Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1: [THPT QG năm 2017 – Câu 24 – M202] Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần (n > 1) thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

Quảng cáo

A. tăng lên n2 lần    B. giảm lên n2 lần

C. giảm đi √n lần    D. tăng đi √n lần

Đáp án: D

Công suất hao phí: ∆p = I2R = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

P không đổi, để công suất hao phí giảm n lần thì U phải tăng lên √n lần.

Bài 2: [THPT QG năm 2018 – Câu 8 – M201] Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Giảm tiết diện dây dẫn.

B. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.

C. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.

D. Tăng chiều dài dây dẫn.

Đáp án: B

Ta có hiệu suất truyền tải điện năng
H = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đây có 2 cách giảm công suất hao phí: một là giảm R, hai là tăng điện áp U. Để giảm R thì phải tăng tiết diện dây dẫn do Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết , như vậy rất tốn kém nên không được sử dụng. Còn tăng U thì có thể thực hiện dễ dàng nhờ máy biến áp và được áp dụng trong thực tế.

Bài 3: [THPT QG năm 2019 – Câu 13 – M213] Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B . Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m,n,p,q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. Chốt n    B. Chốt p    C. Chốt q    D. Chốt m

Đáp án: D

Ta có: Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết và U1,N1 không đổi; suy ra U2 ~ N2 ⇒ U2max ⇔ N2max ⇒ K ở chốt m

Quảng cáo

Bài 4: [THPT QG năm 2019 – Câu 6 – MH] Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là

A. Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết    B. Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = U2N2

C. U1U2 = N1N2    D. Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Hệ thức của máy biến áp : Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 5: [THPT QG năm 2017 – Câu 25 – MH3] Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 240 V    B. 60 V    C. 360 V    D. 40 V

Đáp án: D

N1 + N2 = 2400

N1 - N2 = 1200 ⇒ N1 = 1800 và N2 = 600 Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ U2 = 40V

Bài 6: [THPT QG năm 2019 – Câu 13 – M213] Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B . Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m,n,p,q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. Chốt n    B. Chốt q    C. Chốt m    D. Chốt p

Đáp án: B

Ta có: Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết và U1,N1 không đổi; suy ra U2 ~ N2 ⇒ U2min ⇔ N2min ⇒ K ở chốt q

Bài 7: [THPT QG năm 2019 – Câu 19 – M223] Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất khi K ở chốt nào sau đây

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. Chốt m    B. Chốt n    C. Chốt p    D. Chốt q

Quảng cáo

Đáp án: D

Bài 8: [THPT QG năm 2019 – Câu 21 – M206] Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trí lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. Chốt p    B. Chốt n    C. Chốt q    D. Chốt m

Đáp án: D

Số vòng cuộn thứ cấp không thay đổi, khi khóa k đóng Chốt m, cuộn thứ cấp B có số vòng dây lớn nhất nên vôn kế có số chỉ lớn nhất

Bài 9: [THPT QG năm 2016 – Câu 8 – M536] Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là

A. giảm tiết diện dây truyền tải điện.

B. tăng chiều dài đường dây truyền tải điện.

C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện.

D. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện.

Đáp án: D

Biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa áp dụng rộng rãi là tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện vì công suất hao phí ∆p = I2R = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 10: [THPT QG năm 2016 – Câu 44 – M536] Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp là

A. 8,1    B. 6,5    C. 7,6    D. 10

Đáp án: A

Khi chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp đầu đường dây là : U1 = 1,2375Utt1 ⇒ Utt1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Độ giảm điện áp trên đường dây khi đó là : ∆U1 = U1 - Utt1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
= Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1 (2)

Lúc sau, công suất hao phí trên dây giảm 100 lần so với lúc đầu, tức là

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 100 ⇒ I1 = 10.I2

Độ giảm điện áp lúc đầu và lúc sau lần lượt là

∆U1 = I1R; ∆U2 = I2R ⇒ Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
⇔ ∆U2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1 (3)

Do công suất nơi tiêu thụ không đổi nên

Ptt = Utt1.I1 = Utt2.I2
⇒ Utt2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết Utt1 = 10.Utt1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1 (4)

Điện áp đầu đường dây lúc sau là :
U2 = Utt2 + ∆U2 (5)

Thay (3) và (4) vào (5), ta được :

U2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1 + Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết U1
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 8,1

Vậy ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp là Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 8,1

Bài 11: [THPT QG năm 2017 – Câu 37 – M201] Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là

A. 2,1    B. 2,2    C. 2,3    D. 2,0

Đáp án: A

Ta Có : Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 4 ⇒ I2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
⇒ ∆U2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1)

Chuẩn hóa: Chọn ∆U1 = 1 V

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

H1 = 0,8 ⇒ Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 5 Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết Ut1 = 5V

⇒ U1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
= Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết V

H2 = 0,95 ⇒ Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 23,75 Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết Ut2 = 11,875V

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

⇒ U2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
≈ 12,2787 V

Giá trị của n là: n = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 2,1058

Bài 12: [THPT QG năm 2017 – Câu 40 – M203] Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ số công suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên

A. 1,33 lần    B. 1,38 lần

C. 1,41 lần    D. 1,46 lần

Đáp án: B

Từ giản đồ, ta có: Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

⇔ Ut sin φt = Up sin φ
⇔ Ut.I.cos φt.tan φt = Up.I.cos φp.tan φp

Pp tan φt = Pp tan φ Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết H tan φt
= tan φ Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết cos2φ
= Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

H = 1 - Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ 1 - H = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Hay Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
= Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Áp dụng cho bài toán, ta thu được
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ≈ 1,38

Bài 13: [THPT QG năm 2017 – Câu 32 – M204] Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng

A. 8 V    B. 16 V    C. 6 V    D. 4 V

Đáp án: D

Ta có hệ : Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ U = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 4 V

Bài 14: [THPT QG năm 2018 – Câu 39 – M201] Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 72,5% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?

A. 5    B. 6    C. 4    D. 7

Đáp án: A

Gọi công suất mỗi tổ máy là P0

Ban đầu công suất phát: P1 = 8P0; công suất tiêu thụ là: P'1 = 0,7P1 ;

Hao phí: P'hp1 = = 0,3P1Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Công suất tiêu thụ giảm:
P'2 = 0,725P'1 = 0,725.0,7P1 = 0,5075P1

Công suất phát lúc này:
P2 = P'2 + P'hp2 = 0,5075P1 + Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
⇒ P2 = 0,5075P1 + P22 + Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
⇒ 0,3. Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết - Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết + 0,5075 = 0

Giải phương trình ta được: P2/P1 = 2,71 hoặc P2/P1 = 0,63.

Để giảm hao phí thì P2/P1 = 0,63
⇒ P2 ≈ 5P0

Bài 15: [THPT QG năm 2018 – Câu 29 – M203] Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 75%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 70,3% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?

A. 6    B. 4    C. 7    D. 5

Đáp án: D

∆P1 = 0,25P1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ;
∆P2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

P2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết P22 + Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết P1
⇒ P2 = 0,625P1 = 0,62486.8Po = 5Po

Bài 16: [THPT QG năm 2018 – Câu 31 – M206] Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 75%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 81,25% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?

A. 6    B. 4    C. 7    D. 5

Đáp án: A

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

ta có : Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇒ x = 6

Bài 17: [THPT QG năm 2018 – Câu 31 – M210] Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 83% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy phát động?

A. 6    B. 7    C. 5    D. 4

Đáp án: A

∆P1 = 0,30P1 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết ; ∆P2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

P2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết P22 + Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết P1
⇒ P2 = 0,75P1 = 0,75.8Po = 6Po

Bài 18:[THPT QG năm 2017 – Câu 36 – MH] Điện năng được truyền từ một trạm phát điện có điện áp 10kV đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi là 500kW, tổng điện trở đường dây tải điện là 20 Ω và hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Hiệu suất của quá trình truyền tải này bằng

A. 85%    B. 80%    C. 90%    D. 75%

Đáp án: C

Hiêụ suất của quá trình truyền tải :
H = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
= 1 - Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 1 - Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 90%

Bài 19: [THPT QG năm 2019 – Câu 37 – MH] Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Để giảm hao phí trên đường dây người ta tăng điện áp ở nơi truyền đi bằng máy tăng áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp là k. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi k = 10 thì công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây bằng 5% công suất ở nơi tiêu thụ thì k phải có giá trị là

A. 19,1    B. 13,8    C. 15,0    D. 5,0

Đáp án: B

P phát không đổi và U hai đầu cuộn sơ cấp không đổi. Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là KU

H = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = R Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1)

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết k2 = Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
= 13,8

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác