Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 đầy đủ nhấtA. VOCABULARY

Quảng cáo
1. aquatic /əˈkwætɪk/(adj)dưới nước, sống ở trong nước
2. article /ˈɑːtɪkl/(n) bài báo
3. chemical /ˈkemɪkl/ (n)/ (adj)hóa chất, hóa học
4. confuse /kənˈfjuːz/(v) làm lẫn lộn, nhầm lẫn
+ confusion /kənˈfjuːʒn/ (n) sự lẫn lộn, nhầm lẫn
5. consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n) sự tiêu thụ, tiêu dùng
6. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v) làm bẩn, nhiễm
7. damage /ˈdæmɪdʒ/(v) làm hại, làm hỏng
8. deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/(n) : sự phá rừng, sự phát quang
9. degraded /dɪˈɡreɪd/ (adj) giảm sút chất lượng
10. deplete /dɪˈpliːt/ (v) làm suy yếu, cạn kiệt
+ depletion /dɪˈpliːʃn/ (n) sự suy yếu, cạn kiệt
11. destruction /dɪˈstrʌkʃn/ (n) sự phá hủy, tiêu diệt
12. ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/ (n) hệ sinh thái
13. editor /ˈedɪtə(r)/ (n) : biên tập viên
14. fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/ (n) phân bón
15. fossil fuel (n.phr): nhiên liệu hóa thạch (làm từ sự phân hủy của động vật hay thực vật tiền sử)
16. global warming /ˈɡləʊblˈwɔːmɪŋ/(n.phr):sự nóng lên toàn cầu
17. greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊsɪˈfekt/ (n.phr): hiệu ứng nhà kính
18. influence (v,n): ảnh hưởng, tác dụng
19. inorganic /ˌɪnɔːˈɡænɪk/(adj) vô cơ
20. long-term /ˌlɒŋ ˈtɜːm/ (adj)dài hạn, lâu dài
21. mass-media /ˌmæs ˈmiːdiə/(n.phr): thông đại chúng
22. pesticide /ˈpestɪsaɪd/(n) thuốc trừ sâu
23. polar ice melting /ˈpəʊlə(r)aɪsˈmeltɪŋ/ : sự tan băng ở địa cực
24. pollute /pəˈluːt/(v) gây ô nhiễm
+ pollutant /pəˈluːtənt/ (n) chất ô nhiễm
+ pollution /pəˈluːʃn/ (n) sự ô nhiễm
25. preserve /prɪˈzɜːv/ (y): giữ gìn, bảo tồn
+ preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n) sự bảo tồn, duy trì
26. protect /prəˈtekt/ (v) bảo vệ, che chở
+ protection /prəˈtekʃn/ (n) sự bảo vệ, che chở
27. sewage /ˈsuːɪdʒ/ (n) : nước cống
28. solution /səˈluːʃn/(n) giải pháp, cách giải quyết
29. vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/(n) cây cỏ, thực vật
Quảng cáo

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jsp


2005 - Toán Lý Hóa