Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)ĐỀ KIỂM TRA 15’ KỲ I SỐ 1

Tải xuống

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. benefit     B. winner     C. extended    D. gender

2. A. heavy     B. breadwinner    C. pear     D. weather

3. A. lifting     B. iron     C. family     D. responsibility

4. A. burden     B. homemaker     C. grocery     D. equal

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

1. A. benefit     B. contribute     C. enormous    D. financial

2. A. laundry     B. extended    C. equal    D. nurture

III. Choose the best answer

1. ___________it was late, we decided not to stay in their hotel.

A. Because    B. Since

C. Because of    D. Although

2. Both men and women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. have    B. get

C. hold    D. take

3. ___________ problems of big cities is pollution.

A. One of the biggest

b. The biggest one

C. Of the biggest one

d. There are the biggest

Quảng cáo

4. Would you mind _______ more clearly, please?

A. speak    B. speaking

C. to speak    D. spoke

IV. Give the correct from of the verbs in the blankets.

1. Your mother (cook) ______________the meal every day.

2. Keep silent! I (listen) ___________________to the radio.

3. There (be not) ______________ a party in our garden soon.

4. _________ she (do) _________ aerobics now? – No, she _________ (be not).

V. Change these sentences into passive voice

1. They will plant some trees in the school.

________________________________________________________________.

2. My mother bought me a new car toy yesterday.

________________________________________________________________.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. B 2. C
3. B 4. D
Quảng cáo

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

1. A (Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án khác trọng âm thứ 2)

2. B (Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án khác trọng âm thứ 1)

III. Choose the best answer

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 D Although + mệnh đề: mặc dù…
Dịch: Mặc dù muộn rồi, nhưng chúng tôi quyết định không ở lại khách sạn của họ.
2 D Take responsibility for sth: chịu trách nhiệm
Dịch: Cả nam và nữ nên chịu trách nhiệm chăm sóc con cái.
3 A One of the + Ns: một trong những…
Dịch: Một trong những vấn đề lớn nhất của các thành phố lớn là ô nhiễm.
4 B Would you mind + Ving: bạn có phiền không…
Dịch: Làm ơn nói rõ hơn được không ạ?

IV. Give the correct from of the verbs in the blankets.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 cooks Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”
2 am listening Câu chia hiện tại tiếp diễn vì có câu cầu khiến
3 won’t be Câu chia thời tương lai đơn vì có mốc thời gian “soon”
4 Is-doing/ isn’t Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “now”

V. Change these sentences into passive voice

1. Some trees will be planted in the school.

2. I was bought a new car toy yesterday.

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa