Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1 : [THPT QG năm 2015 – Câu 6 - M138] Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

Quảng cáo

A. 220√2 V.    B. 100 V.    C. 220 V.    D. 100√2 V.

Đáp án: C

Mạng điện dân dụng một pha ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng 220 V

Bài 2 :[THPT QG năm 2015 – Câu 14 - M138] Cường độ dòng điện i = 2cos100πt(A) có pha tại thời điểm t là

A. 50πt.    B. 100πt.     C. 0.     D. 70πt.

Đáp án: B

Cường độ dòng điện
i = I0cos(ωt + φi) = 2cos100πt (A)

có pha tại thời điểm t là (ωt + φi) = 100πt.

Bài 3 : [THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M201] Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ
i = 4cos Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết (A)(T > 0). Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.

B. chu kì của dòng điện.

C. tần số của dòng điện.

D. pha ban đầu của dòng điện.

Đáp án: B

Quảng cáo

Bài 4: [THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M201] Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ
i = 4cos(2πft + π/2) (A) (f > 0). Đại lượng f được gọi là

A. pha ban đầu của dòng điện.

B. tần số của dòng điện.

C. tần số góc của dòng điện.

D. chu kì của dòng điện.

Đáp án: B

Bài 5: [THPT QG năm 2017 – Câu 18 – M203] Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là
u = 200√cos(100πt - Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) (V) (t tính bắng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là

A. -220 V.     B. 110√2 V.

C. 220 V.     D. -110√2 V.

Đáp án: C

u = 220√cos(100πt - Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết )Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết u=220V

Bài 6: [THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2cos(2πt.107t) mA (t tính bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến i = 2 mA là :

A. 1,25.10-6 s    B. 1,25.10-8 s

C. 2,5.10-6 s    D. 2,5.10-8

Đáp án: B

Δt = Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 1,25.10-8

Bài 7 : [THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là

A. 50π Hz.     B. 100 Hz.    C. 100 Hz.    D. 50 Hz.

Quảng cáo

Đáp án: D

Bài 8: [THPT QG năm 2018 – Câu 7 – M206] Cường độ dòng điện i = 2√2cost100πt (A) có giá trị hiệu dụng là

A.√2 A .     B. 2√2 A.     C. 2A.     D. 4A.

Đáp án: C

I = 2 A

Bài 9 : [THPT QG năm 2018 – Câu 2 – M210] Điện áp u = 110√2 cos100πt (V) có giá tri hiệu dụng là:

A. 110√2 V.    B. 100π V.    C. 100 V.    D. 110 V.

Đáp án: D

Điện áp hiệu dụng là
U = Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 110V

Bài 10 : [THPT QG năm 2019 – Câu 3 – M218] Cường độ dòng điện i = 4cos (120πt + Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) có pha ban đầu là

A. 120π rad     B. 4rad     C. Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết     D. Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Bài 11 : [THPT QG năm 2019 – Câu 12 – M223] Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là
i = I0cos(ωt + φ) (ω > 0). Đại lượng ω được gọi là

A. tần số góc của dòng điện

B. cường độ dòng điện cực đại

C. pha của dòng điện

D. chu kỳ của dòng điện

Đáp án: A

Bài 12 : [THPT QG năm 2019 – Câu 10 – M206] Điện áp hiệu dụng u = 220√2cos60πt V có giá trị cực đại bằng

A.220√2 V.    B. 220 V.    C. 60 V.    D. 60π V.

Đáp án: A

Bài 13 : [THPT QG năm 2019 – Câu 12 – M213] Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng I và cường độ cực đại I0 của dòng điện xoay chiều hình sin là

A. I = Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết     B. I = I0√2     C. I = 2I0     D. I = Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

I = Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 14 : [THPT QG năm 2019 – Câu 5 – MH] Điện áp u = 120cos (100πt + Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết )(V) có giá trị cực đại là

A. 60√2 V.     B. 120 V.    C. 120√2 V.    D. 60V

Đáp án: B

Giá trị cực đại của điện áp là U0 = 120 V

Bài 15 : [THPT QG năm 2017 – Câu 11 – MH2] Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức
u = 311cos(100πt + π) (V). Giá trị cực đại của điện áp này bằng

A. 622 V.     B. 220 V.    C. 311 V.    D. 440 V.

Đáp án: C

u = U0cos(ωt + φ ) = 311cos(100πt + π) (V); U0 = 311 V

Bài 16 :[THPT QG năm 2017 – Câu 17 – MH2] Trong bài thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, để đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, người ta dùng

A. ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây

B. ampe kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

C. vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây

D. vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

Đáp án: D

Để đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, người ta dùng vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

Bài 17 : [THPT QG năm 2017 – Câu 22 – MH3] Cho dòng điện có phương trình
i = 6√2cos(100πt - Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) (A) , giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t = 0 bằng

A. 3√2 A.     B. −3√6 A.     C. −3√2 A.     D. 3√6 A.

Đáp án: C

Thay t = 0 vào phương trình ta tìm được
i = -3√2 (A).

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác