỉ số IQ rất cao, nhưng cuối cùng anh lại sống một cuộc đời cô đơn. Anh ấy học đại học năm mười một tuổi, nhưng anh ấy không thể kết bạn và rất bất hạnh. William mất năm 1944. Thần đồng có thể làm những điều đặc biệt hoặc đáng kinh ngạc, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể tìm được chỗ đứng trong xã hội. Cuộc sống đôi khi khó khăn khi bạn khác biệt.

4 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Match 1-6 with a-f to make questions. Can you remember the answers? Ask and answer the questions with your partner. (Ghép 1-6 với a-f để đặt câu hỏi. Bạn có thể nhớ câu trả lời? Hỏi và trả lời các câu hỏi với đối tác của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 63 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. b

2. f

3. e

4. a

5. c

6. d

Hướng dẫn dịch:

1. Chuối chứa bao nhiêu kali?

2. Carl Lewis có thể chạy nhanh đến mức nào?

3. Mount Eyerest cao bao nhiêu?

4. Người tập thể hình nên ăn trứng bao lâu mỗi ngày?

5. Twista có thể rap bao nhiêu từ trong một phút?

6. William Sids bắt đầu đọc bao nhiêu tuổi?

5 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) USE IT!

Make questions with “How” and the words in the table. Then ask and answer the questions with your partner. (Đặt câu hỏi với "Làm thế nào" và các từ trong bảng. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với đối tác của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Language Focus trang 63 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. How high can you jump?

2. How far can you run and swim?

3. How many words can you say in ten seconds?

4. How strict is your teacher?

5. How tall are you?

6. How often are you late for school?

7. How cold/ hot is your town in winter?

8. How much does a burger cost?

9. How long can you keep your eyees open?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể nhảy cao đến mức nào?

2. Bạn có thể chạy và bơi bao xa?

3. Bạn có thể nói bao nhiêu từ trong mười giây?

4. Giáo viên của bạn nghiêm khắc như thế nào?

5. Bạn cao bao nhiêu?

6. Bạn thường xuyên đi học muộn không?

7. Thị trấn của bạn lạnh / nóng như thế nào vào mùa đông?

8. Một chiếc bánh mì kẹp thịt giá bao nhiêu?

9. Bạn có thể mở mắt trong bao lâu?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác