Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43 Câu 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43 Câu 2: Hãy quan sát màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu và điền số vào ô trống tương ứng với tên các thành phần.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Trang chiếu thu nhỏ. Vùng soạn thảo.

Dải lệnh. Các khung văn bản.

Lời giải:

Quảng cáo

2. Trang chiếu thu nhỏ.

1. Dải lệnh.

3. Vùng soạn thảo.

4. Các khung văn bản.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 44 Câu 3: Đánh dấu vào ô trống trước phát biểu đúng.

Trang trình chiếu chỉ có 1 khung văn bản.

Trang trình chiếu chỉ có 2 khung văn bản.

Trang trình chiếu có thể có 10 khung văn bản.

Trang trình chiếu có thể có nhiều khung văn bản.

Lời giải:

Quảng cáo

Trang trình chiếu chỉ có 1 khung văn bản.

Trang trình chiếu chỉ có 2 khung văn bản.

Trang trình chiếu có thể có 10 khung văn bản.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 4) Trang trình chiếu có thể có nhiều khung văn bản.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 44 Câu 4: Để thêm một trang chiếu, em nháy chuột vào nút lệnh nào? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 44 Câu 5: Em hãy quan sát cửa sổ Insert Picture và điền số tương ứng vào ô trống đúng với thứ tự để thêm hình ảnh vào trang chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Chọn tệp ảnh muốn chèn.

Nháy chuột vào nút Open.

Chọn thư mục chứa tệp ảnh.

Lời giải:

2. Chọn tệp ảnh muốn chèn.

3. Nháy chuột vào nút Open.

1. Chọn thư mục chứa tệp ảnh.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 44, 45 Câu 6: Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng. Khi chèn xong hình vào trang chiếu thì:

sẽ không thay đổi được kích thước của hình.

hình được chèn vào cố định tại một vị trí không di chuyển được.

có thể thay đổi vị trí và kích thước của hình.

sẽ không thể xóa hình.

Lời giải:

sẽ không thay đổi được kích thước của hình.

hình được chèn vào cố định tại một vị trí không di chuyển được.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 8) có thể thay đổi vị trí và kích thước của hình.

sẽ không thể xóa hình.

Khi chèn xong hình ảnh vào trang chiếu thì có thể thay đổi vị trí và kích thước của hình.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45 Câu 7: Hãy điền tên phím thích hợp (F5, Shift + F5) vào chỗ trống trong câu sau.

Sau khi soạn thảo xong, em hãy nhấn phím ……………… để trình chiếu từ trang đầu tiên. Nhấn tổ hợp phím ……………… để bắt đầu trình chiếu từ trang được chọn.

Lời giải:

Sau khi soạn thảo xong, em hãy nhấn phím F5 để trình chiếu từ trang đầu tiên. Nhấn tổ hợp phím Shift + F5 để bắt đầu trình chiếu từ trang được chọn.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45 Câu 8: Trong bảng chọn File, để đặt tên bài trình chiếu mới và lưu vào máy tính, em sẽ chọn lệnh gì? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Save.

Print.

New.

Open.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 9) Save.

Print.

New.

Open.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45 Câu 9: Tên bài trình chiếu lưu vào máy tính nào đặt đúng quy tắc? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Truong/em.pptx.

Truong*em.pptx.

Truongem?.pptx.

Truongem.pptx.

Lời giải:

Truong/em.pptx.

Truong*em.pptx.

Truongem?.pptx.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 10) Truongem.pptx.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Câu 10: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 11)Thực hành tạo bài trình chiếu có 2 đến 3 trang để giới thiệu về món ăn em yêu thích. Lưu tệp với tên Sothich.pptx.

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 12) trên màn hình nền để khởi động phần mềm PowerPoint.

Bước 2: Nháy chuột vào các khung văn bản để nhập tên em.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Bước 3: Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 14) trong dải lệnh Home để thêm trang trình chiếu.

Bước 4: Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 15) trong dải lệnh Insert để thêm hình ảnh minh họa.

Bước 5: Thu nhỏ hình ảnh và nhập tên món ăn.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 16)

Bước 6: Trong bảng chọn File, chọn lệnh Save và thực hiện như hình sau để lưu tệp với tên Sothich.pptx.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thứcVở bài tập Tin học lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 Bài 11: Bài trình chiếu của em | Kết nối tri thức (ảnh 17)

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác