Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47 Câu 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây trên màn hình nền để khởi động phần mềm Kids Games Learning Science? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48 Câu 2: Hãy điền cụm từ gợi ý dưới đây vào chỗ chấm trong các bước để khám phá trò chơi tìm hiểu Hệ Mặt Trời:

Chọn nhân vật.

Lắp ráp tên lửa.

Nháy chuột vào biểu tượng.

Chọn hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Quan sát hành tinh khi tên lửa về đích.

Điều khiển chuột tránh các thiên thạch và các vật thể bay khác.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Bước 1:..................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Bước 2:..................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Bước 3:......................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Bước 4:....................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Bước 5:..................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Bước 6:....................................................................

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 10)

Bước 2: Chọn nhân vật.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Bước 3: Lắp ráp tên lửa.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Bước 4: Chọn hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Bước 5: Điều khiển chuột tránh các thiên thạch và các vật thể bay khác.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 14)

Bước 6: Quan sát hành tinh khi tên lửa về đích.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 48 Câu 3: Để các bộ phận vào đúng vị trí để lắp ráp tên lửa em thực hiện thao tác gì? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 15)

Kéo chuột.

Kéo thả chuột.

Nháy nút phải chuột.

Nháy đúp chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

Kéo chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 16) Kéo thả chuột.

Nháy nút phải chuột.

Nháy đúp chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Câu 4: Hãy điền tên các hành tinh: Kim tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh vào ô trống cho thích hợp.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 17)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 18)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Câu 5: Hãy điền cụm từ gợi ý dưới đây vào chỗ chấm trong các bước để khám phá trò chơi tìm hiểu vòng đời của động vật:

Nháy chuột vào biểu tượng.

Chọn hình ảnh và kéo thả vào vị trí tương ứng.

Chọn nhân vật.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 19)

Bước 1:..................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 20)

Bước 2:..................................................................

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 21)

Bước 3:..................................................................

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 22)

Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 23)

Bước 2: Chọn nhân vật.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 24)

Bước 3: Chọn hình ảnh và kéo thả vào vị trí tương ứng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu 6: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm.

- Vòng đời của cá gồm 4 giai đoạn: ..........................................................................

- Vòng đời của rùa gồm 4 giai đoạn:..........................................................................

Lời giải:

- Vòng đời của cá gồm 4 giai đoạn: đẻ trứng, phôi, cá bột (mới nở), cá con theo mẹ.

- Vòng đời của rùa gồm 4 giai đoạn: đẻ trứng, mới sinh, sắp trưởng thành, trường thành.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu 7: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 25)Thực hành trò chơi sắp xếp đồ vật vào đúng vị trí.

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trò chơi Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 26).

Bước 2: Chọn hình ảnh và kéo thả vào vị trí tương ứng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 27)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu 8: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 28)Thực hành trò chơi giúp nhân vật thoát khỏi mê cung.

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trò chơi Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 29).

Bước 2: Kéo thả các nhân vật để ra khỏi mê cung.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 50 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | Kết nối tri thức (ảnh 30)

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác