Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 5: Higher Education

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. tertiary     B. requirement     C. achieve     D. admission

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2. A. education     B. situation     C. decision     D. institution

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3. A. disadvantages     B. certification     C. undergraduate     D. academic

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, A, C trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 4.

Question 4. A. undergraduate     B. university     C. international     D. accommodation

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, A, C trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 4.

Question 5. A. majority     B. certificate     C. secondary     D. obligatory

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Quảng cáo

Question 6. A. damage     B. bandage     C. presure     D. require

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 7. A. inject     B. victim     C. treatment     D. contact

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 8. A. revival     B. influence     C. refusal     D. arrival

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 9. A. minimize     B. organize     C. requirement     D. elevate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 10. A. abrupt     B. promise     C. tissue     D. stretcher

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Bài 2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Question 1. A. stage     B. page     C. cake     D. tablet

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /æ/

Question 2. A. elephant     B. event     C. engineer     D. let

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /e/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 3. A. listened     B. liked     C. watched     D. stopped

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /d/

Question 4. A. police     B. policy     C. polite     D. pollute

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /ɒ/

Question 5. A. preferable     B. preference     C. preferably     D. preferential

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /e/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-5-higher-education.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác