Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)ĐỀ KIỂM TRA 15’ KỲ II SỐ 1

Tải xuống

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. gender    B. address    C. affect    D. challenge

2. A. enroll    B. income    C. government    D. comfortable

3. A. right    B. limitation    C. equality    D. loneliness

4. A. treatment    B. heal     C. earbud    D. meat

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

5. A. fortune     B. alert     C. export     D. engage

6. A. ancestor    B. complicate     C. assignment    D. favorite

III. Choose the best answer

7. Your dress is ______________ than mine.

A. new     B. more new

C. newer     D. the new

8. ______________ sun is shining beautifully in the hill.

A. the     B. a

C. X     D. an

Quảng cáo

9. My brother agreed ______________ me with my homework.

A. helping     B. to help

C. help    D. helps

10. I think ____________ popular food in Vietnam is pho.

A. most     B. the most

C. more     D. more than

11. Do you think my clothes need _______?

A. clean    B. to clean

C. cleaning    D. cleans

12. _______ his illness, he had to cancel the appointment.

A. However     B. Despite

C. If     D. Because of

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets.

13. Many people in the world are fighting for gender __________.        equal

14. The issue is so __________ that I can’t solve it alone.        complication

15. Give me your __________ information.        person

16. __________, we arrived early enough for the show.        fortunate

Quảng cáo

V. Find and correct the mistakes.

17. This (A) exit door (B) can open (C) in case of (D) emergency.

18. They read (A) this novel (B) many times (C) so far (D).

VI. Change these sentences into passive voice

19. You must water the flower regularly.

________________________________________________________________.

20. Clara have to finish the essay tonight.

________________________________________________________________.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

2. Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

3. Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /iə/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

5. Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

6. Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

III. Choose the best answer

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
7 C Câu so sánh hơn
Dịch: chiếc váy của bạn mới hơn của mình.
8 A The đứng trước những thứ là duy nhất (trong câu này là mặt trời)
Dịch: Mặc trời đang toả sáng rực rỡ trên đồi.
9 B Agree to V: đồng ý làm gì
Dịch: Anh trai đồng ý giúp tôi làm bài về nhà.
10 B Câu so sánh nhất
Dịch: Tôi nghĩ món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là phở.
11 C Bị động của động từ need là need Ving: cần được làm gì
Dịch: Bạn có thấy quần áo tớ cần được giặt không?
12 D Because of + N: bởi vì
Dịch: Vì bị ốm, anh ấy phải huỷ cuộc hẹn.

IV. Give the correct from of the verbs in the blankets.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
13 equality Gender equality: bình đẳng giới
14 complicated Cần tính từ sau tobe
15 personal Câu cần tình từ đứng trước danh từ
16 Fortunately Trạng từ đứng đầu câu

V. Find and correct the mistakes.

17. C ⇒ can be opened

18. A ⇒ have read

VI. Change these sentences into passive voice

19. The flower should be watered regularly.

20. The essay have to be finished by Clara tonight.

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa