Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: Cultural Diversity

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. partnership     B. romantic     C. actually     D. attitude

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2. A. believe     B. marriage     C. response     D. maintain

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 3. A. summary     B. different     C. physical     D. decision

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 4. A. attractiveness     B. traditional     C. generation     D. American

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 5. A. certain     B. couple     C. decide     D. equal

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Quảng cáo

Question 6. A. maintain     B. attitude     C. determine     D. develop    

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 7. A. brilliant     B. different     C. secretary     D. attractive

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 8. A. generational     B. interpersonal     C. discrimination     D. nationality

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 4.

Question 9. A. studious     B. unite     C. mature     D. involve

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 10. A. frustrating     B. charity     C. impairment     D. infectious

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 11. A. hospital     B. mischievous     C. supportive     D. special

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 12. A. family     B. whenever     C. obedient     D. solution

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 13. A. biologist     B. generally     C. responsible     D. security

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 14. A. confident     B. important     C. together     D. exciting

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 15. A. possible.     B. university     C. secondary     D. suitable

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-2-cultural-diversity.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác