Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 106.

Bài 70 Tiết 1 trang 106 - 107 - 108 Tập 2

Bài 1 Trang 106 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

a) 400 + 500 = ……

700 + 300 = ……

800 + 80 = ……

b) 600 + 400 = ……

1 000 – 600 = ……

1 000 – 400 = ……

c) 900 – 300 = ……

1 000 – 500 = ……

740 – 40 = ……

Trả lời:

Hướng dẫn nhẩm:

400 là 4 trăm, 500 là 5 trăm → 4 trăm + 5 trăm = 9 trăm ( = 900)

Tương tự như vậy với các phép tính còn lại 

a) 400 + 500 = 900

700 + 300 = 1 000

800 + 80 = 880

b) 600 + 400 = 1 000

1 000 – 600 = 400

1 000 – 400 = 600

c) 900 – 300 = 600

1 000 – 500 = 500

740 – 40 = 700

Bài 2 Trang 106 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

a) 243 + 535

………………

………………

………………

327 + 456

………………

………………

………………

864 + 72

………………

………………

………………

b) 878 – 642 

………………

………………

………………

961 – 725

………………

………………

………………

609 – 57 

………………

………………

………………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm.


bài 70 

Bài 3 Trang 106 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối ô trống với phép tính thích hợp (theo mẫu).

 bài 70

Trả lời: 

Em thực hiện tính:

475 + 200 = 675  

193 + 300 = 493

890 – 420 = 470

954 – 254 = 700

615 + 45 = 660 

730 – 300 = 430 

Em nối như sau:

bài 70

Bài 4 Trang 107 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

bài 70

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì …………gần Hà Nội hơn.

b) Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

…………………………………………………………………………….

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: …………………………………………………………………

Trả lời:

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì Cao Bằng gần Hà Nội hơn vì quãng đường từ Cao Bằng đến Hà Nội là 240 km ngắn hơn quãng đường từ Vinh đến Hà Nội (308 km).

b) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ dài 174 km

Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

858 + 174 = 1 032 (km)

c) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Vinh dài 463 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: 

858 – 463 = 395 (km)

Bài 5 Trang 108 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 70

Trả lời: 

Em thấy hai số ở dưới gần nhau cộng lại thì được số ở kề bên trên:

100 + 50 = 150 

50 + 40 = 90

40 + 60 = 100 

60 + 35 = 95

150 + 90 = 240

90 + 100 = 190 

100 + 95 = 195

240 + 190 = 430 

190 + 195 = 385

430 + 385 = 815

Em điền như sau:

bài 70 

Bài 70 Tiết 2 trang 108 - 109 Tập 2

Bài 1 Trang 108 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Đ, S?

bài 70

Trả lời:

Em thấy câu b đặt tính sai nên dẫn đến tính toán sai, câu c vì 451 + 465 = 916 nên tính sai, câu a và câu d đúng.

Em điền như sau:

bài 70 

Bài 2 Trang 108 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

a) 9 + 582

………………

………………

………………

56 + 763

………………

………………

………………

358 + 425

………………

………………

………………

b) 434 – 8 

………………

………………

………………

692 – 86

………………

………………

………………

937 – 561 

………………

………………

………………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

bài 70 

Bài 3 Trang 109 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 70

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

bài 70

Bài 4 Trang 109 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

a) Tính.

425 + 248 – 56 = ……

967 – 674 + 80 = ……

b) >; <; =?

400 + 30 …… 450

790 – 400 …… 600 – 200 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

a) Tính.

425 + 248 – 56 = 673 – 56 

                         = 617

967 – 674 + 80 = 293 + 80 

                               = 373

b) Em tìm kết quả phụ cho mỗi phép tính, sau đó em thực hiện so sánh, em điền kết quả như sau:

400 + 30 < 450

430

790 – 400 < 600 – 200 

     390              400

Bài 5 Trang 109 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Trả lời:

                          Để biết được trường Hòa Bình quyên góp bao nhiêu bộ quần áo, ta lấy số quần áo trường Thắng 

Lợi cộng với số bộ quần áo trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi hơn là 28 bộ. 

Bài giải

Trường Hòa Bình quyên góp được số bộ quần áo là:

325 + 28 = 353 (bộ)

Đáp số: 353 bộ quần áo.

Bài 70 Tiết 3 trang 109 - 110 Tập 2

Bài 1 Trang 109, 110 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Tổng của 567 và 329 là:

A. 886

B. 896

C. 986

b) Hiệu của 783 và 65 là:

A. 718

B. 728

C. 133

c) Kết quả tính 653 + 74 – 60 là:

A. 727

B. 767

C. 667

Trả lời:

a) 567 + 329 = 896. Em khoanh vào B

bài 70

b) 783 – 65 = 718. Em khoanh vào A

bài 70

c) 653 + 74 – 60 = 727 – 60 = 667. Em khoanh vào C

bài 70

Bài 2 Trang 110 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 70

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

bài 70

Bài 3 Trang 110 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Nam cao: 121 cm

Việt cao: 117 cm

Nam cao hơn Việt: …… cm?

Trả lời:

Để biết Nam cao hơn Việt bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy số đo chiều cao của Nam trừ đi số đo chiều cao của Việt.

Bài giải

Nam cao hơn Việt số xăng-ti-mét là:

121 – 117 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm.

Bài 4 Trang 110 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

a)

bài 70

b)

bài 70

c) 

bài 70

Trả lời:

Thực hiện phép tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vi, hàng chục, hàng trăm 

a)

bài 70

b)

bài 70

c)

bài 70

Bài 5 Trang 110 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ……

Số bé nhất có ba chữ số là: ……

Tổng của hai số trên là: ……………………

Trả lời:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Tổng của hai số trên là: 102 + 100 = 202

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên