Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1: [THPT QG năm 2019 – Câu 16 – M213] Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100π rad/s vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết H . Cảm kháng của cuộn cảm là

Quảng cáo

A. 20Ω    B. 20√2Ω    C. 10√2Ω    D. 40Ω

Đáp án: A

ZL = 2πfL = 20

Bài 2: [THPT QG năm 2019 – Câu 19 – M213] Một tụ điện có điện dung 10μF . Khi tụ điện có hiệu điện thế 20V thì điện tích của nó là

A. 5.10-7C.    B. 2.10-2C.    C. 2.10-4C.    D. 5.10-3C .

Đáp án: C

Q = CU = 2.10-4 C

Bài 3: [THPT QG năm 2017 – Câu 4 – MH] Khi đặt điện áp u = 220√2cos100tπt(V) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A. 50π rad/s    B. 50 rad/s    C. 100π rad/s    D. 100 rad/s

Đáp án: C

Quảng cáo

Bài 4: [THPT QG năm 2017 – Câu 7 – MH2] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Điện dung của tụ điện là C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .    B. UωC2.    C. UωC.    D. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Đáp án: C

I = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = UωC

Bài 5: [THPT QG năm 2017 – Câu 1 – MH3] Đặt điện áp u = U0cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm lúc này là

A. ωL.    B. 1/2ωL.    C. 2ωL.    D. 1/ωL.

Đáp án: A

Cảm kháng của cuộn cảm là ZL = Lω

Bài 6: [THPT QG năm 2017 – Câu 9 – MH1] Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết F .Dung kháng của tụ điện là

A. 150 Ω.    B. 200 Ω.    C. 50 Ω.    D. 100 Ω.

Đáp án: D

ZC = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 100Ω

Bài 7: [THPT QG năm 2017 – Câu 32 – MH1] Cho dòng điện có cường độ
i = 5√2cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π H. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 200 V.    B. 220 V.    C. 200 V.    D. 220 V.

Quảng cáo

Đáp án: C

U = I.ZL = 5. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .100π = 200V

Bài 8: [THPT QG năm 2015 – Câu 24 - M138] Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết F. Dung kháng của tụ điện là

A. 150Ω .    B. 200Ω .    C. 50Ω .    D. 100Ω .

Đáp án: D

Dung kháng của tụ điện: ZC = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 100Ω

Bài 9: [THPT QG năm 2016 – Câu 6 – M536] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Đáp án: A

Đoạn mạch xoay chiều chì có điện trở thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 10: [THPT QG năm 2016 – Câu 25 – M536] Cho dòng điện có cường độ
i = 5√2cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết μF . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

A. 200 V.    B. 250 V.    C. 400 V.    D. 220 V.

Đáp án:

ZC = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 40(Ω)

U = IZC = 5.40 = 200 V

Bài 11: [THPT QG năm 2017 – Câu 27 – M201] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức
i = 2cos100πt (A).. Tại thời điểm điện áp có 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là

A. √3 A    B. -√3 A    C. –1 A    D. 1 A.

Đáp án:

Vì u và i vuông pha nên khi u = 50 V = U0/2 thì i = ± Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = ± √3 (A).

Do i chậm pha π/2 so với u nên khi u = 50 V và đang tăng (Mu ở góc phần tư thứ 4) thì i < 0 ⇒ i = -√3 A

Bài 12: [THPT QG năm 2017 – Câu 13 – M202] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ)
(ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này bằng

A. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .    B. ωL .    C. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .    D. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Đáp án: B

Cảm kháng của cuộn dây là: ZL = Lω

Bài 13: [THPT QG năm 2017 – Câu 36 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng

A. 50√3 V.    B. 50√2 V.    C. 50 V.    D. 100 V.

Đáp án: A

Với u và I vuông pha ta luôn có

|u| = U0Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 50√3 V

Bài 14: [THPT QG năm 2017 – Câu 12 – M204] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ)
(U > 0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm là

A. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết    B. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết    C. √2UωL    D. UωL

Đáp án: B

Bài 15: [THPT QG năm 2018 – Câu 10 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là

A. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết    B. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết    C. ωL.    D. Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác