Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Writing có đáp án

Unit 5: Higher Education

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 Writing có đáp án

Bài 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

The UK Government ensures that all schools in the UK (1)______ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (2)_____ by the Government. All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), (3)____ the quality of the qualifications you will gain is guaranteed.

At many independent schools in England, you will be encouraged to take part (4)_____ extracurricularactivities to develop your hobbies and learn new skills, and you may be encouraged to take graded music exams (5)______ by the Associated Board of the Royal Schools of Music. The exam grades gained from these are widely accepted toward university entry requirements.

Quảng cáo

Question 1. A. notice     B. look     C. see     D. meet

Đáp án: D

Giải thích: meet standard: đạt được tiêu chuẩn

Question 2. A. run     B. shown     C. worked     D. indicated

Đáp án: A

Giải thích: run (ở đây có nghĩa là điều hành, vận hành, quản lý,…)

Question 3. A. if     B. because     C. although     D. so

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Chất lượng được đảm bảo bởi Qualification and Curriculum Authority, cho nên (so) chất lượng bạn đạt được sẽ được cam kết đảm bảo.

Question 4. A. for     B. on     C. in     D. into

Đáp án: C

Giải thích: take part in something/doing something: tham gia vào cái gì/làm cái gì

Question 5. A. offering     B. offer     C. to offer     D. offered

Đáp án: D

Giải thích: Câu này ta có thể hiểu là ―you may be encouraged to take graded music exams (which are) offered by…

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 1. You use your mobile phone a lot, so you have large phone bills.

A. If you don't use your mobile phone a lot, you don't have large phone bills.

B. If you didn't use your mobile phone a lot, you wouldn't have large phone bills.

C. If you don't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

D. If you won't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

Đáp án: B

Dịch: Nếu bạn không sử dụng điện thoại di động nhiều, bạn sẽ không có hóa đơn điện thoại lớn thế.

Question 2. I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

D. If I were you, I will tell your parents the truth.

Đáp án: C

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói với bố mẹ bạn sự thật

Question 3. My computer always crashes when a CD is inserted.

A. If I insert a CD, my computer will crash.

B. If I insert a CD, my computer crashes.

C. If you want my computer to crash, insert a CD.

D. Unless you want my computer to crash, insert a CD.

Đáp án: B

Dịch: Nếu tôi chèn CD, máy tính của tôi gặp sự cố.

Question 4. Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Đáp án: D

Dịch: Nước luôn sôi khi bạn đun nóng đủ lâu.

Question 5. Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

D. Unless you water plants and flowers, they live.

Đáp án: C

Dịch: Nếu bạn không tưới cây và hoa, chúng không thể sống.

Bài 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can't speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Đáp án: D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn như thế nào)

Dịch: Anh tôi nói quá to. Nó thực sự gây phiền nhiễu.

Question 7. There is always conflict between parents and children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk and share things with each other.

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù luôn có xung đột giữa cha mẹ và con cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với nhau.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Đáp án: A

Dịch: Bởi vì cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, bạn nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents' house.

A. Many children move back to their parents' house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents' house.

C. Moving back to their parents' house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back to your parents' house if unemployment rate is high.

Đáp án: B

Dịch: Tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này khiến nhiều trẻ em trở về nhà của cha mẹ chúng.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Đáp án: B

Giải thích: Not only …. but also …. (không những ….. mà còn …)

Dịch: Cô ấy là một người trung thực. Cô ấy cũng là một người rất thân thiện.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-5-higher-education.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác