Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 5: Higher Education

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1. Each nation has many people who voluntarily take care of others.

A. bring along     B. get on with     C. keep up with     D. look after

Đáp án: D

Giải thích: Take care of = look after (chăm sóc)

Dịch: Mỗi quốc gia có nhiều người tự nguyện chăm sóc người khác.

Question 2. The construction work was carried out by the local contractor.

A. continued     B. completed     C. done     D. run

Đáp án: D

Giải thích: Carry out = run (tiến hành, khởi chạy)

Dịch: Công việc xây dựng được thực hiện bởi các nhà thầu địa phương.

Question 3. Some high school students take part in helping the handicapped.

A. participate     B. compete     C. experience     D. support

Đáp án: A

Giải thích: Take part in = participate in (tham gia)

Dịch: Một số học sinh trung học tham gia giúp đỡ người khuyết tật.

Quảng cáo

Question 4. She had never imagined being able to visit such remote countries.

A. foreign     B. faraway     C. friendly     D. desolate

Đáp án: B

Giải thích: Remote = faraway (xa xôi)

Dịch: Cô chưa bao giờ tưởng tượng được việc có thể đến những đất nước xa xôi như vậy.

Question 5. The students got high marks in the test but Mary stood out.

A. got very good marks.     B. got a lot of marks.

C. got higher marks than someone.     D. got the most marks of all.

Đáp án: C

Giải thích: Stand out (ph.v) nổi bật

Dịch: Các học sinh đạt điểm cao trong bài kiểm tra nhưng Mary nổi bật.

Question 6. Although the staff did expand somewhat for the first century of its existence, the entire teaching staff consisted of the president and three or four tutors.

A. to and from     B. more or less     C. back and forth     D. side by side

Đáp án: B

Giải thích: Somewhat (hơi, một chút) = more or less

Dịch: Mặc dù các nhân viên đã mở rộng phần nào trong thế kỷ đầu tiên của sự tồn tại của nó, toàn bộ đội ngũ giảng viên bao gồm chủ tịch và ba hoặc bốn gia sư.

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. A frightening number of illiterate students are graduating from college.

A. able to read and write

B. able to join intramural sport

C. inflexible

D. unable to pass an examination in reading and writing

Đáp án: A

Giải thích: Illiterate (adj) mù chữ

Dịch: Một số lượng đáng sợ các sinh viên mù chữ đang tốt nghiệp đại học.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 2. The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

A. explicit     B. implicit     C. obscure     D. odd

Đáp án: A

Giải thích: Imply (ngụ ý) >< explicit (tường minh)

Dịch: Sự khác biệt giữa học tập và giáo dục ngụ ý bởi nhận xét này là quan trọng.

Bài 3. Choose the best answer to complete these sentences.

Question 1. ……….. is the state of not knowing how to read or write.

A. literacy     B. illiteracy     C. campaign     D. struggle

Đáp án: B

Dịch: Nạn mù chữ là tình trạng không biết đọc hay viết.

Question 2. When someone …………… a poem or other piece of writing, they say it aloud after they have learn it.

A. recites     B. takes part in     C. completes     D. completes

Đáp án: A

Dịch: Khi ai đó đọc một bài thơ hoặc một đoạn văn khác, họ nói to lên sau khi họ đã học nó.

Question 3. We must start a …………. for illiteracy eradication immediately

A. contest     B. company     C. champion     D. campaign

Đáp án: D

Dịch: Chúng ta phải bắt đầu một chiến dịch xóa mù chữ ngay lập tức.

Question 4. In Vietnam, Tet is the grandest and most important ………… in the year

A. occasion     B. season     C. tradition     D. vision

Đáp án: A

Dịch: Ở Việt Nam, Tết là dịp trọng đại và quan trọng nhất trong năm.

Question 5. During Tet holiday, homes are often ……….. with plants and flowers

A. colored     B. decorated     C. hanged     D. supplied

Đáp án: D

Dịch: Trong dịp tết, nhà thường được cung cấp cây và hoa.

Question 6. Carlos was ………. the first prize in the essay competition.

A. disappointed     B. completed     C. excited     D. awarded

Đáp án: D

Dịch: Carlos đã được trao giải nhất trong cuộc thi viết luận.

Question 7. The number of injuries from automobile accidents ………. every year.

A. increases     B. decrease     C. control     D. limit

Đáp án: A

Dịch: Số lượng thương tích từ tai nạn ô tô tăng hàng năm.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-5-higher-education.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác