Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 11 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 11: Changing roles in society

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 11 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. looked     B. watched     C. carried     D. stopped

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 2: A. study     B. success     C. surprise     D. sugar

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là / ʃ/

Question 3: A. unite    B. underline     C. university     D. uniform

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ju:/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 4: A. danger     B. angry    C. language    D. passage

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 5: A. character     B. children     C. teacher     D. change

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là / tʃ/. Đáp án A phát âm là /k/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Quảng cáo

Question 1: A.developer     B.responsible     C.participate     D.individual

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 2: A.dramatically    B.relation     C.drastically     D.advantage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 3: A.consequently    B.externally     C.financially     D.facilitate

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 4: A.economic    B.academic     C.competition    D.technology

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 5: A. generate    B. landscape    C. layer    D. machine

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 6: A. natural    B. prevention    C. habitat    D. pressure

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7: A. scientist     B. recycle    C. survive    D. resource

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8: A. solar     B. violation     C. temperature    D. generator

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 9: A. transportation    B. conservation    C. emission    D. devastation

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10: A. useful     B. alternate     C. atmosphere    D. communication

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 4.

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-changing-roles-in-society.jsp