Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1: [THPT QG năm 2017 – Câu 9 – M202] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần luợt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

Quảng cáo

A. Z = I2U .    B. Z = IU .    C. U = IZ .    D. U = I2Z .

Đáp án: C

Theo định luật Ôm: U = IZ

Bài 2: [THPT QG năm 2019 – Câu 18 – M223] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm có cảm kháng ZL = 20 Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 20Ω. Tổng trở của đoạn mạch là

A. 50Ω    B. 20Ω    C. 10Ω    D. 30Ω

Đáp án: C

ZL = ZC ⇒ Z = R = 10Ω

Bài 3: [THPT QG năm 2017 – Câu 28 – MH2] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở có giá trị là 40 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết H và tụ điện có điện dung Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết F . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2,2 A.    B. 4,4 A.    C. 3,1 A.    D. 6,2 A.

Đáp án: B

ZL = 2πfL = 2π.50.Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 80 (Ω);
ZC = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 50 (Ω);

Z = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 50 (Ω);
I = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 4,4 (A).

Quảng cáo

Bài 4: [THPT QG năm 2017 – Câu 36 – MH3] Đặt điện áp u = 100√2 cos100πt (V)(t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 80Ω, tụ điện có điện dung Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết F , cuộn dây có độ tự cảm Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết . Khi đó, cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở của cuộn dây có giá trị là

A. 80 Ω .    B. 100 Ω.    C. 20 Ω.    D. 40 Ω.

Đáp án: C

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = tan (- Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) ⇒ r = 20 Ω.

Bài 5: [THPT QG năm 2017 – Câu 20 – MH3] Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Nếu gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên

A. trễ pha π/2 so với u.

B. sớm pha π/2 so với u.

C. ngược pha với u.

D. cùng pha với u.

Đáp án: C

Hiệu điện thế giữa bản A và bản B cùng pha với điện tích của bản A, nược pha với điện tích bản B

Bài 6: [THPT QG năm 2017 – Câu 33 – MH1] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng

A. π/6.    B. π/4.    C. π/2.    D. π/3.

Đáp án: D

cosφ = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0,5 ⇒ φ = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 7: [THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M203] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng Zc. Tổng trờ của đoạn mạch là:

A. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

B. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

C. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

D. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Quảng cáo

Đáp án: A

Tổng trở của mạch Z = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Bài 8: [THPT QG năm 2017 – Câu 6 – M204] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm là ZL, dung kháng của tụ điện là ZC. Nếu ZL = ZC thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha 90o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha 30o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. sớm pha 60o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Đáp án: D

Bài 9: [THPT QG năm 2019 – Câu 19 – M206] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
R = 20√3Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết cuộn cảm có cảm kháng
ZL = 20Ω . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết    B. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết    C. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết    D. Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

tanφ = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ φ = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 10: [THPT QG năm 2017 – Câu 24 – M201] Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 110√2 V.     B. 220√2 V.    C. 220 V.    D. 110 V.

Đáp án: A

Từ đồ thị, ta có: Umax = U0 = 220V
⇒ U = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 110√2 V .

Bài 11: [THPT QG năm 2017 – Câu 37 – M204] Đặt điện áp u = U√2cos(ωt + φ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uMB giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 193,2 V.    B. 187,1 V.

C. 136,6 V.    D. 122,5 V.

Đáp án: D

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đồ thị cho thấy:

+) UMB có cùng giá trị cực đại 100V , nên có:

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

+) UMB khi K đóng sớm pha hơn UMB khi k mở góc 60o, nên ta có giản đồ véc tơ

Vì UMB không đổi nên I không đổi, nên ∆AMmB = ∆AMdB

⇒ β = α + 30o

⇒ tan300 = tan(β - α)

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 12: [THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M223] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (uC). Độ lệch pha giữa ucd và uC có giá trị là

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 2,68 rad.    B. 2,09 rad.

C. 2,42 rad.    D. 1,83 rad.

Đáp án: C

Dễ thấy : U0d = U0C = U0

ta có hệ thức độc lập:
Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Tại 2 thời điểm: uC = 2; ud = -1 và uC = 2; ud = - 2

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

⇒ φ = 2,4188 rad

Bài 13: [THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M206] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R (uR). Độ lệch pha giữa ucd và uR có giá trị là

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 0,87 rad.    B. 0,34 rad

C. 0,59 rad.    D. 1,12 rad.

Đáp án: C

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

UoR = Uod = 3 ; xét uR = 3 ; ud = 2 và uR = 3; ud = 3 ta có:

22 + 32 - 2.2.3.cosφ = 32 + 32 - 2.3.3.cosφ → φ = 0,5856855rad

Bài 14: [THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M213] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd ) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở (uR ). Độ lệch pha giữa ucd và uR có giá trị là

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 1,19 rad .    B. 0,72 rad .

C. 0,93 rad .    D. 0,58 rad

Đáp án: B

Gọi φ là độ lệch pha cần tìm ta có
Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Coi U0Z = U0R = U0 ta có
Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vào các thời điểm UR = 1, Ucd = 2 và thời điểm UR = 2, ucd = 2 ta có

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 15: THPT QG năm 2017 – Câu 35 – MH] Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ như hình bên, trong đó L là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần lượt uAN = 30√2cosωt (V); uMB = 40√2cos(ωt - Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất là

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 16V    B. 50V    C. 32V    D. 24V

Đáp án: D

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

uAN = uL + uX

uMB = uC + uX

uAB = uAN + uC

uAB ≥ OH ⇒ (uAB)min = OH

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: .

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ UAB = 24V

Bài 16: [THPT QG năm 2017 – Câu 37 – MH] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24Ω tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình H1). Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 170V    B. 212V    C. 127V    D. 255V

Đáp án: C

Từ đồ thị ta thấy rằng dòng điện trong 2 trường hợp là vuông pha nhau Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ hình vẽ, ta thấy
U0 = Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 120 V

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác