Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Câu 1: Đâu là biểu tượng của phần mềm luyện tập chuột Basic Mouse Skills. Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52 Câu 2: Hình dưới đây là màn hình luyện tập của Minh.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Em hãy quan sát và cho biết:

a) Minh đang luyện tập ở mức nào sau đây? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

b) Ở mức luyện tập này, nhiệm vụ của Minh là gì? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy chuột.

Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình.

Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy đúp chuột.

Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy nút phải chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 4) Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

b) Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 5) Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52 Câu 3: Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng. Khi luyện tập chuột với phần mềm Basic Mouse Skills, em không thể:

Luyện tập cách cầm chuột đúng.

Luyện tập được các thao tác với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, kéo thả chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột.

Luyện tập được cách dùng nút cuộn chuột.

Thi đua với bạn về các thao tác với chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

Luyện tập cách cầm chuột đúng.

Luyện tập được các thao tác với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, kéo thả chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 6) Luyện tập được cách dùng nút cuộn chuột.

Thi đua với bạn về các thao tác với chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52 Câu 4: Đâu là màn hình luyện tập mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột trong các hình dưới đây? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52, 53 Câu 5: Hãy điền các cụm từ: màn hình, biểu tượng, cửa sổ nhỏ thích hợp vào chỗ chấm trong hình sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 10)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 53 Câu 6: Các mô tả sau là nhiệm vụ của bài luyện tập mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột. Hãy vẽ miệng cười Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 12) nếu phát biểu là đúng, vẽ miệng mếu Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 13) nếu phát biểu là sai.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 18)

Nháy đúp chuột vào cửa sổ nhỏ.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 18)

Nháy đúp chuột vào biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 18)

Kéo thả cửa sổ nhỏ bao lấy biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 18)

Kéo thả biểu tượng vào cửa sổ nhỏ.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 14)

Nháy đúp chuột vào cửa sổ nhỏ.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 15)

Nháy đúp chuột vào biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 16)

Kéo thả cửa sổ nhỏ bao lấy biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 17)

Kéo thả biểu tượng vào cửa sổ nhỏ.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 53, 54 Câu 7: Quan sát màn hình tổng kết điểm sau 3 lần luyện tập của bạn Hương rồi điền vào chỗ trống để hoàn thành bản nhận xét kết quả luyện tập của bạn Hương.

Lần 1

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 22)

Lần 2

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 23)

Lần 3

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 24)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 25)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 26)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 54 Câu 8: Hãy nối để mô tả đúng tác dụng của việc nhấn các phím trong phần mềm luyện tập chuột Basic Mouse Skills.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 27)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 28)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 54 Câu 9: Hãy điền cụm từ: nháy nút phải chuột, nút cuộn chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Khi bài trình chiếu của em có nhiều trang, em sử dụng ………… để chuyển giữa các trang chiếu của bài trình chiếu.

b) Để khởi động phần mềm luyện tập chuột trên màn hình nền, em ………… vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53, 54 Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột | Kết nối tri thức (ảnh 29).

c) Để di chuyển biểu tượng của phần mềm luyện tập chuột đến vị trí khác trên màn hình nền, em sử dụng thao tác …………

Lời giải:

a) nút cuộn chuột

b) nháy đúp chuột

c) kéo thả chuột

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên