Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 11 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 11: Changing roles in society

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 11 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Choose the correct answer A, B, c, or D to complete the sentences.

Question 1: He suggests that mothers_____ are employed full-time will not be able to give their children enough care and attention.

A. which    B. who    C. whom    D. whose

Đáp án: B

Đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ người.

Question 2: The good news is more money_____ on education in the next five years.

A. will spend    B. will be spent    C. spends     D. is spent

Đáp án: B

Thì tương lai đơn dạng bị động (dấu hiệu: in the next five years)

Question 3: Some people say that the role of family____ to fit the development of society.

A. will be changed    B. changes     C. will change     D. is changed

Đáp án: C

Dịch: Một số người nói rằng vai trò của gia đình sẽ thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Question 4: The PGA,_____ stands for Professional Golfers' Association, organises a prestigious golf championship every year.

A. which    B. who     C. it     D. whom

Đáp án: A

Đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ vật.

Question 5: Louis Lassen,_____ made and sold the first hamburger, was an American chef from Connecticut.

A. which     B. he     C. whose     D. who

Đáp án: D

Đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ người.

Question 6: More open discussions_____ online to help us reach a good decision.

A. will conduct    B. will be conducted    C. conducts     D. conducted

Đáp án: B

Bị động tương lai đơn

Dịch: Các cuộc thảo luận mở hơn sẽ được tiến hành trực tuyến để giúp chúng tôi đạt được một quyết định tốt.

Question 7: The Mona Lisa,_____ is a painting by Leonardo da Vinci, has caused a lot of disputes.

A. which     B. who    C. it     D. they

Đáp án: A

Đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ vật.

Question 8: In the future, men and women_____ equal roles in society.

A. play    B. will be played     C. will play     D. are playing

Đáp án: C

Thì tương lai đơn chủ động (dấu hiệu: in the future)

Dịch: Trong tương lai, đàn ông và phụ nữ sẽ đóng vai trò bình đẳng trong xã hội.

Bài 2. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences.

Question 1: Computers offer a much greater degree of __________ in the way work can be organised

A flexible     B. flexibility     C. flexibly     D. inflexible

Đáp án: B

Vị trí trống cần danh từ.

Question 2: She spoke English with a(n) _________ that I couldn't understand.

A. accent     B. stress     C. intonation     D. tone

Đáp án: A

Dịch: Cô ấy nói tiếng Anh với một giọng mà tôi không thể hiểu được.

Question 3: Louis is virtually bilingual_________ Dutch and German.

A. on     B. in     C. for     D. with

Đáp án: B

To be bilingual in …. (có khả năng dùng những ngôn ngữ ….)

Question 4: She _______ up some Spanish when she was living in Mexico.

A. took     B. looked     C. picked     D. learnt

Đáp án: C

Pick up (ph.v) nắm được

Question 5: Teachers provide a model for children to _________.

A. allow     B. behave     C. change     D. imitate

Đáp án: D

Dịch: Giáo viên cung cấp một mô hình cho trẻ em để bắt chước.

Question 6: Peter can just get ____________ in German.

A. up     B. down     C. out     D. by

Đáp án: D

Get by in … (có thể cố gắng nói được một chút…)

Question 7: Sound symbolism means that we often _________ the meaning of a word from its sound.

A guess     B.judge     C imagine     D. expect

Đáp án: A

Dịch: Biểu tượng âm thanh có nghĩa là chúng ta thường đoán nghĩa của một từ trong âm thanh của nó.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-changing-roles-in-society.jsp