Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Writing có đáp án

Unit 1: Local environment

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Writing có đáp án

Choose the best option to complete the sentences.

Question 1: ................... Pelly was tired, he went to bed.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Bởi vì Pelly đã mệt, anh đi ngủ.

Question 2: He passed the exam .................... he had a good teacher.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Anh ấy đã thi đỗ vì anh ấy có giáo viên tốt.

Question 3: We stayed in .................... the rain.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Chúng tôi đã ở trong vì cơn mưa.

Question 4: He was able to go to university .................... his aunt’s help.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Anh ấy đã có thể đi đến trường đại học vì sự giúp đỡ của dì của anh ấy.

Question 5: The price of oranges is high .................... frost damage.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Giá cam cao vì sương giá.

Question 6: I went to see the play, .................... it had good reviews.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi đã đi xem vở kịch, vì nó đã được đánh giá tốt.

Question 7: I enjoy the course.................... the professor is a good teacher.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi thích khóa học vì giáo sư là một giáo viên giỏi.

Question 8: We all felt tired .................... the hot weather.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết nóng bức.

Question 9: I left home early, .................... I had to do several errands.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi rời nhà sớm, vì tôi phải làm một vài việc vặt.

Question 10: .................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Bởi vì sự quan tâm của họ đến sao chổi, họ quyết định nghiên cứu thiên văn học.

Question 11: The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

A. on    B. to    C. down

Đáp án: C

Phrasal verb: close down = đóng cửa

Dịch: Công ty sẽ đóng cửa một trong những cửa hàng của mình do doanh số giảm.

Question 12: He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

A. with   B. to    C. down

Đáp án: C

Phrasal verb: pass down = truyền lại, bàn giao

Dịch: Anh đang nghĩ đến việc truyền lại xưởng cho con trai lớn của mình.

Question 13: You had to face up .................... the fact that she would never come back.

A. to    B. at    C. with

Đáp án: C

Phrasal verb: face up with st = đối mặt với điều gì

Dịch: Bạn phải đối mặt với sự thật rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Question 14: I just wondered why she turned .................... his offer of help.

A. on    B. down   C. back

Đáp án: B

Phrasal verb: turn down = từ chối

Dịch: Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô ấy từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh ấy.

Question 15: He is going to set .................... a travel company next year.

A. down   B. with   C. up

Đáp án: C

Phrasal verb: set up = thành lập, tạo lập

Dịch: Anh ấy sẽ thành lập một công ty du lịch vào năm tới.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-local-environment.jsp